profil

Używki - dlaczego?

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dlaczego młodzież pali tytoń, pije

alkohol i co z tego wynika?

Przyczyn sięgania młodzieży po alkohol i papierosy jest wiele.

Bardzo często jest to chęć dopasowania się do kolegów, należenia do"paczki". Pamiętam, jak kiedy wracajc ze szkoły zauważyłam przez okno tramwaju grupkę młodych chłopców (mogli mieć

najwyżej po 15 lat). Po gestach widać było, że próbuj jednego z nich namówić na papierosa. Chłopak

chcc należeć do tej grupy musiał się zgodzić! Pod naciskiem pozostałych, zapalił i zaczł kaszleć.

Zaczęli się z niego miać. Zrobiło mi się żal nie tylko tego chłopaka, ale i całej reszty, gdyż nie zdaj

sobie jeszcze sprawy z tego, co robi.

Nierzadko również spotykamy się z odpowiedziami, że : "(...) zaczłem/-am pić/palić , aby

poczuć się dorosłym (...), (...) by być "spoko" i na luzie (...)". Idc ulicami, co kilkanacie metrów

można spotkać małolaty z papierosem w ustach i butelk taniego wina w dłoni. Widzc to, krzywię się

i zadaję sobie pytanie, czy oni zdaj sobie sprawę z konsekwencji , jakie póniej mog z tego wyniknć,

chyba nie (patrz: ankieta).

Niektórzy ludzie, nie tylko zreszt młodzi , myl, że alkohol poprawi im samopoczucie albo

pozwoli zapomnieć o kłopotach (np. w szkole). Tutaj lepszym rozwizaniem byłaby chyba szczera

rozmowa z yczliw osob, lub pomoc psychologa, nieprawdaż?

Wg mnie poprzez picie alkoholu chc umierzyć przykre uczucia. Pij, gdy jest im smutno, gdy

co ich boli, by złagodzić napięcie, lęk, zmęczenie (np. przed ważnym sprawdzianem), rozproszyć

nudę. Pij po to, by o czym nie myleć, zapomnieć, nie czuć się za co odpowiedzialnym, winnym, czy

skrzywdzonym, by zobaczyć siebie i wiat w innych kolorach. Przy pomocy alkoholu często próbuj uwolnić się od istniejcych w nich zakazów i nakazów wewnętrznych, które krępuj ich postępowanie. Pij po to, by powiedzieć prawdę, po to by skłamać, po to by zrobić komu awanturę i po to, aby się do

kogo przytulić.

Gdy rzeczywistoć wydaje się im zbyt szara i monotonna, ronie potrzeba, by choć przez

chwilę przeżywać co odmiennego i specjalnego, by doznać stanu uniesienia lub oszołomienia, by

poczuć się kim innym.

Młodzi ludzie przez palanie tytoniu próbuj zwalczyć stresy. Inni za uważaj, że palę "dla

pobudzenia", choćtak naprawdę chwilowa zwyżka cinienia jest złudna, gdyż już po 20 minutach

cinienie spada jeszcze bardziej i czuje się potrzebę sięgnięcia po nowego papierosa.

Najczęstsz jednak przyczyn palenia tytoniu przez młodzież, jest pewnego rodzaju moda, chęć

popisania się przed kolegami i koleżankami oraz sprawdzenia "jak to jest?". A póniej to już tylko...

nawyk, a póniej... nałóg.

Podczas przygotowywania materiałów do napisania tej pracy, doszłam do wniosku, że wielu

młodych ludzi pali i pije, ale nie zdaje sobie sprawy ze skutków, jakie z tego wynikaj. Na potwier-

dzenie tego chciałabym przedstawić wyniki przeprowadzonej przeze mnie ankiety wród 10 przypad-

kowo spotkanych dziewczt i wród 10 chłopców:chłopcy dziewczęta

nie mam pojęcia o

skutkach 3 2dobrze zdaję sobie sprawę

o szkodliwoci,ale to jest

dopiero po dluższym uży-

waniu 6 6wiem o szkodliwoci, ale

wpadłem(-am) w nałóg 1 2

A co z tego wynika naprawdę?

Otóż alkohol i palenie tytoniu bardzo niekorzystnie wpływaj na:

1) SERCE i UKŁAD KRWIONONY - nikotyna powoduje skurcz naczyń, podnosi cinie-

nie krwi i przyspiesza czynnoć serca; nieustanne wahania cinienia krwi wywieraj wysoce

ujemny wpływ na ciany dużych i małych tętnic, sprzyjaj rozwojowi miażdżycy oraz stward-

nieniu tych naczyń; w tętnicach atakowanych przez nikotynę łatwiej powstaj zakrzepy (głów-

na przyczyna zawałów serca - to zakrzep tętnicy wieńcowej serca). Już sam skurcz tętnicy

wieńcowej na skutek niedotlenienia mięnia sercowego wywołać grony napada niewydolno-

ci serca w postaci dusznicy bolesnej (angina pectoris); do częstych objawów zatrucia nikotyn

należ zaburzenia rytmu serca,u młodzieży występuje niemiarowoć bicia serca w postaci tzw.

skurczów dodatkowych (zakłócenia te staj się również przyczyn uczucia niepokoju. Gron

konsekwencj palenia tytoniu jest choroba Brgera, powstajca najczęciej u namiętnych pa-

laczy już w młodym wieku. Choroba Brgera - zapalenie zarastajce tętnic kończyn może

prowadzić nawet do koniecznoci amputacji, z powodu obumarcia najpierw jednej, a póniej

drugiej kończyny, owe obumarcie następuje w miarę zwężania wiatła tętnic, za picie alkoho-

lu powoduje następujce zmiany w sercu: arytmię, nadcinienie, niewydolnoć krżenia, usz-

kodzenia mięnia sercowego oraz przegrody w dojrzewaniu krwinek czerwonych, niezbęd-

nych do odżywiania organizmu tlenem.

2) MÓZG - tu efektem palenia papierosów s: niedotlenienie mózgu, stałe jego zatruwanie

CO (tlenkiem węgla) i nikotyn oraz niedobór witaminy C. Palenie wpływa też niepomylnie

na postępy uczcej się młodzieży, niekiedy może prowadzić do zupełnego wyczerpania nerwo-

wego, wręcz uniemożliwiajcego pracę twórcz. Wielu nałogowych palaczy traci swój natu-

ralny spokój i mimo to pali dalej... dla uspokojenia. Nieustanne zatruwanie mózgu osłabia pa-

mięć, paczy charakter, wzmaga egoizm, paczy nawet instynkt macierzyński, może to być przy-

czyn stanów bd wzmożonej pobudliwoci, bd też przygnębienia, a nawet depresji poł-

czonej z niechęci do życia (stany te powoduj bezsennoć palaczy - std nadużywanie rod-

ków nasennych). Na uwagę również zasługuje skłonnoć palaczy do udarów mózgowych na

tle miażdżycy tytoniowej. Alkohol natomiast uszkadza naczynia krwionone, prowadzc do

wylewów, niszczy komórki nerwowe w korze mózgowej prowadzc do obniżenia sprawno-

ci umysłowej i zaburzeń psychicznych.

3) PŁUCA I DROGI ODDECHOWE - to narzdy narażone w najwyższym stopniu na bez-

porednie działanie dymu tytoniowego. Tutaj następuje rozpuszczenie i wchłonięcie składni-

ków dymu tytoniowego. Następstwami palenia tytoniu s tu: pocztkowo kaszel, spowodo-

wany drażnicym działaniem dymu na błonę luzow dróg oddechowych, z kolei przewlekły

nieżyt oskrzeli (czyli stan zapalny z wytwarzaniem wydzieliny), zmniejszenie wydolnoci

oczyszczania dróg oddechowych, w którym udział bior oskrzela wycielone nabłonkiem jed-

no warstwowym wielorzędowym zaopatrzonym w migawki (rzęski wykonujce ruch do wnę-

trza płuc), w wyniku przewlekłego kaszlu płuca i klatka piersiowa zatracaj sw elastycznoć,

z czasem dochodzi do rozedmy płuc (czyli stałego rozdęcia pęcherzyków płucnych), co utrud-

nia wymianę gazów opory dla pracy serca. Do najczęstszych następstw nałogu palenia tytoniu

zaliczyć trzeba raka płuc (czynnikiem chorobotwórczym s w tym wypadku ciała smołowate,

nie za nikotyna). Rzadkim schorzeniem (zwłaszcza u kobiet) jest rak krtani, a także ujemny

wpływ na struny głosowe. Palacze wykazuj także większ skłonnoć do grulicy płuc, gorzej

znosz ciężkie zabiegi chirurgiczne i częciej doznaj powikłań płucnych. Tłumaczy się to os-

łabieniem odpornoci u palaczy fagocytozy - zdolnoci krwinek białych do pożerania bakterii

(stwierdzono to w Zakładzie Patologii Ogólnej Prof. dr. Nauk Medycznych Akademii Me-

dycznej w Łodzi).

4) PRZEWÓD POKARMOWY, WTROBA i NERKI - na skutek palenia tytoniu na

języku występuj ograniczone zgrubienia luzówki (leukoplakia), u kobiet spotykany rak

wargi (u palaczy fajek). Podkrelić należy też ujemny wpływ palenia na dzisła i uzębienie;

występuj również zaburzenia trawienne (nadmierne wydzielanie soku żołdkowego) - palenie

może zatem wywołać nadkwanoć, jak i niedokwanoć żołdka. U młodocianych palaczy

występuję niestrawnoć, będca przejawem nieżytu żołdka, cięższym schorzeniem jest

choroba wrzodowa żołdka, a także rak żołdka, a jeszcze gorzej, gdy do nikotynizmu

dochodzi alkoholizm, może w tedy dojć do powstania raka przełyku. W wtrobie palenie

tytoniu, jak i picie alkoholu może z biegiem lat doprowadzić do stanu marskoci (rodzaj

stwardnienia), za w nerkach może wywołać ciężkie ich schorzenie w postaci stwardnienia

miażdżycowego. Alkoholizm w przewodzie pokarmowym powoduje także nieżyty przełyku,

owrzodzenia żołdka i dwunastnicy, stany zapalne trzustki. Uszkodzenia wchłaniania pokarmu

w jelitach, w wtrobie za stłuszczenie i stany zapalne wtroby, uszkodzenie regulacji po-

ziomu cukru we krwi.

5) GRUCZOŁY DOKREWNE - wczesne palenie przyspiesza dojrzewanie płciowe, hamuje

natomiast wzrost, u palaczek często następuj zaburzenia w miesiczkowaniu, kobiety wcze-

niej się starzej; nikotyna pobudza wydzielanie adrenaliny co podnosi cinienie krwi (palenie

rozpoczęte w młodym wieku może nawet przyczynić się do rozwoju nadcinienia); wzmożona

produkcja adrenaliny pociga również za sob wzrost cukru we krwi, co jest nieporzdane u

chorych na cukrzycę. Nikotyna oddziaływuje także na tarczycę, w pierwszym okresie wystę-

puje pobudzenie jej czynnoci, w drugim następuje stopniowe wyczerpanie tarczycy (przestaje

zaspokajać potrzeby ustroju, co odbija się przede wszystkim na wygldzie twarzy- szczególnie

u kobiet, jako bardziej wrażliwych).

6) NARZDY ZMYSŁOWE - u nałogowych palaczy zaobserwowano * zapalenie nerwu

wzrokowego : nieodróżnianie barw czerwonej i zielonej, osłabienie wzroku, a nawet lepotę;

* nikotynowe zapalenie nerwu słuchowego; * znaczne osłabienie ostroci węchu i smaku.

7) MIĘNIE - po wypaleniu papierosa siła mięni opada; szkodliwy wpływ palenia na zdol-

noć do wyczynów spotowych tłumaczy się nie tylko zatruciem mózgu i mięsni składnikami

dymu tytoniowego, ale także stwierdzonym w tych narzdach ubytkiem witaminy C.

8) MACIERZYŃSTWO - u palaczek częciej dochodzi do poronień i przedwczesnych poro-

dów, dzieci palaczy cechuje na ogół duża nerwowoć. U palcych matek występuje ubytek

witaminy C, co z kolei prowadzi do powstawania u dziecka krzywizny.

9) INNE SYSTEMY BIOLOGICZNE - uszkodzenie zdolnoci obronnych wobec chorób -

zwiększona podatnoć na choroby, niedożywienie i deficyt witamin,obniżenie potencji męskiej,

bezpłodnoć lub uszkodzenie płodu.

Do urazów w organimie człowieka palcego lub/i pijcego, dochodz jeszcze szkody

społeczne. Gdy młodzież pije za dużo i za często, zaczyna się zachowywać w sposób, który

narusza wartoci i normy postępowania, jest krytykowane przez otoczenie. Może spowodo-

wać dolegliwoci fizyczne po wypiciu, może wywołać negatywne stany psychiczne u siebie lub

u innych, może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych ludzi. Młodzież pij-

ca zaniedbuje obowizki i zadania osobiste. Picie przed lub w czasie prowadzenia samocho-

du może doprowadzić do wypadku.

Palenie papierosów bardzo często wywołuje zatargi między palcymi a niepalcymi

(np. w pocigach). Główn szkod społeczn jest jednak zatruwanie powietrza, a przez to

organizmów osób niepalcych (tzw. biernych palaczy).

Mam nadzieję, że praca ta jeszcze bardziej wpłynie na właciwe decyzje młodych lu-

dzi, gdyż nie zamierzam biernie przygldać się postępowaniu nieuwiadomionej jeszcze mło-

dzieży. Szerzę i nadal mam zamiar szerzyć tę problematykę wród moich rówieników.

BIBLIOGRAFIA

1) Dr nauk med. Andrzej Korsak

"Dzi przestaję palić" Warszawa 1974

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich2) Franciszek Venulet

"Co o nałogu palenia tytoniu wiedzieć należy"

Wiedza Powszechna 1958 r.3) Alicja Racewicz

"Jak pomóc dziecku nie pić"

Państwowa Agencja Rozwizywania Problemów Alkoholowych

Warszawa 19954) Jerzy Mellibruda

"Tajemnice ETOH , czyli alkohol i nasze życie"

Państwowa Agencja Rozwizywania Problemów Alkoholowych

Warszawa 19965) Miesięcznik "Problemy Alkoholizmu"

Warszawa 1993 r. nr 3 (marzec)

nr 4 (kwiecień)

nr 5 (maj)

nr 10 (padziernik)6) "Plus" miesięcznik zdrowia i urody nr 2 (luty 1998)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 11 minut