profil

Sposób prezentacji i ogłaszania aktów prawnych

poleca 76% 66 głosów

Prezentacja i ogłaszanie odbywa się poprzez publikacje urzędowe, w których zamieszczone są akty prawne. Są nimi Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Monitor Polski.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się opublikowane ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia Prezydenta RP, Rady Ministrów i poszczególnych ministrów. Z kolei w Monitorze Polskim znajdujemy uchwały Sejmu i wszystkie inne (poza rozporządzeniami) akty prawotwórcze naczelnych organów administracji, wydane na podstawie i w celu wykonania ustawy. Poza tym wydawane są dzienniki urzędowe, odpowiednie dla poszczególnych ministerstw, oraz dzienniki urzędowe województw, w których publikowane są zarządzenia wojewodów i przepisy gminne ogłaszane w ten sposób nakazem prawnym. Przepisy odnoszące się w większości do gminy, a więc uchwały rad gminnych oraz gminne zarządzenia porządkowe, powinny być ogłaszane w formie obwieszczeń wywieszanych w danej miejscowości, aby obywatele tam zamieszkujący mieli możliwość zapoznania się z nimi.

Wraz z ogłoszeniem aktów prawnych należy wspomnieć o zasadzie vacatio legis (łac. vacatio – zwolnienie; lex, legis – prawo). Określa ona czas pomiędzy ogłoszeniem aktu prawnego a dniem wejścia w życie jego postanowień. Zasada ta daje możliwość zapoznania się z treścią wprowadzanego prawa zanim zacznie ono obowiązywać. O wprowadzeniu tej zasady decyduje organ wydający akt prawny.W Polsce akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim wchodzą w życie po 14 dniach od ich opublikowania, chyba że same stanowią inaczej.

Warto pamiętać

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się opublikowane ustawy,ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Natomiast w Monitorze Polskim znajdujemy uchwały Sejmu i wszystkie inne (poza rozporządzeniami) akty prawotwórcze naczelnych organów administracji, wydane na podstawie i w celu wykonania ustawy. Opublikowanie w Monitorze nie jest warunkiem obowiązywania aktu prawnego.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści