profil

Unia Europejska.

poleca 90% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Polityka wobec młodzieży
Państwa Unii wzajemnie uznają swoje świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów. Polska ma na razie umowy akademickie z Austrią i Niemcami. Do 2006 roku będzie realizowany pro-gram "Młodzież" ułatwiający młodym (15-25 lat) kształcenie i nabywanie kwalifikacji przydatnych do odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie. W różnych formach wymiany międzynarodowej młodzi ludzie uczą się poszanowania praw człowieka, tolerancji, szacunku i rozumienia różnic kulturowych w Europie. W realizacji tego programu może uczestniczyć również młodzież z Polski.

Ochrona rolników
UE chroni swoich producentów i wspiera eksport własnych produktów rolnych. Stosuje opłaty wyrównawcze na towary importowane (do wysokości cen w Unii), kontyngenty i certyfikaty regulujące wielkość importu, cła importowe (5-25 proc.) oraz dopłaty do eksportu (np. mleka, tłuszczów, mięsa, warzyw i owoców, przetworów zbożowych). Dopłaty stanowią równowartość różnicy między ceną unijną, a niższą ceną światową. Pomoc finansowa (do 40 proc. wartości inwestycji) przysługuje rolnikom, którzy inwestują, aby zmniejszyć koszty produkcji, podnieść jakość, zwiększyć asortyment, usprawnić organizację produkcji lub poprawić ochronę środowiska naturalnego.

Pomoc dla słabszych
Utworzenie wspólnego i wolnego od wszelkich barier Rynku Wewnętrznego stało się faktem w Unii Europejskiej m.in. dzięki ustanowieniu Funduszu Spójności przeznaczonego dla Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii. Mechanizm pomocy dla państw członkowskich o niższym poziomie rozwoju gospodarczego będzie jeszcze bardziej potrzebny w rozszerzonej Unii.
Na wyrównanie poziomu życia i rozwoju gospodarczego regionów, UE przeznacza ogromne środki. W latach 1994-1999 po-nad 170 mld euro. W latach 2000-2006 pomoc wyniesie 213 mld euro.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata