profil

Planowanie, organizowanie pracy dydaktycznej.

poleca 83% 852 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Planowanie pracy pydaktycznej

Jednym z głównych warunków skuteczności wszelkiego świadomego i celowego działania , zwłaszcza długotrwałego złożonego jest planowanie .

2. Organizacja pracy dydaktycznej

W szkole to takie zharmonizowanie funkcji szkoły jako całości , że wszystkie składające się na nią elementy przyczyniają się do powodzenia tej pracy , czyli zapewniają osiąganie założonych rezultatów edukacji szkolnej .

3. Wyróżniamy następujące rodzaje planowania dydaktycznego :

· Roczny plan dydaktyczny

Nauczyciel , przygotowując się do realizacji zadań dydaktycznych czekających go w nowym roku szkolnym , sporządza dla każdej klasy , w której ma uczyć roczny plan nauczania w zakresie swojej specjalności , zwany także rozkładem materiału

· Okresowy plan dydaktyczny

W okresowych planach dydaktycznych eksponuje się tematy poszczególnych lekcji .

· Codzienny plan dydaktyczny

Obejmuje on Następujące punkty :

a) Temat;

b) Założone do zrealizowania cele dydaktyczne i wychowawcze wyrażone najczęściej w kategoriach czynności , jakie w wyniku lekcji mają być opanowane przez uczniów ;

c) Porządek lekcji .


1. Planowanie Pracy Dydaktycznej
Jednym z głównych warunków skuteczności wszelkiego świadomego i celowego działania , zwłaszcza długotrwałego złożonego jest planowanie . Polega ono na gruntownie przemyślanym przewidywaniu czynności , który obejmuje z jednej strony listę zadań , jakie mają być wykonane w ustalonym terminie , z drugiej zaś wskazuje realizatorów , metody oraz środki urzeczywistnienia tych zadań , a ponadto sposoby kontroli i oceny uzyskanych wyników. Tak rozumiane planowanie spełnia ważną rolę nie tylko w produkcji , w przestrzennym zagospodarowaniu kraju itp. ,lecz również w rozwoju oświaty i szkolnictwa wyższego oraz szeroko pojmowanej pracy dydaktyczno – wychowawczej . Tego rodzaju planowanie jest warunkiem koniecznym skuteczności procesu nauczania – uczenia się , gdyż chroni nauczyciela od przypadkowości i chaotyczności działania oraz pozwala mu ocenić , czy i ewentualnie w jakim stopniu realizuje on wyznaczone cele nauczania i wychowania .

2. Wyróżniamy następujące rodzaje planowania dydaktycznego :
a) Roczny plan dydaktyczny
Nauczyciel , przygotowując się do realizacji zadań dydaktycznych czekających go w nowym roku szkolnym , sporządza dla każdej klasy , w której ma uczyć roczny plan nauczania w zakresie swojej specjalności , zwany także rozkładem materiału . Podstawę opracowania tego planu stanowi program odpowiedniego przedmiotu . Zawartym w programie hasłom nadaje się bardziej szczegółowy charakter , uwzględniając przy tym zadania i warunki pracy w danej klasie , a zwłaszcza stopień zaawansowania uczniów w nauce , posiadane środki dydaktyczne , zakres i sposoby rozwinięcia poszczególnych haseł programu figurujących w odpowiednich rozdziałach i podrozdziałach podręcznika , przewidziane wycieczki , liczbę godzin służących powtarzaniu przerabianego materiału , jego kontroli i ocenie .
Roczny plan nauczania wpisuje się na ogół – jeśli administracyjne przepisy nie stanowią inaczej – na początku
roku szkolnego do dziennika zajęć danej klasy od razu na wszystkie okresy nauki lub w ustalonych przez
władze szkolne terminach dla każdego okresu oddzielnie . Plany roczne zawierają na ogół wykaz tzw. Grup
tematycznych odnoszących się do poszczególnych jednostek metodycznych .
b) Okresowy plan dydaktyczny
W okresowych planach dydaktycznych eksponuje się tematy poszczególnych lekcji . Za celowość ich sporządzania przemawia zarówno fakt , iż wyznaczają one konkretne i zarazem szczegółowe zadania dydaktyczne , jaki i to , że pozwalają uwzględniać zmiany wynikające np. z szybkiej lub opóźnionej realizacji okresowych haseł programu w ciągu poprzedniego okresu nauki . Plany te są więc , po pierwsze rozwinięciem planów rocznych , a po drugie , stanowią podstawę racjonalnego , bo aktualizowanego okresowo pojedyńczych lekcji .
c) Codzienny plan dydaktyczny
Obejmuje on Następujące punkty :
· Temat;
· Założone do zrealizowania cele dydaktyczne i wychowawcze wyrażone najczęściej w kategoriach czynności , jakie w wyniku lekcji mają być opanowane przez uczniów ;
· Porządek lekcji , na który składają się przeważnie : czynności przygotowawcze , jaknp. Sprawdzenie listy obecności uczniów , kontrola pracy domowej itp. , czynności końcowe , do których należy zwykle utrwalenie przerobionego na lekcji materiału oraz zadanie uczniom pracy domowej .
3. Organizacja pracy dydaktycznej
W szkole to takie zharmonizowanie funkcji szkoły jako całości , że wszystkie składające się na nią elementy przyczyniają się do powodzenia tej pracy , czyli zapewniają osiąganie założonych rezultatów edukacji szkolnej . Nie ulega wątpliwości , że realne zaplanowanie pracy dydaktycznej jest jednym z warunków jej skutecznej organizacji .

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty