profil

Różnorodność form państwa

poleca 50% 6 głosów

Posługując się pojawiającymi się w najpowszechniej wyróżnianych systemach politycznych pojęciami, takimi jak demokracja, republika czy dyktatura, napotykamy na trudności związane z wyraźnym określeniem ich zakresu.

Pewne uporządkowanie w stosowaniu tych pojęć wprowadza ich opis ze względu na formę państwa, w którym występują. Pojęcie formy państwa jest często utożsamiane z pojęciem sytemu politycznego, jaki w danym państwie obowiązuje.Mówiąc inaczej: system polityczny państwa określa także jego formę.

Opisania formy państwa, czyli jego zorganizowania politycznego i społecznego, dokonuje się na podstawie różnych kryteriów.

Formy państwa na podstawie różnych kryteriów

Warto pamiętać

Współczesne zorganizowanie państwa zależy od zasad ustrojowych. Państwa są budowane na różnorodnych, często przeciwstawnych poglądach dotyczących ich funkcjonowania. Opisanie formy państwa, czyli jego zorganizowania politycznego i społecznego, dokonuje się na podstawie różnych kryteriów. Najczęściej stosowane kryteria to forma rządów, ustrój polityczny, system sprawowania władzy, ustrój gospodarczy i struktura terytorialna.

Pojęcia

- forma rządów – określa stosunki między naczelnymi organami państwa, w tym relację pomiędzy głową państwa, parlamentem i rządem
- struktura terytorialna – określa podział terytorium oraz stopień zakresu władzy państwowej, np. scentralizowany lub zdecentralizowany; ze względu na podział terytorialny pozwala wyróżnić np. państwa unitarne bądź federacyjne
- ustrój polityczny – określa sposób rządzenia państwem ze względu na ustrój; wyróżniamy państwa demokratyczne, totalitarne i autorytarne

poleca 44% 16 głosów

Organizacja aparatu państwowego

Monarchia – jest to forma rządu, w której aparat państwowy i forma władzy jest w rękach monarchy (króla, cesarza, sułtana). Ze względu na zakres władzy możemy wyróżnić monarchię absolutną – gdy cała władza spoczywa w osobie monarchy,monarchię konstytucyjną – gdzie konstytucja pełni formę umowy pomiędzy społeczeństwem a monarchą, oraz monarchię parlamentarną – gdzie monarcha pełni funkcję reprezentacyjną, występując często na pozycji arbitra i symbolu narodowego. Republika – jest formą...

poleca b/d

System zorganizowania rządów

Państwa o systemie prezydialnym – głowa państwa i szef rządu jest tą samą osobą. W tym systemie najważniejszy zakres władzy posiada prezydent, który kieruje państwem niezależnie od parlamentarnej większości, jednak nie może rozwiązać parlamentu ani w nim zasiadać. System ten, ze względu na pozycję prezydenta,występuje w trzech odmianach: Państwa o systemie parlamentarnym – najważniejszą cechą tego systemuj est rozdzielenie funkcji głowy państwa (prezydenta) i szefa rządu (premiera)....

poleca 63% 70 głosów

Ustrój ekonomiczny

Państwa o gospodarce wolnorynkowej – istnieje w nich swoboda działań gospodarczych, oparta o zasadę konkurencji oraz prawa podaży i pobytu. Prawo chroni własność, w tym prywatną własność jednostek. Państwa o gospodarce centralnie sterowanej – w państwach tych nie występuje wolność gospodarcza, prawo chroni własność państwową, a zwalcza własność prywatną. O wielkości produkcji i cenach produktów decydują władze. Państwa o gospodarce naturalnej – w państwach tych stosuje się...

poleca 42% 29 głosów

Struktura terytorialno - administracyjna

Państwa unitarne – struktura państwa jest wewnętrznie jednolita. Cechami charakterystycznymi państwa tego typu są: jednolity system prawny, jednolite obywatelstwo,jednorodny system najważniejszych organów państwowych, podział kraju na jednostki administracyjno-terytorialne podporządkowane organom centralnym i nieposiadające politycznej samodzielności. Państwa unitarne mogą występować w dwóch odmianach: Państwa złożone – w tym systemie części składowe zachowują pełen lub ograniczony...

Podoba się? Tak Nie