profil

Środki stylistyczne oraz rodzaje i gatunki literackie

poleca 77% 838 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Środki stylistyczne
Fonetyczne - Aliteracja (Rozpoczęcie sąsiednich wyrazów tymi samymi głoskami), Onomatopeja (wyraz dźwiękonaśladowczy, np. puk, puk), Eufonia (Przyjemne, harmonijne brzmienie głosek), Instrumentacja głoskowa, paranomazja

Słowotwórcze (fleksyjne) - Zrosty, Złożenia Neologizm (Wyraz nowo utworzony)

Leksykalne - Synonimy, Homonimy (wyrazy o identycznym brzmieniu a o innym znaczeniu), Dialektyzmy, Archaizmy (wyrazy, które wyszły z użycia), Makaronizmy, Orientalizmy, Neologizmy semantyczne, Frazeologizmy, Kolokwializmy, Brutalizmy, Wulgaryzmy

Semantyczne - Epitety, Porównania, Peryfraza (omówienie), Metonimia, Symbol (symbolizm), Hiperbola (wyolbrzymienie), Synekdota, Alegoria (jest to kojarzenie zwierząt z ludźmi), Oksymoron (zestawienie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu), Metafory, Synestezja, Animizacja (ożywienie), Personifikacja (uosobienie), Antropomorfizacja, eufemizm

Składniowe - Powtórzenia, Anafora (powt. wyrazu na początku wersu), Epifora (Powt. wyrazu na końcu wersu), Refren (regularne powtórzenie), Apostrofa (bezpośredni uroczysty zwrot do adresata ), Pytanie retoryczne (niewymagające odpowiedzi), Elipsa (brak jakiegoś elementu zdania, np. przecinka, orzeczenia), Antyteza (zestawienie zdań przeciwstawnych znaczeniowo), Przerzutnia (Przeniesienie części zdania do następnego wersu), Szyk przestawny (Naruszenie naturalnej kolejności wyrazów), Eksklamacja, kontrast.

Rodzaje i gatunki literackie:
Epika - epos, poematy literackie, poemat heroikomiczny, przypowieść, satyra, baśń, powieść, nowela, opowiadanie, pamiętnik, gawęda, powiastka filozoficzna.

Liryka - psalm, elegia, hymn, pieśń, oda, tren, sonet, erotyk, tragedia, komedia, dramat właściwy. Gatunki mieszane: sielanka, ballada, powieść poetycka, poemat degresywny, dramat romantyczny

Gatunki pograniczne: esej, felieton, reportaż, dziennik.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta