profil

Społeczeństwo, rodzina, organizacje społeczne

poleca 90% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SOCJALIZACJA-przekazywanie wzorców kulturowych przez środowisko społ.
WIĘŹ SPOŁ.-stosunek łączący nas z 2gim człowiekiem gr.społ.-min.3osoby które łączą różnego rodzaju stosunki lub więzi społ.
Dzieli się na:wielkość:duże,małe sposób powst.:formalne,nieformalne
przystąpienie:przymusowy,ekskluzywna,inkluzywna, PAŃSTWO-terytorium ściśle wyznaczone granicami
ludność zamieszkująca te terytorium i system władzy. OBYWATELSTWO:stosunek prawny łączący jedn.z państwem.Każde państwo ma swoją regulację
prawną ustalenia obywatelstwa.
Zasady: prawo krwi,prawo ziemi
OBYWATEL os.zamieszkuj.w danym państwie,uzyskuje obywatelstwo od tego państwa nadane prawnie NARÓDgr.nieformalna o wspólnych przodkach,przeszłości
historycznej,kulturze,obyczajach tradycji. Państwa:unitarne:władza centralna
decyduje o całym teryto.federacyjne:składa się z mniej lub bardziej samodzielnych cz.
MNIEJSZOŚĆ NARODOWA cz.narodu zamieszująca poza granicami ojczyzny
DIASPOLA-mniejszość narod. żyjąca w ścisłej izolacji, tworząca enklawę wśród innego narodu.
PATRIOTYZM podst.poszanowania,umiłowania ojczyzny,
rzetelnego wypełniania obowiązków które nakłada konstyt. na każdego obywat.Wymaga stawienia db.kraju ponad interes osobisty,troski o db.wspólne,nawet rezygnacji z włąsnych korzyści.Wynika to z poczucia silnej więźi emocjonalnej,społ.z narodem,kulturą,tradycją,a także łączy się z szacunkiem dla innych narodów,kultur.
SZOWINIZM skrajna postać nacjonalizmu.Wyraża się w bezkrytycznym stosunku do własnego narodu, niedostrzeganiu wad wyolbrzymianiu zalet,towarzyszy temu pogarda,nawet nienawiść wobec innych narodów i popracie dla pol.zaborczej swego państwa prowadzi do nietolernacji, wyzysku,dyskryminacji.
RASIZM-głosi że wartość człow.zależy od rasy-są rasy lepsze i gorsze,wyższe i niższe.Idee stały się podst. antysemityzmu,nazinmu,usprawiedliwiały politykę
kolonialną i niewolnictwo.
STEROTYP-funkcjonujący w świadomości społ. skrót
owy,uproszczony,zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do os.,rzeczy, lub fałszywej wiedzy o świecie,utrwalony przez tradycję.
NACJONALIZM-ideologia głosząca wyższość własnego narodu nad innymi+pozwala utrzymać śwaidomość narodową,-dyskryminacja innych narodów KOSMOPOLITYZM-postawa społ.-pol.,która opiera się na założeniu że ojczyzna jest cały świat,zasady organiz.państw
narodowych są przestażałe,a więzi narodow.i histor. pozbawione zanczenia,Prowadzi to zaniku patriotyzmu, odciecia się od tradycji,kultury narodowej,obojetnosci na problemy ojczyzny
KSENOFOBIA-niechęć,wrogość wobec ludzi obcych rasowo,religijnie,etnicznie i tworzonej przez nich kultury,wyrasta z poczucia wyższości własnego narodu,pogardy do innych,często wynika z niezrozum. odrębności kultur czy zachowań,Jest wyrazem braku
tolernacji,usprawiedl.dla agresji
MAŁŻEŃSTWO-usankcjonowany przez prawo trwały,równoup
raw.zw.między mężczyzną a kobieta,zostaje zawarte gdy jednoczęsnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenie,że wstępuja w zw.małż.
WŁADZA RODZICIELSKA-może być ogranicz. przez sąd,rodzice ponoszą odp.cywilną za czyny dzieci do 18lat,domniemywa się że ojcem jest mąż,a jeśli ma watpliwości musi złożyć pismo do sądu o zaprzeczenie Rodzice w świetle prawa są przedst.ustawowymi dzieci.Jeżeli rodzice są bez praw to dziecko ma
kuratora.
KURATELA-dot.os.pełnolet.,ale ze względu na niepełnosprawność.Kurator jest wyznaczony
dla dziecka które uzyskało duży majątek


TEORIE POWST. PAŃSTWA:podoboju- 1 plemie podbilo 2 zajmując teren 2; teistyczna-stworzone przez Boga; Rousseau-umowa społ.patrymonialna-władca uważał że państwo należy do niego; marksistowska-powst.gdy
powst.klas,które powst.gdy zawłaszczono środki produkcji INSTYSTUCJA gr.formalna działająca w państwie na podst.przepisów prawa które mają do wyk.określone zadanie lub osiągniecie celu.cele:polityczny,charytaty
wny,edukacyjny,kulturalny,ekologiczny,finansowy,religijny, Rodzaje instytucji społ.:ekonomiczne,polityczne,wychowawcze,kulturalne,socja
lne,religijne
PARTIA POLITYCZNA .-orgaznizacja społ.powst.,działająca na podst. Określonego programu,stanowiącego ideowo-pol. wyraz intersów poszczegónych klas/warstw społ..Dąży do realizacji tego program przez zdobycie władzy państwowej, jej utrzymanie,udział w jej sprawowaniu/uzyskanie bezpośred.wpływu na decyzje.
STOWARZYSZENIE dobrowolne i trwałe zrzeszenie obywateli w celu niezarobkowego prowadzenia określonej działalności społ.,kulturowej itp.,a także dla zaspokojenia swych zainteresowań,
ZW.ZAWODOWE masowe organizacje zreszające ludzi
pracy najemnej,tworzone dla obrony ich wspólnych interesów ekonomicznych i społ,ścisle związane z rozwojem ruchu robotniczego.cele:ochrona praw pracowniczych,
poprawa warunków płatniczych i pracy reprezent.ogółu. Centrale Związkowe: branżowe- OPZZ-ogólnopolskie porozumienie zw.zawod.terytorialna:NSZZ .Mają możliwość spotkań,rozmów z rządem w sprawach zapewnienia miejsc pracy,niepogorszenie warunkow pracy.
FUNKCE RODZINY:(pozwala)wychow-,
opiekuńcza-zabezp-zabezpiecz.środków niezbędnych do życia i opieka nad niepełnosp.,chorymi członkami rodziny;
protekcyjna--zaspokajanie emocjonal.-rodzicielskich potrzeb małżonków i niologiczne przetrwanie społ;
ekonom-zaspokoj.materialnych potrzeb rodziny, podfunk.:produkcyjna,gospod,uslugowo-konsumpcyjna,
zarobkowa
socjalizacyjna-przygotow.dzieci do samodzielnego życia i pełnienia ról społ,oraz wzajemne dostosowanie swoich zachowań i cech osobowości przez współmałżonków; stratyfikacyjna-nadawanie przez rodzien pozycji społ.swoim członkom.
rekreacyjna-zaspok.potrzeb odpoczynku,relaxu,rozrywki,
kulturowa-przekazywnie dzieciom dziedzictwa kultu.prze poznanie z dziełami sztuki,literatury,zabytkami i innymi cennymi reliktami przeszłości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty