profil

Biznes plan - dom pogrzebowy

poleca 85% 169 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SPIS TREŚCI
I. Podstawowe informacje o firmie
II. Charakterystyka firmy
1. Opis sektorów:
1.1 Podstawowe usługi pogrzebowe
1.2 Dodatkowe usługi związane z pogrzebem
1.3 Produkty znajdujące się w ofercie

2. Zasoby techniczne firmy.
3. Zapotrzebowanie.
4. Przebieg organizacji procesu usługowego.
5. Organizacja pracy- struktura organizacyjna.
6. Kontrolna procesu produkcyjnego.
III. Plan działalności marketingowej
1. Cele marketingowe.
2. Analiza bliższego otoczenia:

2.1. Bariery wejścia i wyjścia na rynek
2.2. Dostawcy
2.3. Odbiorcy
2.4. Substytuty
2.5 Konkurencja

3. Analiza przedsiębiorstwa i otoczenia.
4. Rozmiary rynku.
5. Klienci.
6. Rozwój przedsiębiorstwa - cykl życia produktu.
7. Ustalanie cen, tryb i zasady.
8. Promocja i reklama.
9. Dystrybucja.
IV. Innowacje
1. Lokalizacja.
2. Cel innowacji.
3. Koszty inwestycji.
V. PodsumowanieI. Podstawowe informacje o firmie
1. Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę (właściciela).
• Zbigniew Kotarski
2. Nazwa firmy.
Zakład Pogrzebowy „ Lepsze jutro"
3. Adres.
ZAKŁAD POGRZEBOWY
„Lepsze jutro"
Zbigniew Kotarski
63-200 Jarocin,
ul. Niepodległości 17
woj. wielkopolskie
+48 62 747 20 40
+48 888 555 666
[email protected]
4. Forma własności.
W czynnościach prawnych firmę reprezentuje właściciel, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wybór takiej właśnie formy prawnej motywowany jest małymi rozmiarami firmy i łatwością procedury rozliczeniowej. Właścicielem zakładu usługowego jest Zbigniew Kotarski - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
5. Obszar działania.
• Województwo wielkopolskie.
• Rejon Jarocina oraz dzielnice.
• Około 35000 mieszkańców.
6. Branża, w której działa firma.
• Usługi pogrzebowe
II. Charakterystyka firmy.
Firma zatrudnia 8 pracowników. Dysponuje obecnie dwoma autokar awariami. Firma pełni kompleksową obsługę pogrzebów wszystkich wyznań. Zajmuje się kremacją zwłok, ich przewozem krajowym i zagranicznym. Sprzedaje i montuje nagrobki. Zakład załatwia wszelkie formalności w szpitalach, przychodniach, Urzędach Stanu Cywilnego, kościołach, zarządach cmentarzy oraz w ZUS.
Firma jest płatnikiem podatku VAT, zaś z podatku dochodowego rozlicza się na podstawie uproszczonej ewidencji podatkowej, w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Sposób takiej formy rozliczania podatku dochodowego motywuje się faktem, iż jest to najkorzystniejszy, a zarazem najprostszy sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym.
1. Opis sektorów.
Produktem oferowanym przez zakład pogrzebowy „ Lepsze jutro "jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych. Kierując się wcześniej postawioną misją, założeniem jest dostarczanie i świadczenie usług o wysokiej jakości, w sposób rzetelny i kompleksowy.
Świadczone przez zakład usługi zostały podzielone na trzy rodzaje:


1.1 Podstawowe usługi pogrzebowe
- Profesjonalna obsługa uroczystości pogrzebowych
- Przygotowanie ciała do pogrzebu
- Załatwianie formalności związanych z pogrzebem
- Odbiór zwłok ze wskazanego miejsca
- Wykupienie miejsca na cmentarzu
- Autokarowy przewóz uczestników pogrzebu
- Transport zwłok( miejscowy i zamiejscowy krajowy)
- Udzielanie wszechstronnej informacji
- Zawieranie umów na miejscu lub w domu klienta
- Sprowadzania zmarłych z zagranicy, również na zlecenia zakładów ubezpieczeniowych, z
kompleksowym załatwieniem wszelkich formalności
1.2 Dodatkowe usługi związane z pogrzebem
- Międzynarodowy transport zwłok
- Załatwiamy formalności urzędowe związane z przewiezieniem zwłok do kraju
- Oprawa muzyczna
- Organizacja przyjęcia po pogrzebowego (stypy)
- Kremacja i ekshumacja zwłok
- Ogłoszenia prasowe i nekrologi
- Przewóz księdza
- Wygłaszanie mowy żałobnej
1.3 Produkty znajdujące się w ofercie
- Duży wybór rumieni tabliczek
- Krzyże drewniane i metalowe
- Wieńce, wiązanki, bukiety


- Szarfy na trumny i wieńce
- Odzież żałobna
- Znicze, świece, klepsydry
2. Zasoby techniczne firmy.
Do głównych zasobów technicznych zakładu usługowego „Lepsze jutro" możemy zaliczyć: dwa karawany, samochód osobowy, łóżko z agregatem chłodniczym oraz krematorium z piecem kremacyjnym o mocy lOkW.
3. Zapotrzebowanie.
Wśród celów krótkoterminowych za najważniejsze uważamy:
1. Przeprowadzenie dodatkowych szkoleń pracowników.
2. Wynajem lokalu w centrum miasta o pow. 50 m2 (ul. Niepodległości)
3. Remont pomieszczenia w celu dostosowania go do prowadzenia działalności
4. Wyposażanie sklepu w urządzenia techniczne: manekiny, kasa fiskalna, urządzenia
sanitarne oraz meble sklepowe.
4. Przebieg organizacji procesu usługowego.
Praca w zakładzie usługowym jest jednozmianowa od 7:30 do 15:30, przy czym zaznacza się,
że możliwe jest skontaktowanie się z właścicielem zakładu po godzinach pracy w lokalu, w
którym mieści się zakład.
W przyszłości konieczne będzie zwiększenie liczby zatrudnionych osób ze względu na rozwój
zakładu.


5. Organizacja pracy- struktura organizacyjna.
Ze względu na słabo rozbudowaną w okresie analizowanym strukturę organizacyjną, każdy
pracownik fizyczny ( 7 osób) odpowiada bezpośrednio przed dyrektorem.
Kontrola finansowa przedsiębiorstwa należy do obowiązków sekretarki pełniącej jednocześnie
funkcję głównego księgowego.
Wszelkie sprawy prawne rozwiązywane są poprzez biuro Radcy Prawnego, z którym zakład ma
podpisaną umowę.
Najważniejsze decyzje podejmowane są przez dyrektora.
6. Kontrolna procesu produkcyjnego.
Bieżąca kontrola świadczonych usług oraz oferowanych produktów jest prowadzona bezpośrednio na etapie realizacji powierzonych zadań w firmie. Towarzyszy temu również sprawdzanie terminowości i jakości dostaw, sprawdzanie kanałów dystrybucyjnych, wykrywanie błędów oraz ich likwidowanie.
III. Plan działalności marketingowej.
1. Cele marketingowe - wizja firmy:
- wejście na rynek nowo powstałego punktu
- zdobycie jak największej liczby klientów
- maksymalizacja udziału w rynku
- maksymalizacja zysku
- minimalizacja ryzyka
- jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów

2. Analiza bliższego otoczenia
2.1. Potencjalni wchodzący na rynek - określenie barier wejścia i wyjścia
Bariery wejścia do sektora
Sektor, w którym działa nasze przedsiębiorstwo charakteryzuje się dużą koncentracją usług oraz szerokim zakresem działalności, dlatego powoduje to wysoką barierę wejścia, która wynika z następujących czynników:
-duży kapitał potrzebny do uruchomienia tego typu działalności - świadczenie usług pogrzebowych.

-wysoki kapitał początkowy (potrzeba stworzenia krematorium zwłok - niejaki wymóg konkurencyj ności) -odpowiednio przygotowany personel
Bariery wyjścia
Jest to sektor o wysokich kosztach, oraz wymagający wyspecjalizowanych pracowników. Dlatego też występują duże koszty związane ze zmianą sektora.
Atrakcyjność sektora
-wzrost dynamiki sprzedaży (wzrost zachorowań na zawały serca oraz raka) -wzrost atrakcyjności sektora
2.2. Dostawcy
Głównymi dostawcami świadczącymi dla nas usługi są firmy transportowe, od których wynajmujemy autokary. Na rynku jarocińskim mamy możliwość wyboru dostawcy, który będzie oferował swoje usługi po korzystnych dla nas cenach.Mocne i słabe strony dostawców.
Do mocnych stron dostawców należą stali odbiorcy, z którymi utrzymują oni dobry kontakt, a także sam fakt, że jesteśmy przyzwyczajeni już do świadczonych przez nich usług. Nasi dostawcy znają nasze potrzeby i starają się je jak najlepiej realizować. Do słabych stron należy konieczność stałego dbania o odbiorców- wysoki koszt, zaangażowanie pracowników w tą działalność. Dotarcie do tak dużej ilości odbiorców bywa często trudne i odłegłe w czasie.
2.3. Odbiorcy.
Odbiorcami naszych usług są głównie osoby, które straciły bliskich, dlatego też naszym zadaniem uznanym przez nas za priorytetowe jest zapewnienie jak najbardziej godnego pożegnania zmarłych, i pomoc rodzinie w przetrwaniu tego trudnego okres, zapewniając należyte odbycie ostatniej drogi bliskiego i pożegnania go. Wprowadzenie możliwości zakupu ubrania, w którym zmarły pożegna się z rodziną sprawia, iż wszystkie rzeczy związane z pogrzebem załatwiane są na miejscu.
Mocne i słabe strony odbiorców.
To od tego czy dla klientów będzie podobać się ceremonia pożegnalna zmarłego zależeć będzie czy zwrócą się do nas o pomoc w pożegnaniu kolejnej bliskiej osoby, gdyż warunkiem istnienia naszego zakładu usługowego jest konieczność odprawiania ceremonii pogrzebowych.
2.4. Substytuty.
Substytutami naszych usług są usługi pokrewne takie jak kremacja gdzie koszty całej ceremonii redukują się praktycznie do kosztów kremacji zwłok. Trumna jest zastępowana wazą na popioły, lecz koszty kremacji są znacznie większe niż koszty tradycyjnego pogrzebu.


2.5 Konkurencja
Jednymi z podstawowych form zagrożenia, na jakie może napotkać nasza działalność jest ciągłe rozwijanie się rynku i pojawianie się nowych konkurentów. Nowych firm oferujących podobny zestaw produktów jak nasze przedsiębiorstwo. Obok naszego przedsiębiorstwa działają takie firmy jak :
• „ Jezierski"
• „ Mazurkiewicz "
• „ Marciniak "
Są one największymi konkurentami dla naszego przedsiębiorstwa.
Mocne i słabe strony konkurencji.
Do mocnych stron konkurencji należeć może możliwość pozyskania dostawców oferujących tańsze zestawy niezbędnych produktów potrzebnych do realizacji usług, a także możliwość świadczenia usług pogrzebowych po niższych cenach transakcyjnych.
Do słabych stron konkurencji należą miedzy innymi trudności, jakie musi przezwyciężyć, aby zaistnieć na rynku.
3. Analiza
ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA (WEWNĘTRZNA)
Silne strony:
- Nowoczesne wyposażenie zakładu
- Relatywnie niska cena świadczonych usług
- Specjalistyczna i kompleksowa usługa oferowana klientom
- Zaangażowanie właściciela i zatrudnionych pracowników
- Precyzja i dokładność świadczonych usług
- Przyjmowanie zamówień telefonicznie
- Lokalizacja (położenie firmy pozwala lepiej opanować rynek bliskość dwóch jarocińskich
cmentarzy)


- Własny transport
Słabe strony:
- Brak wstępnych badań rynku
- Brak doświadczenia właściciela w prowadzeniu firmy pogrzebowej.
- Trudność w oszacowaniu popytu na usługi
ANALIZA OTOCZENIA (ZEWNĘTRZNA) Szansę:
- Wzrastająca liczba potencjalnych klientów (stale wzrastający wskaźnik umieralności).
- Wzrost pozytywnego odczytywania wizerunku firmy w otoczeniu.
- Reklama w lokalnych środkach masowego przekazu.
- Posiadanie własnej strony internetowej.
- Atrakcyjne formy spłaty pieniężnej (możliwość zapłaty ratalnej).
Zagrożenia:
- Groźba wejścia na rynek nowych konkurentów
- Trudność konkurowania z innymi zakładami pogrzebowymi o silnej już pozycji rynkowej
- Nowe formy usług dodatkowych świadczone przez konkurencję
4. Rozmiary rynku.
Rynek usług pogrzebowych w Polsce a dokładnie w województwie wielkopolskim ma duże możliwości rozwoju. Obecnie nastąpił wzrost popytu na wyżej wymienione usługi. Konsumenci zaczynają poszukiwać produktów o określonej jakości dającym im maksimum satysfakcji. Usługi te muszą umożliwić im realizację ostatniej woli zmarłego.

5. Klienci.
Zakład Pogrzebowy „Lepsze jutro" działa na rynku lokalnym Jarocina i okolic.
Pomimo, że obok naszego istniejąjeszcze cztery inne zakłady świadczące tego rodzaju usługi,
dostrzegliśmy niszę rynkową pozwalającą nam na rozpoczęcie działalności. Za swoją
przewagę konkurencyjną uznajemy przede wszystkim kompleksowość i jakość świadczonych
przez nas usług oraz odpowiednio niskie ceny.
Z usług firmy korzysta konsument pośredni — domy pomocy społecznej, grono najbliższych
(konsumenta docelowego), zakłady opieki, szpitale, domy starców, schroniska dla osób
bezdomnych.
6. Rozwój przedsiębiorstwa
Występują trudności w ustaleniu przyczyn zróżnicowania sprzedaży, w związku z nietypowością świadczonej usługi. Nie ma możliwości przewidzenia zapotrzebowania na usługę zarówno w przyszłości bliższej, jak i dalszej.
7. Ustalanie cen, tryb i zasady.
Cena:
- cena zakupu
- cena sprzedaży ( cena zakupu powiększona o marżę)

LP WYSZCZEGÓLNIENIE CENA WARTOŚĆ VAT PODATEKI CENA
ILOŚĆ JEDNOSTKA ZAKUPU NETTO [%] VAT SPRZEDAŻY
1 Trumna 1 sztuka 491,80 491^80 22,00 108,20 600,00
2 Krzyż 1 sztuka 28,69 28,69 22,00 6,31 35,00
3 Tabliczka 1 sztuka 81,97 81,97 22,00 18,03 100,00
4 Obsługa żałobników i 573,77 573,77 22,00 126,23 700,00
karawan
5 Wieńce 2 sztuki 122,95 122,95 22,00 27,05 150,00
6 Nekrolog 1 sztuka 40,98 40,98 22,00 9,02 50,00
7 Autokar 1 sztuka 204,92 204,92 22,00 45,08 250,00
8 Garnitur 1 sztuka 245,90 245,90 22,00 54,10 300,00
9 Dowóz trumny 40,98 40,98 22,00 9,02 50,00
10 Dowóz księdza 40,98 40,98 22,00 9,02 50,00
11 Przewóz ciała 81,97 81,97 22,00 18,03 100,00
Razem 1954,91 430,09 2385,00
Tabela 1: Kalkulacja jednostkowego kosztu pogrzebu płaconego przez usługobiorców
Z powyższego zestawienia wynika, iż koszt całkowitego pogrzebu to kwota 2385 zł jest to kwota minimalna, jaką rodzina zmarłego musi zapłacić, ponieważ usługi oraz wszystkie akcesoria zostały dobrane tak, aby koszt był najniższy. Przy zamówieniach specjalnych koszty znacznie rosną i mogą osiągać nawet 19.000 zł.


8. Promocja i reklama. Promocja i reklama:
- reklama w telewizji regionalnej
- reklama radiowa
- reklama w prasie regionalnej
- tablice ogłoszeniowe w mieście
- wizytówki w siedzibie zakładu


Branża pogrzebowa jest branżą, której musi towarzyszyć powaga i szacunek dla zmarłego oraz jego rodziny. Reklama zakładu pogrzebowego musi również być poważna i stosowna. Przeprowadzając burze mózgów chcąc wybrać jak najlepsze hasło reklamowe naszego zakładu doszliśmy do wniosku, iż najodpowiedniejszym hasłem reklamowym będzie „Lepsze jutro", i pod takim hasłem będziemy się reklamowali w mediach i prasie.
9. Dystrybucja.
Dystrybucja:
- bezpośrednia '
- pośrednia (międzynarodowy i krajowy transport zmarłych)
Kontrola działań marketingowych
Kontrola finansowa: poziom zysków i strat, sposób wykorzystania majątku trwałego, rodzaj i stawka płaconego podatku, koszty produkcji, sporządzanie bilansów i raportów. Kontrola sprzedaży i marketingu: wielkość oraz dynamika wzrostu sprzedaży, skuteczność reklamy i promocji poparta badaniami rynkowymi, sporządzanie raportów. Wszystkie te działy są na bieżąco kontrolowane a jakiekolwiek nieprawidłowości są natychmiast eliminowane.IV. Innowacje
1. Lokalizacja.
Mając na uwadze lokal przy naszej firmie na ulicy Niepodległości w Jarocinie, który stoi niewykorzystany i niezagospodarowany jest odpowiednim miejscem naszej inwestycji. Lokal ten należy do władz miasta a umowa najmu jest już wstępnie podpisana. Lokalizacja jest jak najbardziej dobra i strategiczna, i właśnie ona sprawiła, iż nasze przedsiębiorstwo dobrze się rozwija. Jak już wcześniej wspomniano bliskość dwóch jarocińskich cmentarzy sprawia, iż klienci przy wyborze cmentarza mogą wstępować do naszej placówki i zapoznać się z naszą ofertą.
2. Cel innowacji.
Innowacją, którą wprowadzimy będzie rozszerzenie gamy naszych produktów o galanterie dla
nieboszczyków.
Wprowadzimy szeroką gamę garniturów oraz dodatków do nich jak również garsonek i części
galanterii damskiej.
Przewagę, którą osiągniemy to całkowity brak konkurencji na rynku jarocińskim, ponieważ
nie ma firmy oferującej takie usługi. Do tej pory klienci chcący zakupić ubranie dla zmarłej
osoby kupowali odzież w normalnych sklepach często bez możliwości odpowiedniej porady
nie mówiąc o możliwości przymierzenia czy zwrotu towaru.
3. Koszty inwestycji
Koszty stałe przedsięwzięcia
1. Wynajęcie firmy, która wykona remont nowego pomieszczenia.
2. Koszty związane z zakupem elementów wyposażenia.
3. Opłaty za energię elektryczną i wodę.
4. Opłaty za telefon.
5. Amortyzacja środków trwałych.
6. Obowiązkowe koszty ubezpieczenia ZUS dla nowych pracowników.


Koszty zmienne
1. Koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników.
2. Zakup materiałów.
3. Zakup środków czyszczących.
4. Amortyzacja urządzeń.
5. Reklama.
Koszty początkowe Wartość [zł]:
Koszty reklamy 2 000
Zakup mebli tworzących stanowiska pracy 3 000
Komputer i oprogramowanie 2 000
Kasa fiskalna 500
Drukarka 400
Aparat telefoniczny 100
Wyposażenie pomocnicze 300
Ubezpieczenie I - rata 700
Opłaty rejestracyjne - ogółem 300
Materiały i produkty do sprzedaży 9 700
Manekiny 1 000
Łączne koszty początkowe 20 000
Tabela 2: Koszty początkowe.
Obliczony kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia jest relatywnie niski i daje kwotę 20 000 złotych. Jest to kwota, która na początek pozwoli dokonać rozruchu naszego punktu. Kwota 9700 złotych przeznaczona na materiały i produkty na sprzedaż jest na początek stosunkowo niska, lecz w miarę upływu czasu asortyment będzie systematycznie powiększany.V. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy marketingowej zakładu usługowego „Lepsze jutro" można stwierdzić, że firma prowadzi we właściwym kierunku politykę marketingową. Ma to na celu realizację misji oraz zaplanowanych celów marketingowych przedsiębiorstwa. Można wywnioskować również, że kierownictwo firmy myśli strategicznie i decyzje, jakie podejmuje sprawiają, że udziały w ogólnej sprzedaży usług pogrzebowych zakładu usługowego „Lepsze jutro" sukcesywnie rosną. Innowacja, którą zakład ma zamiar wprowadzić w przyszłości przyniesie relatywne zyski.

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 14 minuty