profil

Średniowiecze.

poleca 85% 189 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem Mieszko I Bolesław Chrobry bitwa pod Cedynią Chrzest polski Joanna d Arc Karol Wielki

Kalendarium historii średniowiecza.
313 – Edykt tolerancyjny Konstantyna I Wielkiego dający swobodę wyznania chrześcijanom.
378, 9 sierpnia – Bitwa pod Adrianopolem - wojska cesarza Walensa przegrały z Wizygotami.
406, 31 grudnia – wkroczenie poprzez zamarznięty Ren do cesarstwa Swebów, Wandalów i Alanów.
451 – Sobór w Chalcedonie.
476 – Zamach Odoakera – zdetronizowanie Romulusa Augustulusa.
496 – Chlodwig I z Merowingów przyjął chrzest z Rzymu.
507 – Pierwsza wersja prawa salickiego, spisanego za czasów króla Chlodwiga I.
511 – Śmierć Chlodwiga I.
527–565 – Panowanie cesarza Justyniana I Wielkiego.
529 – Benedykt z Nursji założył klasztor na wzgórzu Monte Cassino.
529 – Zamknięcie przez Justyniana I Wielkiego Akademii Platońskiej.
550 – Początek ekspansji Słowian w Europie południowo-wschodniej.
570 – Narodziny Mahometa.
622 – Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny ( Wielka Hidżra).
632 – Śmierć Mahometa.
600–900 – Rozkwit cywilizacji Majów.
630 – Początek osiedlania się Serbów i Chorwatów w Illiricum.
732, 25 października – Bitwa pod Poitiers stoczona między armią arabską pod wodzą Abd ar-Rahmana a wojskami majordoma Karola Młota i księcia Akwitanii Odona Wielkiego.
751 – Zamach stanu Pepina Krótkiego, który zdetronizował Childeryka III, ostatniego Merowinga.
751 – Układ między papieżem Zachariaszem a Pepinem , sankcjonujący przejęcie tronu przez Pepina.
756 – Założenie Państwa Kościelnego przez Pepina Krótkiego, po wypędzeniu Longobardów z Półwyspu Apenińskiego.
768 – Śmierć Pepina Krótkiego. Rządy objęli jego synowie : Karloman i Karol.
771 – Śmierć Karlomana.
793 – Najazd wikingów na Klasztor Lindisfarne w Nortumbii.
800, 25 grudnia – Koronacja na cesarza króla Franków Karola Wielkiego. 800–950 – Początek państwa Polan.
814 – Śmierć Karola Wielkiego. Cesarzem został Ludwik Pobożny, najmłodszy syn Karola Wielkiego.
830 – Powstanie Wielkich Moraw.
843 – Traktat w Verdun. Po śmierci Ludwika Pobożnego państwo Franków podzielono pomiędzy jego synów: Lotara, Karola Łysego i Ludwika Niemieckiego
850 – Początek państwa Wiślan.
864 – Chrzest Bułgarii.
882 – Powstanie Nowogrodu Wielkiego.
911 – Śmierć Ludwika Dziecię, koniec dynastii Karolingów.
919 – Początek dynastii Saskiej w osobie Henryka Ptasznika.
928 – Wyprawa Henryka Ptasznika przeciw Słowianom.
929 – Hołd czeski złożony Henrykowi Ptasznikowi.
955, 10 sierpnia – Bitwa na Lechowym Polu koło Augsburga, stoczona pomiędzy rycerstwem niemieckim króla Ottona I, a Węgrami. Klęska Węgrów.
960–992 – Panowanie Mieszka I.
962, 2 lutego – Koronacja Ottona I na cesarza.
966 – Chrzest Mieszka I .
968 – Utworzono biskupstwo misyjne w Poznaniu.
969 – Zamordowanie Nicefora Fokasa, cesarzem Bizancjum został Jan Tzimiskes.
972, 24 czerwca – Bitwa pod Cedynią pomiędzy Mieszkiem I a wojskami margrabiego Marchii Wschodniej – Hodona. Klęska Niemiec.
981 –Polska traci Grody Czerwieńskie.
988 – Chrzest Włodzimierza Kijowskiego, władcy Nowogrodu Wielkiego przyjęty z Bizancjum.
991 lub 992 – Sporządzenie dokumentu Dagome iudex. W tym dokumencie Mieszko oddał swoje państwo pod papieską opiekę.
993 – Założenie Delhi w Indiach.
997 – Śmierć św. Wojciecha koło Elbląga w trakcie misji chrystianizacyjnej Prusów.
999 – Kanonizacja św. Wojciecha.
1000 – Zjazd Gnieźnieński.
1000 – Wyprawa wikingów do Ameryki Północnej.
1018, 30 stycznia – Pokój w Budziszynie między Cesarstwem Rzymskim a Polską. Polska zatrzymała Milsko, Łużyce i Morawy, a cesarz przyrzekł pomoc w wyprawie na Kijów.
1025 – Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski.
1025 – Koronacja Mieszka II Lamberta, syna Bolesława Chrobrego.
1054 – schizma wschodnia – chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie.
1066 – Najazd Wilhelma Zdobywcy, władcy Normandii na Anglię.
1066, 14 października – Bitwa pod Hastings w południowo-wschodniej Anglii, wygrana Wilhelma Zdobywcy nad Haroldem II, władcą angielskim.
1075 – Dokument„ Dictatus Papae” Grzegorza VII, papież zwierzchnikiem chrześcijan.
1077 – Henryk IV pod Canossą.
1080, 25 czerwca – Synod biskupów niemieckich uznał Grzegorza VII antypapieżem.
1085 – Wilhelm Zdobywca, król Anglii, wydał kataster podatkowy Domesday Book ( Księga Sądu Ostatecznego).
1095, 18 listopada – Synod w Clermont. Papież Urban II ogłosił wojnę świętą przeciw Arabom.
1096 –Wyprawa ludowa do Ziemi Świętej( głownie chłopów z Francji).
1096–1099 – I wyprawa krzyżowa do Ziemi Świętej.
1113 – Uznanie przez papieża Paschalisa II zakonu Rycerzy Szpitala Jerozolimskiego św. Jana Chrzciciela, joannitów.
1122 – Konkordat w Wormacji – koniec sporu o inwestyturę pomiędzy Henrykiem V a papieżem Kalikstem II.
1138 – Statut Bolesława Krzywoustego – Bolesław Krzywousty uchwalił podział ziem przez synów.
1147 – Druga wyprawa ludowa do Ziemi Świętej.
1147–1149 – II wyprawa krzyżowa.
1147 – Założenie Moskwy.
1152, 4 marca – Koronacja Fryderyka Barbarossy na króla Niemiec.
1155, 18 czerwca – Koronacja Fryderyka I Barbarossy na cesarza.
1161 – Powstała Hanza, związek kupiecki działający na Morzu Północnym.
1164 – Konstytucje z Clarendon
1167 – Sobór Katarski w Saint-Felix-de Caraman.
1170, 29 grudnia – Zamordowanie Tomasza Becketa, arcybiskupa Canterbury przez popleczników Henryka II.
1189–1192 – III wyprawa krzyżowa do Ziemi Świętej.
1190, 10 czerwca – Śmierć Fryderyka I Barbarossy w rzece Salef.
1200 – Upadek Tolteków w Ameryce Środkowej.
1202–1204 – IV krucjata.
1204, 12 kwietnia – Zdobycie Konstantynopola przez łacinników.
1206 – Powstanie państwa mongolskiego Czyngis-chana.
1210 – Zakon Kawalerów Mieczowych opanował Inflanty.
1212 – Krucjata dziecięca, mająca zatrzeć złe wrażenie po IV krucjacie.
1213 – Rozbicie albigensów ( katarów) przez krzyżowców.
1214, 27 lipca – Bitwa pod Bouvines między cesarzem niemieckim Ottonem IV i królem angielskim Janem bez Ziemi a wojskami króla Francji Filipa II Augusta. Zwyciężyły wojska francuskie.
1215 – Sobór laterański.
1215 – Wielka Karta Swobód – akt wydany przez króla Anglii Jana bez Ziemi pod naciskiem możnowładztwa, ograniczający władzę monarszą w dziedzinie skarbowej i sądowniczej.
1215 – Zdobycie Pekinu przez Czyngis-Chana.
1217–1221 – V wyprawa krzyżowa.
1220 – Powstanie "Kroniki" Wincentego Kadłubka.
1228-1229 – Prywatna krucjata cesarza rzymskiego narodu niemieckiego Fryderyka II.
1241 – Pierwszy najazd Tatarski na Polskę, bitwa pod Legnicą.
1243, 26 czerwca – Bitwa pod Köse Dağ. Armia mongolska Bajdżu pokonała armię seldżucką sułtana Kaj Chusrau II.
1244 – Rzeź katarów pod Montségur.
1248–1250 – VI wyprawa krzyżowa do Ziemi świętej.
1258 – Prowizje oksfordzkie.
1258, 10 lutego – zdobycie Bagdadu przez Mongołów. Koniec kalifatu Abbasydów.
1265 – Początek parlamentaryzmu w Anglii.
1270 – VII krucjata.
1271–1295 – Podróż Marco Polo, kupca weneckiego do Chin.
1291 – Upadek Akki, ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie.
1300 – Założenie Warszawy.
1302 – Zwołanie Stanów Generalnych we Francji.
1309–1377 – Niewola Awiniońska.
1320 – Koronacja Władysława I Łokietka na Króla Polski.
1337–1453 – Wojna stuletnia między Anglią a Francją.
1330 – Podział doby w Europie na 24 godziny.
1347–1350 – Epidemia dżumy w Europie.
1364 – Założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego.
1368–1644 – Dynastia Ming w Chinach.
1377 – Jagiełło zostaje władcą Litwy.
1378–1417 – Wielka schizma zachodnia.
1382 – Zdobycie Moskwy przez Tatarów.
1385, 14 sierpnia Unia w Krewie między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim.
1386 – Koronacja Władysława II Jagiełły na króla Polski.
1410, 15 lipca – Bitwa pod Grunwaldem.
1415, 6 lipca – Spalenie Jana Husa na soborze w Konstancji.
1419 – Powstanie husyckie w Czechach.
1429 – Pierwsze wystąpienie Joanny d'Arc.
1439, 6 lipca – Unia florencka – próba zażegnania schizmy wschodniej.
1440–1444 – Unia polsko-węgierska, Władysław Warneńczyk królem Polski i Węgier.
1444, 10 listopada – Bitwa pod Warną między wojskami polsko-węgierskimi króla polskiego i węgierskiego Władysława III Warneńczyka a wojskami tureckimi sułtana Murada II. Bitwa wygrana przez Turków, poległ król Władysław III.
1453 – Koniec wojny stuletniej między Anglią a Francją, utrata posiadłości we Francji przez Anglików.
1453 – Zdobycie Konstantynopola przez Turków. Upadek Bizancjum.
1455 – Ukazała się drukiem tzw. Biblia Gutenberga, pierwsza drukowana książka.
1457 – Wydanie Psałterza mogunckiego przez Gutenberga.
1474 – Pierwszy druk w Polsce(Calendarium anni Domini 1474 currentis).
1489 – Wit Stwosz ukończył ołtarz mariacki w Krakowie.
1492 – Śmierć Kazimierza Jagiellończyka.
1492 – Odkrycie Ameryki przez genueńczyka Krzysztofa Kolumba.
1492 – Zdobycie przez królową Izabelę Kastylijską ostatniego Grenady.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut