profil

Państwo współczesne

poleca 82% 699 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Termin państwo:
Starożytni grecy – panstwo-miasto – polis
Rzymianie – civitas, res publika , po zmianie na republike używano nazwy imperium
W wiekach średnich – regnum dla państwa rządzonego przez monarchę, jak również pojawiło się nowe pojecie terra ,czyli ziemia
W znaczeniu dzisiejszym termin państwo zaczęto przyjmować na ziem ich polskich od przełomu XVIII i XIX

Definiowanie państwa:
Koncepcja Arystotelesa – określał państwo jako pewna wspólnotę
(organizacje) rożnych grup ludzi niezbędnych do jego istnienia; państwo w tym ujęciu to wspólnota równych
Trójelementowa definicja państwa Jellinka – ludność + terytorium + władza najwyższa
Ujecie państwa przez katolicka naukę społeczna – Tomasz z Akwinu; traktuje państwo jakoś społeczność doskonałą, samowystarczalna, niezależną i samorządną; istnienie pastwa wiąże się ściśle z występowaniem pewnego porządku prawnego oraz władzy, która by chroniła, miała możliwość zaspokojenia potrzeb obywateli oraz gwarantowała im pokój od zewnątrz
Marksistowska wizja świata – zakłada, ze państwo jest organizacja przymusowa, służąca klasie panującej
Polski filozof Czesław Znamierowski twierdził, ze państwo jako organizacja władcza, unormowana konstytucja, jest niezbędna dla społeczności o większej liczbie mieszkańców, żyjących na większym terytorium – celem państwa ochrona i obrona mieszkańców, utrzymanie porządku wewnętrznego
Elementy pojęcia państwa jako organizacji społeczeństwa:
Dość powszechnie interpretuje się państwo jako formę organizowania się spoleczenstwa na określonym etapie jego rozwoju społecznego. W tym znaczeniu państwo jest polityczna organizacja społeczeństwa, wyposażona w suwerenna władze, jest tez organizacja terytorialna i przymusowa. Poszczególne elementy takiego sposobu ujęcia pastwa:
Panstwo, jako organizacja polityczna, gdyż koncentruje swoja aktywność wokół zarządzania
Państwo, jako organizacja suwerenna, której suwerenność ma wymiar zew. – Państwo to organizacja niezależna od innych państw w podejmowaniu decyzji i wew. – władza państwa jest władza najwyższa
Państwo, jako organizacja terytorialna, tzn. obejmuje ludzi znajdujących się na danym terytorium zakreślonym granicami; państwo zachowuje wyłączność do danego terytorium
Państwo, jako organizacja przymusowa, a przynależność do niej ma charakter sformalizowany: określa ja obywatelstwo

Wiek XX to okres postępującego demokratyzowania zasad, struktur i mechanizmów państwowych. Następuje ono w poszczególnych krajach w rożnym czasie i z rożna intensywnością. Jest w dużym stopniu zdeterminowane konsekwencjami dwóch wojen światowych oraz rozwojem, a następnie załamaniem się systemów militarnych. Do pierwszej wojny światowej historia świata miała- w wysokim stopniu – charakter europocentryczny, dotyczyła przede wszystkim Europy i prze Europę była kształtowana. Wojna ta doprowadziła do podziału na państwa liberalno-demokratyczne oraz państwa autorytarne i totalitarne, przede wszystkim o orientacji faszystowskiej lub – jak w przypadku ZSRR – komunistycznej. Druga wojna światowa stworzyła nowa sytuacje z przewaga państw o komunistycznych reżimach politycznych. Równocześnie klęska Niemiec, Włoch i Japonii doprowadziła do demokratyzacji tych państw i niektórych krajów od nich uzależnionych.

Po drugiej wojnie światowej rozszerzył się proces dekolonizacji, prowadzący do powstania suwerennych państw w miejsce dotychczasowych kolonii krajów europejskich.

Funkcje współczesnego świata:
Funkcją państwa nazywa się całokształt jego działalności w określonej sferze życia społeczeństwa.
Zakres, intensywność i treść działalności pastwa zmieniają się w procesie historycznym. Każde jednak panstwoo realizuje funkcje wewnętrzna i zewnętrzna.
Funkcja wewnętrzna państwa polega na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa kraju. Służą temu działania podejmowane m.in. przez organy administracji, policje, prokuraturę, sadownictwo, służby więzienne.
Funkcja zewnętrzna to całokształt działalności prowadzonej w zakresie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, zmierzającej do ochrony interesów, których rzecznikiem jest dane państwo. Funkcje te realizują przede wszystkim służby dyplomatyczne danego kraju.
Funkcja gospodarczo-organizatorska wyraża się w organizowaniu gospodarki, o oddziaływaniu na nią. To zagwarantowanie bezpieczeństwa systemu pieniężnego, organizowanie przedsięwzięć gospodarczych itp.
Funkcja socjalna w zależności od stopnia jego zamożności i realizowanej doktryny politycznej, obejmuje działania zmierzające do zapewnienia min egzystencji jednostkom i grupom społecznym, bezpieczeństwa i higieny pracy, do tworzenia miejsca pracy, ochrony środowiska naturalnego.
Reasumując do podstawowych żądań państwa należy zwłaszcza: ochrona pokoju wewnetrznego i praworządności, obrona przed ingerencja z zewnątrz, ochrona autorytetu państwa i dobrego imienia obywateli.
Najważniejsze zasady współczesnego prawa wyborczego:
Powszechność prawa wyborczego oznacza, ze wszyscy obywatele panstwa, którzy spełniają okreslone przez ordynacje warunki, mogą głosować lub być wybierani
Równość prawa wyborczego oznacza, za każdy uprawniony ma jeden glos
Bezpośredniość prawa wyborczego oznacza, ze wszyscy obywatele uprawnienie głosują na kandydatów osobiście
Tajność w glosowaniu
Większościowy system wyborczy polega na rozdziale mandatów odpowiednio do liczby głosów w danym okręgu.Partia:

To zorganizowana grupa ludzi, która posiada program i walczy o zdobycie lub utrzymanie władzy w celu realizacji swojego programu
Każda partia posiada:
Program polityczny
Strukturę organizacyjna
Cel
System prezydencki:
System parlamentarny:
Reżimy dyktatorskie:
Występują w krajach kapitalistycznych i komunistycznych
Kuba – Castro chodzi w mundurze od czasów rewolucji kubańskiej 1959r. Nie zrezygnował z hasła: „socjalizm albo śmierć”
Libia – Muammar Kadafi rządzi krajem od 1969r., fascynuje się radykalnym nacjonalizmem arabskim, islamskim fundamentalizmem i socjalizmem w gospodarce

Federacja, konfederacja,

FEDERACJA - Panstwo zwiazkowe, panswto o strukturze zlozonej; np. USA, Meksyk, Indie, Niemyc (landy), Szwajcaria (kantony)

KONFEDERACJA – polaczenie na zasadzie umowy miedzynarodowej grupy panstw w okreslonych celach, powolujaca dla nich wspolne organy ; np. Wspolnota Niepodleglych Panstw utworzona 1991r. przez Rosje, Bialorus i Ukraine a dzis obok panstw baltyckich, czyli Litwy Lotwy i Estonii, grupujaca wszytskie republiki radzieckie.

Ustroje polityczne:
Państwo demokratyczne:odwoluje się do powszechnie uznawanych zasad, wartosci , norm praktykowanych i wzbogacanych w procesach rozwoju cywilizacyjnego
Realizowane zasady:
Suwerennosc narodu
Pluralizm polityczny
Podzial wladzy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut