profil

Ekologia - sciaga dla gimnzajum

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Populacja biologiczna-jest to zespół organizmów
Jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym
środowisku i wzajemnie na siebie wpływających.
Rozrodczoś-oznacza wrodzoną zdolność populacji do
wzrostu jej liczebności drogą rozrodu. Śmiertelność
populacji-oznacza ilość osobników umierających w
populacji w danym czasie. Liczebność liczba osobników
populacji zasiedlająca dany obszar. Przyczyny
śmiertelności to brak pokarmu, warunki środowiskowe,
działanie drapieżców, konkurencja o pokarm, choroby,
czynniki fizjologiczne: śmierć ze starości itd.
Rozmnażanie wytwarzanie nowych osobników tego
samego gatunku przez podział osobnika macierzystego.
Struktura wiekowa to charakterystyczna cecha popu-
lacji obrazująca zróżnicowanie wiekowe osobników.


Rozmieszczenia: równomierne-rzadko spotykane( pola,
ogródki, szkółki leśne, łąki- rzadziej[ jaskier rozłogowy,
ziemniaki]) przypadkowe-losowe (much, krocionogi)
skupiskowe-grupy, kolonie, stada (wilki, renifery, żubry,
mrówki, pszczoły, osy, termity) Gradacja-szybki wzrost
liczebności populacji danego gatunku, prowadzący do
masowego pojawienia się go na określonym obszarze.
Najgroźniejsze szkodniki: motyle (brudnica mniszka,
strzygonia choinówka, barczatka sosnówka) korniki
(drukarz) mszyce (owocówka jabłkóweczka) chrząszcze
(stonka ziemniaczana, bielinek kapustnik) gryzonie
(szczur, mysz) Zwalczanie szkodników: w magazynach:
nieszkodliwe sub. chemiczne hamujące żerowanie
(proszki, wywary roślinne) na polach, w sadach i lasach:
pestycydy-preparaty chemiczne, zmniejszające liczebność
populacji szkodnika.


Oddziaływania: antagonistyczne: gdy populacja jednego
gatunku wyrządza szkody populacji innego gatunku, konku
rencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo. nieantagonistyczne
kiedy obie populacje bądź jedna z nich są ze sobą powiąza
ne korzystnymi oddziaływaniami, mutualizm, protokooperac
ja, komensalizm.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata