profil

Historia - daty - XIVw

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1300 wygnanie Łokietka z Wielkopolski powołanie na władcę tej dzielnicy Wacława II i jego koronacja na króla Polski unia personalna z Czechami
1302r. król Anglii zwołuje stany Generalne
1305-1306 śmierć Wacława II następnie Wacława III powrót Łokietka do Polski
1306-1314 walka Łokietka o władzę w Polsce i przywrócenie jedności politycznej
VIII 1308- Brandenburczycy pod wodz? margrabowców Ottona i Walde-mara podst?pnie zdobywaj? Gda?sk
1308- Brandenburgia zagarn??a S?upsk, S?awno, Wa?cz
13 XI 1308- podczas jarmarku ?w. Dominika Krzy?. uderzyli na polskich rycerzy i cywilów
13 IX 1309- wielki mistrz Zygfryd von Feuchtwangen przenosi sw? sie-dzib? z Wenecji do Malborka.
1310- Krzy?. zdobywaj? Chojnice.
1311-1312 bunt Krakowa pod wodzą wójta Alberta i z poparciem biskupa Muskaty pacyfikacja miasta przez
Łokietka
1314 zdobycie przez Łokietka Wielkopolski
1315-1317 walki z Brandenburgią
1320 koronacja Łokietka
1321 proces kościelny w Inowrocławiu przeciwko Krzyżakom nakaz zwrotu Pomorza i wypłacenia Polsce odszkodowania
1325- przymierze ?okietka w Nakle z ksi???tami zach. pomorskimi.
1325 sojusz Łokietka z Litwą (małżeństwo Kazimierza Wielkiego z Aldoną Giedyminówną)
od 1326 walki z Brandenburgią
1327 sojusz Brandenburgii Czach i Zakonu i najazd na Polskę
1327-1331 zhołdowanie przez Jana Luksemburskiego księstw śląskich i części Mazowsza l
1327-1332 wojny z Czechami i Krzyżakami zagarnięcie przez Zakon Kujaw
1331 bitwa pod Płowcami zwycięska dla Polaków
1332 - 1340- rozpad Danii
1333r. syn Łokietka Kazimierz koronuje się na króla Polski
1335 Zjazd w Wyszehradzie zrzeczenie się przez Jana Luksemburskiego pretensji do tronu polskiego
1337 częściowy zwrot Kujaw przez Krzyżaków
1337- Hanza wypowiedzia?a wojn? Danii i Norwegii
1338- Pom. Zach. uwolnilo si? od zwierzchnictwa Brandenburgii
1339 drugi Zjazd w Wyszehradzie potwierdzenie I układ z Andegawenami o ich sukcesji na tronie polskim zrzeczenie się przez Kazimierza pretensji do zhołdowanych przez Jana Luksemburskiego księstw śląskich
1339 proces warszawski przeciwko Krzyżakom :przyznanie Polsce
1340 - 1375- odbudowa Danii przez Waldemara IV Odnowiciela.
1340-1366 podbój Rusi Halickiej , którą książę Bolesław Jerzy Trojdenowic przyznał Kazimierzowi jako swemu następcy
1343 pokój wieczysty w Kaliszu z Krzyżakami :zwrot całych Kujaw , ziemi dobrzyńskiej , Pomorze Gdańskie i ziem. chełm. -wieczysta jałmużna Zakonu
1346- sprzeda? Estonii za 19 tys. grzywien Zakonowi Kawalerów Mieczowych przez Dani?
1348r. pokój w Namysłowie, na którym Kazimierz zgodził się na akt inkorporacji Śląska do Czech
1352 konfederacja Maćka Borkowica w Wielkopolsce przeciwko polityce Kazimierza
1355 układ w Budzie między szlachtą polską a królem Węgier
1360- na ziemiach zakonnych za?. osad? mazursk? Szczytno
1361 lipiec- flota du?. opanowa?a Borgholm, twierdz? na Olandii
31 VII 1361- opanowanie Visby
9 IX 1361- sojusz zaczepno-odporny przeciw Danii podpisany przez Hanz? z monarchami skandynawskimi.
1361- bunt w Gda?sku odzew ?Kraków?
1362- atak floty hanzatyckiej na Kopenhag? zdobycie Kopenhagi dow. przez Johanna Wittenborga.
VII 1362- rozbicie floty hanzatyckiej przez Dani?
12 XI 1362- zawieszenie broni Hanzy z Dani?
1364r. kongres monarchów w Krakowie. Otworzenie Akademii Krakowskiej
1364 akt fundacyjny uniwersytetu w Krakowie
1368- ksi???ta szczeci?scy odzyskuj? ziemi? s?upsk?
IX 1369- w Stralsundzie podpisano pokój.
1370r. śmierć króla Kazimierza ? ostatniego Piasta na tronie polskim
1372 oderwanie Rusi od Polski przez Ludwika
1374 przywilej koszycki 1374 Ludwik Węgierski-zagwarantowanie sukcesji w Polsce potwierdzenie zwolnienia majątków rycerskich z podatków z wyjątkiem poradlnego z łanów chłopskich 2 gr. z łana rocznie
1378, 1416- bunty w Gda?sku
1384 koronacja Jadwigi na królową Polski
1385 układ w Krewie z Władysławem Jagiełłą : małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą chrystianizacja Litwy zapowied przyłączenia Litwy do Polski unia personalna
1387 wyprawa Jadwigi na Ruś Halicką i podporządkowanie jej Polsce
1388 przywilej Piotrków Władysław Jagiełło zatwierdzenie praw i przywilejów rycerstwa
1390- Bogus?aw VI nada? kupcom polskim, ruskim, w?gierskim przywilej zwalniaj?cy od wszelkich op?at i ce? na ziemi zach. pomorskiej, a kupców polskich uwolni? od przymusu sk?adania towarów w Szczecinie.
1392-1400 rządy Witolda na Litwie
1397- unia personalna w Kalmarze ??cz?ca Dani?, Norwegi? i Szwecj?
1398- Krzy?. zdobywaj? wysp? Gotlandi?. 1398 - 1406- podbicie Gotlandii
1399 śmierć Jadwigi

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata