profil

Nieruchomość rolna

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nieruchomość rolna – art. 461
Nieruchomość budynkowa – jeżeli inne prawo przysługuje do gruntu, inne do budynku (prawo wieczystego użytkowania – art. 232).
Nieruchomość lokalowa – firma buduje lokale – odsprzedaje wraz z prawem własności gruntu (współwłasność).
Przedawnienie – przedawniają się tylko roszczenia majątkowe – 10 lat, osoby prowadzące działalność, świadczenia okresowe, np. czynsz – 3 lata.
Skutkiem przedawnienia jest słabsza ochrona państwa, ponieważ w przypadku zgłoszenia roszczenia przez dłużnika – przekształcenie się w zobowiązania naturalne.
Wygaśnięcie roszczeń.
Prawo rzeczowe – zespół norm regulujących powstanie, treść, zmianę oraz ustanie prawa własności oraz innych praw umożliwiających korzystanie z rzeczy (ograniczone prawa rzeczowe).
Własność jest prawem najważniejszym – prawa są skuteczne wobec wszystkich (daję najszerszy wachlarz uprawnień) – prawo podstawowe.

Prawa rzeczowe:
własność,
ograniczone prawa rzeczowe.
zbywalne,
niezbywalne.

odpłatne,
nieodpłatne.


Ograniczone prawa rzeczowe – prawa na rzeczy cudzej, art. 244 – użytkowanie, służebność, zastaw.
Hipoteka na nieruchomości – przy zbyciu prawa idą za rzeczą.
Hipoteka – służy do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, hipoteka obciąża nieruchomość. Hipoteka wpisana jest w księgach wieczystych.
Zastaw – może być zabezpieczeniem rzecz ruchoma, art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotekach.

1. Własność
2. Wieczyste użytkowanie – prawo pośrednie.
3. Ograniczone prawa rzeczowe.

Służebności:
Gruntowe – np. służebność drogi koniecznej. Każda działka musi mieć dostęp do drogi publicznej
art. 145 – dotyczy słupów energetycznych, wodociągów.
Osobiste – wygasają ze śmiercią osoby na rzecz której zostały ustanowione.

Prawa własności nie można wykonywać bez ograniczenia, art. 140; rozporządzać – zbyc, ustanowić hipotekę.
Procesy imisyjne – prawa sąsiedzkie – art. 144.
Nieruchomość sąsiednia – nie koniecznie przyległa.
Jakie jest prawo do gruntu – takie prawo przysługuje do wszystkiego umiejscowionego na tym gruncie – art. 231.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Nauki
Typ pracy