profil

Polskie Stronnictwo Ludowe

poleca 84% 373 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL, partia polityczna utworzona w maju 1990 na Kongresie Jedności w wyniku połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego Odrodzenie i Polskiego Stronnictwa Ludowego wilanowskiego. Nawiązuje do 100-letniej tradycji zorganizowanego ruchu ludowego, podkreśla znaczenie kultury chrześcijańskiej w życiu narodowym i rodzinnym. Jest ugrupowaniem o charakterze klasowym, broni politycznych i ekonomicznych interesów rolników.
Po wyborach 1993 PSL utworzyło koalicję rządzącą o charakterze centrolewicowym z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Prezes PSL W. Pawlak dwukrotnie kierował rządem. W 1997 prezesem został wybrany J. Kalinowski. Od października 1993 PSL miała marszałka Senatu (A. Struzik), a od marca 1995 marszałka Sejmu (J. Zych). Jest najliczniejszą obecnie partią polityczną w Polsce. W wyborach parlamentarnych w 1997 uzyskała 7,31% głosów. W wyborach parlamentarnych 23 września 2001 PSL uzyskało 8,9% głosów. Po wyborach weszło w koalicję z SLD-UP, tworząc rząd Leszka Millera
PSL jest ogólnonarodową partią polityczną, wyrosłą z chlubnych tradycji Ruchu Ludowego, dążącą do urzeczywistnienia swego programu dla dobra Narodu i Państwa Polskiego.
Terenem działania PSL jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskie ośrodki za granicą, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustawodawstwem danego państwa. Siedzibą władz i organów naczelnych PSL jest miasto stołeczne Warszawa. Członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła zgodnie z przepisami statutu.
Struktura i działacze:
Przewodniczący: Jarosław Kalinowski.
Przewodniczący Rady Naczelnej: Franciszek Jerzy Stefaniuk.
Przewodniczący klubu parlamentarnego: Zbigniew Kuźmiuk.
Podstawy programu PSL oparte są na zasadach doktryny agraryzmu.
Celem PSL jest:
-zapewnienie bezpieczeństwa i siły Polski oraz jej suwerenności politycznej i gospodarczej dla uzyskania i utrzymania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz dostatniego bytu jego obywateli;
-zdobycie i utrzymanie równoprawnej pozycji społecznej i materialnej wsi w społeczeństwie polskim;
-zachowanie pełnej demokracji politycznej, ekonomicznej i społecznej, poszanowanie i obrona praw do rozwoju i godnego życia dla wszystkich obywateli państwa polskiego.
-partia popiera wejście Polski do Unii Europejskiej pod warunkiem wynegocjowania korzystnych warunków.
Do urzeczywistnienia swego programu, PSL dążyć będzie przez:
-organizowanie do pracy politycznej, społecznej, gospodarczej, oświatowej i kulturalnej mieszkańców wsi oraz wszystkich tych, którzy uznają za swój, program PSL i w urzeczywistnieniu jego widzą dobro Narodu i Państwa Polskiego;
-szerzenie wiedzy o założeniach ideologicznych i programie PSL w całym społeczeństwie polskim;
-gospodarczego oraz w organizacjach społecznych, gospodarczych, kulturalnych i sportowych;
-podejmowanie inicjatyw i publicznych wystąpień, które zmierzają do urzeczywistnienia programu PSL.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty