profil

Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska

poleca 85% 994 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Organizacja Narodów Zjednoczonych Powołana w 1946 Siedziba w Paryżu - UNESCO - Główne cele:
-Popieranie i koordynowanie współpracy oświatowej, naukowej i kulturalnej między narodami m.in. w zakresie ochrony środowiska
-Kształtowanie świadomości ekologicznej
-Wspomaganie merytoryczne i finansowe inicjatyw różnych krajów

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych Powołana w 1948 Siedziba w Marges w Szwajcarii - IUCN Główne cele:
-Zapewnianie konserwacji przyrody, w szczególności różnorodności biologicznej jako podstawy przyszłego rozwoju
-Kierowanie rozwojem wspólnoty ludzkiej tak, aby była zachowana harmonia, równowaga ze wszystkim komponentami środowiska
-Dbanie o mądre, zrównoważone korzystanie z zasobów przyrody, zachowanie jej trwałości
-Prowadzenie szerokiej działalności informacyjno – propagandowej na rzecz ochrony środowiska.
-Wydawanie publikacji, wykazów gatunków wymierających
-Zajmowanie się problematyką edukacji ekologicznej

Program Ochrony Środowiska NarodówZjednoczonychPowołany w 1972Siedziba w Nairobi -UNEP
Główne cele:
-Koordynacja międzynarodowych badań i działań na rzecz ochrony środowiska.
-Upowszechnianie nowoczesnych technik ochrony Utrzymywanie nadzoru nad stanem środowiska na świecie
-Gromadzenie funduszy ma pomoc krajom podejmującym przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska
-Pomoc poszczególnym państwom w kształtowaniu właściwychstosunków między rozwojem ekonomicznym a racjonalnym kształtowaniem środowiska

Światowy Fundusz Na Rzecz PrzyrodyZałożony w 1961Siedziba w Szwajcarii - WWF
Główne cele:
-Wstrzymanie, a następnie odwrócenie procesów degradacji środowiska naszej planety
-Budowanie takiej przyszłości, w której człowiek będzie żył w harmonii z przyrodą
-Ochrona i restytucja systemów wód śródlądowych
-Ochrona lasów i zapewnienie ich trwałego użytkowania
-Promowanie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu przedakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej
-Zaangażowanie w działania na rzecz ochrony strefy przymorskiej oraz zagrożonych gatunków zwierząt

GreenpeacePowstała w 1971Siedziba w Amsterdamie
Główne cele:
-Ochrona fauny i flory morza
-Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem radioaktywnym oraz działaniem innych toksyn
-Propaganda na rzecz stworzenia odpowiedniego systemu prawa Międzynarodowego zapobiegającemu wyniszczeniu lasów, szczególnie tropikalnych
-Przeciwdziałanie broni jądrowej – testom i jej stosowaniu
-Ochronę atmosfery przed zanieczyszczeniami chemicznymi
-Szukanie nowych niekonwencjonalnych źródeł energii

W 1980 roku uzgodniono dekret tzw. World Conservation 1980. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów Naturalnych przy współudziale Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska i Światowego Funduszu Dzikiej Przyrody, przy aprobacie FAO i UNESCO opracowała Światową Strategię Ochrony Przyrody, która wytyczyła główne cele:
1) Utrzymanie podstawowych procesów ekologicznych i systemów będących ostoją życia
2) Zachowanie różnorodności genetycznej
3) Zapewnianie trwałego użytkowania gatunków
Na czele listy priorytetów znalazło się:
1) Zachowanie dobrych ziem uprawnych dla rolnictwa
2) Powstrzymanie rolnictwa przed zajmowaniem obszarów pełniących funkcję ochronną (np. lasów) oraz oparcie upraw na zdrowych ekologicznych zasadach.

Na konferencji Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w 1922 roku został przyjęty Globalny Plan Działań na XXI wiek, czyli tzw. Agenda 21. Przesłanki do przyjęcia programu były następujące:
1. rosnące przeludnienie świata, które uniemożliwia dalszy rozwój gospodarczy świata według trady-cyjnych wzorów (m.in. ograniczona ilość zasobów)
2. konieczność utrzymania i wzrostu potencjału żywnościowego (wzrost produktywności i opracowa-nie nowych technologii)
3. konieczność wzrostu produkcji przy malejącej ilości surowców
4. potrzeba zapewnienia dostaw energii (niezbędnej do rozwoju) bez wywołania negatywnych skutków ekologicznych
5. narastająca urbanizacja świata
6. konieczność ochrony ekosystemów – wobec powyższych zagrożeń – zarówno w odniesieniu do re-jonów geograficznych, jak i poszczególnych gatunków fauny i flory

Rozwiązanie tych problemów i umożliwienie zrównoważonego rozwoju jest możliwe tylko przez opraco-wanie nowego systemu wartości do którego można zaliczyć:
powściągliwość stylu życia
dominację wymagań jakościowych nad ilościowymi
harmonizację celów człowieka z możliwościami przyrody
uznanie wartości różnorodności przyrodniczej i kulturowej
zachowanie nieodnawialnych zasobów przyrody
priorytet ochrony środowiska przyrodniczego decyzji na każdym szczeblu
uwzględnianie potrzeb przyszłych pokoleń i środowiska w założeniach procesów rozwojowych
uwzględnianie zasad rozwoju i życia ludzi w skali globalnej i w stosunkach międzynarodo-wych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty