profil

JAKI SPOSÓB RZĄDZENIA NOWOCZESNYM PAŃSTWEM UWAŻASZ ZA WŁAŚCIWY I DLACZEGO?

poleca 85% 388 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nie sposób zgodzić się z poglądem, iż najlepszym sposobem rządzenia w nowoczesnym państwie jest system demokratyczny. Jednak należało by się dokładnie przyjrzeć temu systemowi i wykazać jego zalety, które przemawiają za tym ze jest systemem nie doskonałym, lecz najlepszym jaki do tej pory wymyślono. Związku z tym posiada drobne niedoskonałości jak i wielkie zalety.
Bardzo ważnym argumentem na potwierdzenie tej tezy jest to, że w systemie demokratycznym wybory są równe, powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne. Oznacza to, iż wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 rok życia oraz nie zostali ubezwłasnowolnieni albo pozbawieni praw obywatelskich mają prawo oddać jeden równoważny, bezpośredni głos przez nikogo nienarzucony oraz przez nikogo nieznany.
Oto kolejny argument: demokracja opiera się na przeświadczeniu, że nikt od ogółu obywateli danego społeczeństwa nie może decydować o tym, jak mają żyć ludzie i jak ma działać system społeczny.
Nie należy zapomnieć również, że demokracja jest zawsze stopniowalna, ponieważ całkowita równość szans i możliwości jest praktycznie niemożliwa do zapewnienia. Zawsze będą istniały różnice między szansami obywateli zamieszkujących wielkie miasta i odległą prowincję (choćby różnice w poziomie szkół), między zamożniejszymi i uboższymi (pełna równość majątkowa jest także nie możliwa do zrealizowania), między tymi, którzy są bliżej władzy i tymi, którzy są od niej dalej. Demokratyczność danego systemu polega, więc na nieustającym wysiłku w kierunku zmniejszania tych różnic szans i możliwości.
Jestem przekonana, że ludzie powinni mieć również prawo do wolności słowa. W państwie demokratycznym każdy powinien mówić to, co mu się podoba. Nie wolno nikomu narzucać swojego zdania czy poglądów. Każdy człowiek jest inny, dlatego inaczej myśli w wyniku, czego może mieć inne zdanie. Nie powinno się również zabraniać wypowiadania swoich poglądów.
Dodatkowym argumentem może być to, że każdy obywatel, który ukończył odpowiedni wiek posiada prawo czynne jak i bierne w wyborach. Dzieje się tak, gdyż w państwie demokratycznym to ludzie wybierają spośród kandydatów osoby, które mają sprawować władze w ich imieniu. W wyniku wyborów ludzie zgadzają się na to, aby dana osoba przez nich wybierana sprawowała władzę i podejmowała decyzje, które dotyczą społeczeństwa.
Z całą pewnością w państwie demokratycznym wszyscy obywatele powinni być równi wobec prawa. Prawo powinno być równe dla wszystkich, wymiar sprawiedliwości sprawiedliwy i bezstronny. W takim państwie kara powinna być odpowiednia w zależności od popełnionej zbrodni. Sądy nie mogą być skorumpowane i powinny pracować w sposób uczciwy.
Przytoczmy jeszcze jeden argument. System demokratyczny posiada Europejską konwencję praw człowieka, która zawiera prawa i obowiązki obywatela państwa demokratycznego. Do głównych cech państwa demokratycznego należą:
• Władza wybierana przez społeczeństwo
• Równość obywateli wobec prawa
• Wolność słowa
• Wolność religii
• Prawo do pracy
• Prawo do godnego życia
• Równość w dostępie do nauki
• Równość w dostępie do służby zdrowia
• Państwo troszczy się o obywateli i podejmuje decyzje, które mają poprawić warunki życia społeczeństwa
Konwencja ta zawiera znacznie więcej cech pastwa demokratycznego, lecz wyżej wymienione uważam za najważniejsze dla obywateli państwa demokratycznego. Jeżeli państwo to nie przestrzega praw obywatelskich, to wówczas można na drodze sądowej domagać się swych praw. Najpierw „skargę” należy złożyć w sądzie rejonowym, który w określonym czasie w wyniku rozprawy ogłosi wyrok. Jeżeli nie będziemy się z nim zgadzać to wówczas możemy się odwołać do sądu wyższej instancji, którym jest sąd wojewódzki. Ten w wyniku rozprawy sądowej, również ogłosi wyrok. Jeżeli nie będziemy się z nim zgadzać to mamy prawo odwołać się do wyroku i prosić o ponowne rozpatrzenie bądź „skierować” sprawę do sądu apelacyjnego, jeżeli i ten wyda wyrok, z którym nie będziemy się zgadzać, to możemy skierować sprawę do sądu najwyższego. Jeżeli nadal nie będziemy usatysfakcjonowani z wyroku, to pozostaje nam tylko skierować naszą sprawę do europejskiego trybunału praw człowieka lub do międzynarodowego trybunału sprawiedliwości (zależy od rodzaju sprawy).
Sądzę, że przedstawione przykłady wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego twierdzenia, iż demokracja to złoty środek w rządzeniu nowoczesnym państwem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty