profil

Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej

poleca 77% 1032 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Polska odrodziła się jako państwo niejednolite narodowo,z licznymi mniejszościami narodowymi.Niemcy zamieszkiwali w zawartych skupiskach pogranicze zachodnie i północne.Była to licząca około miliona osób mniejszość,silna ekonomicznie (właściciele majątków ziemskich na Pomorzu i w Wielkopolsce,właściciele kopalń,hut,fabryk na Śląsku).Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego znaczna część mniejszości niemieckiej podejmowała działania przeciwko Polsce,dążące do przyłączenia tych ziem do Niemiec.Komisje Ligi Narodów,do których Niemcy zwracali się z różnymi skargami na rzekome szykany władz polskich wobec nich,stwierdzały prawidłowe wykonywanie przez Polskę postanowień traktatu mniejszościowego.Mniejszość niemiecka w Polsce miała 930 szkół powszechnych i 41 gimnazjów. Wschodnie województwa Rzeczypospolitej zamieszkiwali w przeważającej liczbie Białorusini i Ukraińcy.Na Kresach Wschodnich występowały ostre podziały wyznaniowe,pokrywające się z podziałami narodowościowymi.Ogromna większość Polaków należała do Kościoła rzymskokatolickiego.Ludność białoruska była wyznania prawosławnego,Ukraińcy byli przeważnie grekokatolikami,a Niemcy należeli do kościołów ewangelickich.Wśród Ukraińców.dążących do utworzenia własnego państwa,na ziemiach dawnej Galicji Wschodniej rozwijał sięsilny ruch nacjonalistyczny.Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) była wspierana materialnie przez państwa ościenne jako czynnik osłabiający państwo polskie.Wśród Białorusinów silne wpływy miała partia komunistyczna dążąca do oderwania tych ziem od Polski i przyłączenia ich do ZSRR.Polska była jedynym z największych skupisk żydowskich w Europie.W 1931r. Rzeczpospolitą zamieszkiwało około 3 mln Żydów.Ludność żydowska zajmowała się przeważnie handlem i rzemiosłem w miasteczkach środkowej i wschodniej Polski.Warto wiedzieć,że w okresie międzywojennym Polska była najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia intelektualnego i relijnego na świecie.

Mniejsze skupiska Rosjan,Litwinów,Czechów,Słowaków,Ormian,Tatarów oceniano na około 1% mieszkańców Polski. Jednocześnie poza Polską,odcięte od niej granicami Niemiec,ZSRR,Czechosłowacji,Litwy pozostały zwarte skupiska Polaków liczące łącznie około 3 mln osób.

STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA POLSKI Z 1931 ROKU:

1.POLACY-69%
2.UKRAIŃCY-14%
3.ŻYDZI-9%
4.BIAŁORUSINI-5%
5.NIEMCY-2%
6.INNI-1%

LUDNOŚĆ POLSKI WEDŁUG WYZNAŃ Z 1931 ROKU:

1.RZYMSKOKATOLICY-28.827 TYŚ.(64.8%)
2.GREKOKATOLICY-3362 (10.5%)
3.PRAWOSŁAWNI-3787 (11.8%)
4.EWANGELICY-842 (2.6%)
5.MOJŻESZOWE-3137 (9.8%)
6.INNI-152 (0.5%)

OGÓŁEM W TYŚ-32.107 (100.0%).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty