profil

Samorząd uczniowski

poleca 85% 244 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Samorząd uczniowski, demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i adm. szkolnej.
Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty.
Należy do niego:
a) prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dot. realizacji podstawowych praw uczniów,
b) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
c) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
d) w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
f) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy