profil

Instytucje Unii Europejskiej

poleca 85% 170 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rada Unii Europejskiej (zwana również Radą Ministrów)

Główny organ decyzyjny

Skład 15 członków
Ministrowie państw członkowskich, po jednym z każdego
państwa zmieniający się w zależności od przedmiotu obrad, np.
rolnictwa, transportu.
Najważniejsza jest tzw. Rada do spraw Ogólnych złożona z
Są to ministrów spraw zagranicznych.
Przewodnictwo (prezydencja) w Unii Europejskiej trwa 6
miesięcy i zmienia się rotacyjnie. Kolejność przewodnictwa:
2001 r.- Szwecja i Belgia, 2002 r.- Hiszpania i Dania. Rada ma
charakter organu międzyrządowego.

 reprezentowanie i ochrona interesów państw członkowskich
 tworzenie prawa wspólnotowego
 wyznacza priorytety polityki Unii
 nadzoruje politykę budżetową i gospodarczą
Zadania: poszczególnych państw
 decyduje w sprawach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 zawiera porozumienia, umowy międzynarodowe w imieniu Unii
Siedziba: Bruksela, Luksemburg

Głosy w Radzie
Unii Europejskiej
Niemcy – 10
Francja – 10
Wielka Brytania – 10
Włochy – 10
Hiszpania – 8
Holandia – 5
Belgia – 5
Portugalia – 5
Grecja – 5
Szwecja – 4
Austria – 4
Finlandia – 3
Dania – 3 Większość
Irlandia – 3 kwalifikowana
Luksemburg – 2 62 głosy spośród 87
PARLAMENT EUROPEJSKI

Parlament Europejski jest obok Trybunału Sprawiedliwości, organem wspólnym dla Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) i Wspólnoty Europejskiej (WE). Początkowo jako organ tylko EWWiS nosił on nazwę Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, którą potem zmieniono na Parlament Europejski (od 30.03.1962 r.). początkowo w jego skład wchodzili parlamentarzyści wybierani przez parlamenty poszczególnych państw członkowskich, według procedury ustalonej przez każde państwo. Lecz PE od samego początku dążył do tego,aby rekrutacja parlamentarzystów następowała na drodze demokratycznych wyborów. Pierwsze tego rodzaju wybory miały miejsce w dniach 7-10 czerwca 1979 roku. Do tej pory wybory do PE przeprowadzane były na podstawie przepisów w każdym państwie członkowskim. Ostatnie wybory odbyły się 13 czerwca 1999 roku.

Mandat członkowski trwa 5 lat. Kryterium podziału miejsc w PE pomiędzy poszczególne państwa członkowskie stanowi liczba ludności. Obecnie PE liczy 626 członków, natomiast odział mandatów na poszczególne kraje przedstawia się następująco:

 Niemcy – 99
 Francja – 87
 Wielka Brytania – 87
 Włochy – 87
 Hiszpania – 64
 Holandia – 31
 Belgia – 25
 Grecja – 25
 Portugalia – 25
 Szwecja – 22
 Austria – 21
 Dania – 16
 Finlandia – 16
 Irlandia – 15
 Luksemburg – 6

Wraz z ustanowieniem przez Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht. Obywatelstwa europejskiego, „każdy obywatel Unii Zamieszkały na terenie państwa członkowskiego, którego nie jest, posiada prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa”.
Członkowie PE nie zasiadają w grupach narodowych,lecz według przynależności do frakcji politychnych. Frakcję polityczną może stworzyć 29 deputowanych, jeżeli pochodzą tylko z jednego kraju członkowskiego, 23 – z dwóch państw, 18 – trzech państw, 14 – jeżeli rekrutują się z czterech lub większej liczby państw członkowskich. Człnkowie PE nie mogą otrzymywać instrukcji ani od rządów i parlamentów ich krajów, ani organów Wspólnot. Każdy z nich dysponuje jednym głosem i wyraża swoje stanowisko. Siedzibą PE jest miasto Strasburg – formalnie od 12 grudnia 1992 r. Posiedzenia mogą dodatkowo odbywać się w Brukseli.
Swoje uchwały PE podejmuje bezwzględną ilością głosów. Prezydent PE wraz z Przewodniczącym Rady Unii Europejskiej podpisuje akty prawa wspólnotowrgo przyjęte wspólnie przez PE, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską oraz potwierdza definitywnie ustalenie budżetu Wspólnot . obecnym przewodniczącym parlamentu Europejskiego jest Pani Nicolae Fountaine z Francji

Kompetencje PE można podzielić na trzy kategorie:
- udział w procesie legislacyjnym
- kompetencje budżetowe
- kompetencje kontrolne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty