profil

Amnesty Iternational

poleca 83% 1119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czym jest Amnesty International? Jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Jej członkowie dobrowolnie poświęcają swój czas i energię. Podstawową formą działalności AI jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, ale także podejmuje praktyczne i skuteczne kroki w celu powstrzymania tych naruszeń. AI jest zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić zwykłym ludziom wypowiedzenie się na rzecz osób zagrożonych naruszeniem praw człowieka. Podstawą działalności AI jest międzynarodowa solidarność. Członkowie organizacji pochodzą z wielu różnych kultur i mają różne poglądy, jednak jednoczy ich chęć działania na rzecz świata, w którym przestrzegane będą prawa każdego człowieka.

Działalność AI ma zasięg globalny. Organizacja jest zaangażowana w obronę praw człowieka na całym świecie. Podejmuje działania w sprawie różnorakich przypadków naruszeń praw człowieka, bez względu na to, czy ofiary aktualnie znajdują się w centrum zainteresowania mediów, czy też ich cierpienia są ignorowane. Badania, kampanie, wysiłki podejmowane po to, by zmienić prawo czy politykę, apele i listy ma na celu polepszenie losu kobiet, mężczyzn i dzieci. AI jest organizacją niezależną od wszelkich rządów, ideologii politycznych, religii czy ekonomicznych grup interesu. Nie popiera ani też nie potępia jakichkolwiek rządów czy systemów politycznych, niekoniecznie też podziela poglądy ofiar, o których prawa walczy. Aby zapewnić sobie ową niezależność, AI nie przyjmuje środków pieniężnych od rządów ani partii politycznych, ale jest finansowana wyłącznie ze składek członkowskich oraz z ofiarności publicznej.

AI za swoje działania odpowiada wyłącznie przed swoimi członkostwem. Wszelkie decyzje podejmowane są przez ciała wybieralne. AI tworzy globalną społeczność obrońców praw człowieka, którzy podzielają zasady międzynarodowej solidarności, skutecznych działań na rzecz indywidualnych ofiar, powszechności i niepodzielności praw człowieka, bezstronności i niezależności, demokracji oraz wzajemnego szacunku.

Obecne Amnesty International stawia sobie następujące podstawowe cele:
• natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów sumienia - osób więzionych z powodu przekonań, koloru skóry, płci, pochodzenia, języka czy religii, nie stosujących przemocy ani nie opowiadających się za jej użyciem,
• zapewnienie wszystkim więźniom politycznym uczciwych i szybkich procesów sądowych,
• zaprzestanie stosowania kary śmierci,
• zaprzestanie stosowania tortur i innych form okrutnego traktowania więźniów,
• położenie kresu "zaginięciom" i pozasądowym egzekucjom.

Cele te są realizowane przez następujące działania:
• Wysyłanie małych 2-3 osobowych grup wolontariuszy dla oceny sytuacji poszczególnych represjonowanych osób i ewentualnej pomocy tym osobom na miejscu. Zasadą jest tutaj wysyłanie osób z innego kraju niż kraj, w którym dochodzi do represji, aby nie być posądzonym o szpiegostwo.
• Organizowanie dużych ogólnoświatowych akcji medialnych nakierowanych na jeden konkretny problem, w jednym konkretnym kraju, np. w obronie praw uchodźców lub przeciw torturom.
• Prowadzenie tzw. pilnych akcji, czyli organizowanie wysyłania listów i rozgłaszania medialnego w przypadku szczególnie rażących naruszeń praw człowieka w sprawie pojedynczych, konkretnych osób.
• Tworzenie i publikowanie dorocznych raportów ze stanu przestrzegania praw człowieka na całym świecie.

CZYM ZAJMUJE SIĘ AMNESTY INTERNATIONAL?

• AI stara się zapobiegać handlowaniu bronią. Co roku jedna osoba na minutę ginie na skutek użycia broni konwencjonalnych - to Co roku produkuje się więcej niż dwa nowe pociski na każdego mieszkańca Ziemi! Tysiące ludzi odnosi rany, jest torturowanych, zostaje zmuszonych do opuszczenia domów. Niekontrolowane rozprzestrzenianie się broni zwiększa skalę łamania praw człowieka, powiększa istniejącą nędzę, podsyca krwawe konflikty, hamuje zrównoważony rozwój. Ale handel bronią to także wielki biznes pozbawiony międzynarodowych regulacji.

• AI broni również prawa dzieci. Podczas gdy Afryka obchodzi Dzień Afrykańskiego Dziecka, wiele spośród dzieci poniżej 18 roku życia, niektóre nawet ośmioletnie, są zmuszane do spędzania tego dnia jako żołnierze na terenie całego kontynentu. Pomimo dynamicznego wzrostu pokoju w obszarze wielu konfliktów w Afryce, nadal niedostateczne i niewystarczające są starania afrykańskich rządów i wspólnoty międzynarodowej, aby rozwiązać problem dzieci walczących. Przywódcy sił zbrojnych i grupy polityczne nadal namawiają do wyzysku dzieci dla ich własnego zysku.

• Jednym z większych problemów jest kara śmierci, wciąż nieodwołana w wielu krajach. Jak podają statystyki w 15 krajach istnieje możliwość skazania na śmierć tylko w wyjątkowych przypadkach takich jak np. zbrodnie wojenne, 78 krajów nadal zachowuje i korzysta z kary śmierci, jednak liczba krajów wykonujący egzekucje corocznie się zmniejsza. W 2003 roku, co najmniej 1.146 ludzi zostało straconych w 28 krajach i co najmniej 2.756 ludzi zostało skazanych na śmierć w 63 krajach. Dane te zawierają tylko przypadki znane Amnesty International; rzeczywiste liczby z pewnością są wyższe. W 2003 roku, 84 procent wszystkich zarejestrowanych egzekucji miało miejsce w Chinach, Iranie, USA i Wietnamie.

• Kobiety też są otaczane opieką AI. Organizacja prowadzi akcje przeciw gwałtom i torturom kobiet. Mimo to wiele kobiet na całym świecie pada ofiarą przemocy. W niektórych krajach stosuje się szkodliwe, rytualne praktyki, takie jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych, co ma zgubny wpływ na zdrowie i stan psychiczny młodych dziewcząt.

• Amnesty International przez ostatnie trzy dekady próbowała zwalczać tortury. Nie może być żadnego usprawiedliwienia dla tortur lub maltretowania, jest to bezprawne w każdych okolicznościach. Zdjęcia nagich, zakapturzonych irackich więźniów - zastraszonych, seksualnie upokorzonych lub ułożonych na kształt stosu ciał ukazują, iż tortury są nie tylko atakiem na fizyczną, psychiczną i kulturową integralność ofiar, ale także zmniejszają indywidualne, tradycyjne i kulturowe wartości oprawców. Tortury nie powinny mieć miejsca nigdzie na świecie w XXI wieku.

Celem edukacji praw człowieka prowadzonej przez Amnesty International jest nie tylko przekazywanie wiedzy o prawach człowieka, międzynarodowych i krajowych standardach ich ochrony, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw tolerancji, potrzebnych dla budowy społeczeństwa, które szanuje te prawa - dla budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Amnesty International uznaje niepodzielność i współzależność wszystkich praw człowieka Zgodnie z nowym mandatem, AI występuje przeciwko naruszaniu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych wówczas, gdy stanowi ono poważne naruszenie prawa do integralności fizycznej i psychicznej, do wolności sumienia i wypowiedzi, oraz do traktowania wolnego od dyskryminacji. Do praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych należą m.in.: prawo do pracy, ochrony zdrowia, wykształcenia, zamieszkania i wyżywienia.

Od początku lat dziewięćdziesiątych działania Amnesty International w szczególny sposób obejmują ochronę praw osób prześladowanych ze względu na swoją orientację seksualną. Na całym świecie osoby padają ofiarą tortur i okrutnego traktowania ze strony funkcjonariuszy państwowych.

Międzynarodowy Trybunał Karny został powołany w 1998 r. Statutem Rzymskim do sprawowania sadownictwa nad sprawami dotyczącymi ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Amnesty International kontynuuje działalność na rzecz ratyfikacji Statutu przez poszczególne kraje, aby mógł on wymierzać sprawiedliwość tam, gdzie nie mogą lub nie chcą tego zrobić sądy krajowe.

• W Chinach wiele osób zostało skazanych choćby za wyrażanie swojej opinii w sieci, lub ściąganie informacji z Internetu. Według źródeł Amnesty International, do stycznia 2004, 54 osoby zostały zatrzymane lub uwięzione za tego typu działalność. Chiny mają obecnie najbardziej obszerną kontrolę Internetu na świecie. W ciągu ostatnich lat, nasila się trend monitorowania i inwigilowania różnych firm, kawiarenek internetowych, dostawców Internetu, itp. W ciągu ostatnich lat coraz więcej osób w Chinach ma dostęp do Internetu. Stało się to dla władz chińskich nowym wyzwaniem do kontroli i cenzury aktywności użytkowników Internetu.

Globalna organizacja Amnesty International zawsze pomaga ofiarom przemocy, gwałtu, niesprawiedliwości, na całym świecie. Gdyby nie tysiące wolontariuszy na każdym kontynencie szerzyłoby się bezprawie, a wszystkie moralne prawdy zostałyby zatracone. Dobrze, że na świecie są ludzie zdolni i chętni do bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 7 minut