profil

Kultura Minojska

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Roz­wi­nę­ła się pod ko­niec III ty­siąc­le­cia p.n.e. na naj­więk­szej wy­spie Mo­rza Egej­skie­go – Kre­cie, któ­rą rzą­dził le­gen­dar­ny król Mi­nos. Od imie­nia wład­cy po­cho­dzi okre­śle­nie ca­łej kul­tu­ry. Jej twór­cy – lud na­zy­wa­ny dziś Mi­noj­czy­ka­mi – nie by­li spo­krew­nie­ni z Gre­ka­mi, jed­nak wy­war­li ogrom­ny wpływ na cy­wi­li­za­cję grec­ką. O po­tę­dze miesz­kań­ców Kre­ty świad­czą ru­iny wie­lo­pię­tro­we­go pa­ła­cu w Knos­sos, w któ­rym znaj­do­wa­ło się oko­ło 1400 sal. Do na­szych cza­sów za­cho­wa­ły się tak­że gli­nia­ne ta­blicz­ki z pi­smem Kre­teń­czy­ków.

Podoba się? Tak Nie
Historia powszechna
Typ pracy