profil

Współpraca miedzynarodowa

poleca 85% 469 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Organizacje międzynarodowe. Państwa współpracowały ze sobą już w starożytności . Celem podejmowanych wspólnie działań było osiągnięcie różnorodnych korzyści , głównie politycznych i gospodarczych. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym współpraca międzynarodowa zaczęła obejmować coraz więcej obszarów ludzkiej aktywności . Obecnie trudno wskazać kraj , którym nie należy do żadnego z organizacji międzynarodowych . Jakie sa cele integracji ? Postępujący proces globalizacji powoduje , ze sieć wzajemnych powiązań i zależności łączy coraz więcej krajów . Współczesna integracja międzynarodowa dokonuje się na trzech głównych płaszczyznach : * gospodarczej , * politycznej i * militarnej. Procesy integracji mające podłoże polityczne polegają przede wszystkim na wprowadzeniu wspólnej polityki wobec innych krajów. Głównym celem współpracy militarnej jest zapewnienie bezpieczeństwa państwom członkowskim , a gospodarczej – ułatwienie im międzynarodowej wymiany handlowej. Przejawem ingerencji jest także działalność międzynarodowych organizacji pozarządowych , takich jak : Międzynarodowy komitet Czerwonego Krzyża , Amnest Internatiobal, Greenpeace czy WWF. Prowadza one zazwyczaj działalność humanitarna , społeczna , ekologiczna oraz kulturalną. Celem integracji : * płaszczyzna polityczna- wspólne działania wobec innych państw i organizacji , wspólne rozwiązanie politycznych problemów w skali regionalnej lub globalnej, integrowanie się narodów ,* płaszczyzna gospodarcza konfliktom przez działania – ułatwienia w handlu międzynarodowym , poszerzanie rynków zbytu , swobodny przepływ kapitału , dostęp do technologii i zasobów , kooperacja, * płaszczyzna militarna- zapewnienie bezpieczeństwa krajom członkowskim , zapobieganie konfliktom przez działania prewencyjne , akcje rozjemcze i misje pokojowe . Handle międzynarodowy – jedną z podstawowych i najstarszych form współpracy międzynarodowej jest handel. Polega on na wymianie dóbr i usług pomiędzy wytwórcą a konsumentem (odbiorcą). Łączna wartość światowych obrotów handlowych osiągnęła w 2010 roku 30bilionów dolarów i cały czas wrasta. Światowa Organizacja Handlu- ułatwienie wymiany handlu miedzy państwami jest ważnym zadaniem międzynarodowych organizacji gospodarczych gospodarczych i politycznych . Szzególe miejsce wśród tych pierwszych zajmuje Światowa Organizacja Handlu (skrót WHO, z angielskiego : World Trade Organization), która w 2009 toku skupiła 153 państwa . Celem jej działalność jest liberalizacja i wspieranie międzynarodowego handlu dobrami i usługami , a także rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej oraz przestrzegania praw własności intelektualnej . Bilans handlowy państwa : handlem międzynarodowy obejmuje sprzedaż towarów za granice , czyli eksport , oraz ich zakup poza granicami kraju – czyli import, Możliwy jest także reeksport , który polega na sprzedaży za granice towarów pochodzących z wcześniejszego importu (najczęściej po przetworzeniu). Zestawienie rocznej wartości eksportu i importu towarów danego państwa to bilans handlu zagranicznego . Jego saldo może przyjmować wartość dodatnią lub ujemną . Organizacje międzynarodowe. Na świecie obecnie istniej ponad 5 tysięcy organizacji międzynarodowych o charakterze międzynarodowym . Różnią się one między sobą między innymi charakterem działalności , formą organizacyjno –prawną , zasięgiem terytorialnym oraz liczbą państw członkowskich. ONZ , czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych (z angielskiego United Nations - UN) to największa i jedna z najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie. Decyzje o jej utworzeniu podjęto w 1945 roku w San Francisco 51 państw założycielskich , w tym Polska. Do najważniejszych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych , skupiającej 193 kraje , należą : zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świcie , poszanowanie praw człowieka , współpraca między narodami oraz walka z ubóstwem . W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych funkcjonuje szerszego wyspecjalizowanych organizacji i funduszy mających istotny wpływ na pokojową współpracę krajów świat .

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata