profil

Plusy i minusy wejścia Polski do Unii

drukuj
satysfakcja 83 % 922 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Plusy

1.Gwarancja pokoju
Podczas ostatnich 50-ciu lat, dzięki wzmożonej współpracy w Europie wojna pomiędzy krajami UE była i jest niemożliwa. Jednocześnie państwa Unii starają się zapewnić pokój i stabilność w krajach sąsiadujących, jak i w innych częściach świata. W ramach zapobiegania konfliktom, UE stała się największym dawcą pomocy finansowej dla najbardziej potrzebujących rejonów świata. Unia bierze udział w akcjach pokojowych i prowadzi wiele projektów mających na celu wprowadzanie w życie zasad demokracji oraz praw człowieka. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa pozwala krajom UE wyrażać wspólną opinię na arenie światowej. Kolejnym krokiem będzie realizacja wspólnej polityki obronnej.

2.Obszar wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości
Każdy obywatel ma prawo do bezpieczeństwa. Większość niebezpieczeństw, zagrażających naszemu pokojowi ma źródło w konfliktach międzynarodowych, rodzących się w innych miejscach świata. Dlatego też kraje europejskie muszą podejmować wspólne działania w zwalczaniu takich zagrożeń jak międzynarodowy terroryzm i przestępczość zorganizowana, w tym przemyt i nadużywanie narkotyków, handel ludźmi i prostytucja. Państwa UE prowadzą zdeterminowaną walkę z tymi problemami, wykorzystując i ustanawiając pewne reguły oraz promując współpracę policji, służb granicznych oraz narodowych organów sprawiedliwości. Unia odgrywa również poważna rolę w ramach polityki migracyjnej, gwarantując obywatelom państw trzecich prawo do ubiegania się o azyl w krajach UE. Jednocześnie podejmuje ona działania mające na celu koordynację narodowych polityk krajów członkowskich dotyczących uchodźców oraz akcje zwalczające ubóstwo i zapobiegające konfliktom w krajach zagrożonych nadmierną emigracją.

3.Rozwój technologii
Obecnie w okresie istotnego rozwoju technologicznego, Unia odgrywa coraz ważniejszą rolę, pomagając w realizacji programów badawczych. Z budżetu UE finansowane są projekty w dziedzinie nowoczesnych technologii, prowadzone przez ośrodki badawcze, akademie oraz instytucje i zakłady przemysłowe. Celem UE jest przełożenie projektów badawczych na osiągnięcie konkretnych wyników społeczno-ekonomicznych, takich jak tworzenie nowych miejsc pracy, ulepszanie warunków życia czy zwiększanie mobilności ludności.

Priorytetowe dziedziny badań to zdrowie, środowisko, energia, transport, szkolenie i społeczeństwo informacyjne. Unia Europejska stara się również stworzyć odpowiednie warunki do rzeczywistego korzystania z nowych technologii w naszym codziennym życiu. To dzięki decyzjom UE, dotyczących standardów technicznych GSM, Europa jest teraz światowym liderem w produkcji i korzystaniu z telefonów komórkowych.

4.Mniej granic - więcej miejsc pracy!
Jednym z kluczowych zadań w Unii Europejskiej jest ochrona zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy. W przypadku niesprzyjających warunków ekonomicznych przemysł europejski nie będzie w stanie oferować nowych miejsc pracy, dlatego też celem Unii jest zapewnianie dogodnych warunków gospodarczych. Unia przyczyniła się znacznie do wzrostu handlu w Europie i do stworzenia nowych miejsc pracy poprzez utworzenie jednolitego rynku bez wewnętrznych granic oraz wprowadzenie jednolitej waluty Euro. Opracowano także europejską strategię zatrudnienia, która wskazuje jak wykorzystać wzrost gospodarczy w tworzeniu większej ilości lepszych miejsc pracy. W przyszłości nowe miejsca pracy będą powstawać w oparciu o wykształcenie, szkolenia, przedsiębiorczość, przystosowalność do nowych metod oraz równe prawa dla każdego. Fundusze Strukturalne, promujące wzrost i nowe miejsca pracy w słabiej rozwiniętych regionach, co z kolei przyczynia się do równiejszej dystrybucji majątku europejskiego, pochłaniają jedną trzecią całkowitego budżetu UE.
5.Swoboda poruszania się
Obywatele Unii Europejskiej mają nieograniczone prawo do podróżowania, studiowania i pracy w każdym państwie członkowskim. Unia stara się nadać swobodnemu przepływowi osób status nowego fundamentalnego prawa obywatelskiego oraz ukrócić wszelką dyskryminację opartą na różnicach narodowościowych. Prawie na całym terytorium Unii można podróżować bez paszportu oraz bez kontroli granicznych, a także robić zakupy i swobodnie przewozić je do innego kraju, zaledwie z kilkoma wyjątkami. Unia nie decyduje, czego nauczać w szkołach. Stara się natomiast zapewnić wzajemne uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych we wszystkich krajach członkowskich. Działania UE mają na celu ułatwienie dostępu do zdobywania edukacji we własnym kraju i poza jego granicami, co odbywa się poprzez programy wymiany studenckiej oraz upraszczanie biurokratycznych wymogów. Dotychczas ponad milion osób skorzystało z programów UE, kształcąc się i zdobywając kwalifikacje w ogólnoeuropejskim wymiarze.


MINUSY WEJŚCIA POLSKI DO UNII

1.Wykorzystanie Polski jako ogromny rynek zbytu dla produktów z Unii.
Przykład: Wacław Stevnert (twórca Clic Car corporation) ilustruje to analizą naszego rynku samochodowego. Według zachodnich ekspertów, po roku 2008 Polacy kupią do 800 tysięcy aut rocznie. Średnia wartość samochodu to 42 tysiące złotych, czyli około 10 tysięcy euro. I to jest ponad 8 miliardów euro, a wraz z częściami zamiennymi, usługami serwisowymi - nawet do 14 miliardów. Nie mamy szans na 30-40 procent polskiego rynku, ale 5 do 10 procent mogą objąć polskie firmy. To nawet miliard euro.


2.Wypływ pieniędzy z Polski do Unii Europejskiej.
Łatwo już sobie wyobrazić co się stanie z pieniędzmi zarobionymi tutaj przez nas na zachodzie. Ktoś z pewnością je wyda, w ten sposób ktoś będzie musiał coś wyprodukować, dostać pieniądze za usługę. W ten sposób lawirujący pieniądz trawi do kasy Unii Europejskiej z której będziemy dostawać tylko 25% dopłat do rolnictwa.

3.Wykupienie ziemi.
Społeczeństwo polskie nie jest tak zamożne jak zachodnie w związku z tym może nastąpić sprzedaż polskiej ziemi. Cudzoziemcy oraz różne firmy zagraniczne wykupią najpiękniejsze tereny naszej Polski.

4.Choryby zakaźne.
Istnieje zagrożenie rozprowadzania się różnych chorób zakaźnych. Ponieważ ludzie będą mogli swobodnie przemieszczali się do państw Unii, zostanie wzmożony eksport oraz import towarów spożywczych.

5. Globalizacja.
Wzmoże się zacieranie różnic kulturowych. Będziemy podobnie się ubierać, słuchać podobnej muzyki, w sposób podobny urządzać mieszkania. Zacznie się wiele demonstracji prowadzonych przez antyglobalistów.Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (17) Brak komentarzy
31.1.2015 (00:50)

Do minusów należy dodać jeszcze konieczność wpłat składek do budżetu UE, (wymaga poziomu co najmniej 15% vatu, z czego część idzie do wspólnej kasy, do tego jeszcze cła, składki i część kasy z akcyz). Pomijając już konieczność dopasowywania naszego prawa do prawa wspólnot, oprócz acquis communautaire prawo rp musi się dopasować do decyzji i rozporządzeń, bo mają one wiążący charakter, a RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego (konstytucja). Tak więc w tym momencie mamy ograniczenia połowu ryb, produkcji mleka, wędzenia serów i mięsa, a jakby pomyśleć dłużej o ich idiotycznych pomysłach to można by napisać długą książkę :)

29.5.2011 (18:44)

plusy są świetnie opisane, jednak minusy są w ogóle nieprzydatne-opisane ogólnikowo, trudnym językiem oraz mało

12.5.2011 (22:34)

wielkie dzięki ;)

dostałam/dostałeś 5 ;p