profil

Św. Augustyn - życiorys i poglądy.

poleca 84% 1106 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
św Augustyn

ŻYCIORYS:
Aureliusz Augustyn, wczesnochrześcijański filozof i teolog; ojciec i doktor Kościoła; główny przedstawiciel patrystyki, urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście (Północna Afryka).Był filozofem i teologiem został okrzyknięty Ojcem Kościoła. W młodości studiował retorykę. Dzieła Cycerona nakłoniły go do badań filozoficznych. W wieku 19 lat postanowił studiować filozofie, wkrótce został wyznawcą manicheizmu, bo chrześcijaństwo uważał za zbyt prostackie. Jednakże w ciągu następnych dziewięciu lat manicheizm stopniowo go rozczarowywał. W wielu 29 lat przeniósł się do Rzymu a nieco później do Mediolanu gdzie został profesorem retoryki, tam też zapoznał się z neoplatonizmem (zmodyfikowana wersja filozofii Platona opracowana w III w. przez Platyna). Pod wpływem ówczesnego biskupa mediolańskiego św. Ambrożego nawrócił się i w 387 r przyjął chrzest z jego rąk. Ten dawny sceptyk stał się żarliwym rzecznikiem chrześcijaństwa. 396 roku Augustyna wybrano biskupem Hipponie (Afryka Pn). Urząd ten piastował do śmierci. Stał się fanatycznym wręcz obrońcą chrześcijaństwa, słynnym „młotem na heretyków”. Zmarł w Hipponie w 430 roku. Najsłynniejsze jego dzieła to: „Dialogi i pisma filozoficzne”, „Wyznania”, „O państwie Bożym”, „O nauce chrześcijańskiej”, „O nauce chrześcijańskiej”.
POGLĄDY I IDEE:
Św. Augustyn określił trzy cnoty duszy potrzebne do poznania: WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ. Jego filozofie poznania możemy scharakteryzować za pomocą jednego z jego dialogów: „A co chcesz poznać? Pragnę poznać Boga i dusze. Nic więcej. Nic więcej. Nic więcej.” Stworzył pierwszy wielki system filozoficzno-teologiczny chrześcijaństwa, oparty na interpretacji neoplatonizmu charakteryzującego się: teocentryzmem, kreacjonizmem, iluminizmem. Połączył teorię predestynacji z istnieniem wolnej woli odpowiedzialnej za zło na świecie. Sens dziejów ujmował jako wynik konfliktu między państwem Bożym i ziemskim. Uważał, że człowiek żyje w świecie dualistycznym, czyli między dobrem a złem, człowiek musi wybrać pomiędzy tymi wartościami nie ma drogi pośredniej.

1. Wprowadził do doktryny katolicyzmu następujące poglądy:

· Przede wszystkim należy pojmować Boga jako nieskończonego, a świat jako twór nadprzyrodzony i dzieło łaski.
· Każdy człowiek jest splamiony grzechem pierworodnym.
· Poza tym powinno się widzieć w Bogu przede wszystkim osoby, której istotą jest wola.
· Ponadto trzeba postrzegać marności świata wobec wielkości i nieograniczoności Boga.

2.Równie ważnymi wartościami w życiu według św. Augustyna są:

· Oparcie światopoglądu na zaufaniu do woli Bożej, wierze, miłości i łasce.
· Uznanie prawdy za wieczną i niezależną od doświadczenia, będącą darem nadprzyrodzonym dostępnym jednostkom, a nade wszystko Kościołowi, przyjmującą interwencję Boga w jej poznanie i czyniącą celem poznania kontemplacją Boga.
· Istota ludzka nie może uzyskać zbawienia jedynie dzięki własnym wysiłkom i dobrym uczynkom. Koniecznym warunkiem zbawienia jest łaska Boża.
· Śmiertelnik powinien uznać, że ciało nie jest złem, gdyż jest dziełem Bożym, ale przyjęcie pożądliwości cielesnej za źródło zła.
· Jednak dla Augustyna najważniejsza była wierność zakonowi, Kościołowi i miłości.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty