profil

Pedagogika

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przedmiotem Pedagogiki specj jest opieka,kształcenie,terapia,wychowanie osób z odchyleniami od normy. Jednostek mniej sprawnychlub niepełnosprawnych,Bez względu na rodzaj,stopeń czy złożoność objawów oraz przyczyn i skutków anomalii,zaburzeń czy ograniczeń. Podmiotem ped.specj-jest osoba niepełnosprawna oraz jej rodzina .
Cele:
Rewalidacja społeczna dzieci upośledzonych,chorych,niedostosowanych społ.
Wszechstronny rozwój jednostki.
Maksymalne usprawnienie wszystkich funkcji.
Przygotowanie jednostki do użytecznego życia w społeczeństwie oraz przygotowanie do życia codziennego tak,aby były zaradne i umiały sterować swoim zachowaniem.
Zadania:
Maksymalne i wszechstronne kształtowanie całej osobowości jednostki.
Najlepsze przygotowanie jednostki do życia w społeczeństwie.
Opieka,kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy.
Systematyka ped.specj.wg.Grzegorzewskiej:
1.digofrenopedagogika(dotyczy osób upośledzonych umysłowo)
2.surdopedagogika(dotyczy osób głuchych)
3.tyflopdagogika(dotyczy osób niewidomych)
4.ped.resocjalizacyjna(dotyczy osób niedostosowanych społ)
Pojęcia:
Rehabilitacja-skoordynowane działanie lecznicze,psychologiczne,pedagogiczne oraz społeczno-zawodowe zmierzające do przywrócenia lub ,poprawy zdolności,sprawności i możliwości samodzielnego życia u osób trwale poszkodowanych na zdrowiu..
Resocjalizacja-polega na wychowaniu jednostek , wykazujących trudności w dostosowaniu się do norm prawnych,moralnych,społecznych.
Rewalidacja-to działalność terapeutyczno-wychowawcza, czyli wielostronna stymulacja,opieka,wychowanie jednostek o zaburzonej percepcji rzeczywistości do upośledzonych umysłowo,niewidomych,niesłyszących w celu przywrócenia ich do zdrowia.
Niepełnosprawność-trudności lub niemożliwość wykonania czynności ,która dla zdrowego człowieka jest wykonalna.
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-takie dziecko nie jest w stanie podołać wymaganiom obozującego programu edukacyjnego ,ma znacznie większe problemy w uczeniu się niż rówieśnicy.
Integracja szkolna –to włączenie niepełnosprawnych uczniów do nauki w ogólnodostępnych szkołach ,placówkach
Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością-są to działania zmierzające do tworzenia i ochrony podmiotowego stanu osoby,jest to humanitarna akceptacja osób niepełnosprawnych.Pozwala osobie niepełnosprawnej być sobą wśród innych.
Korekcja-odnosi się do nieprawidłowego,niesprawnego działania określonych układów,narządów,zmysłow np.:postawy ciała,zaburzeń w pisaniu.jest wszechobecna w działaniach terapeutyczno-edukacyjnych.
Kompensacja-to proces uzupełniania,wyrównywania braków oraz zastępowania deficytów rozwojowych,narządów.
Usprawnianie-to postępowanie rozwijające zadatki i siły biologiczne organizmu,które są najmniej uszkodzone.jej celem jest poprawa lub utrzymanie na zadawalającym poziomie głownie sprawności fizycznej.polega głownie na stosowaniu roznych cwiczen.
Profilaktyka-ćwiczenie zmierzające do stworzenia odpowiednich warunków rozwojowych,edukacyjnych,oraz zapobieganiu różnym zjawiskom,chorobom,urazom,które mogą prowadzić doniepełnej sprawności organizmu lub dysfunkcji jego narządów .
Stymulacja rozwoju-oznacza to zewnętrzne oddziaływanie polegające na przyspieszeniu,doskonaleniu rozwoju oraz zachęcaniu do samorealizacji.
Konsekwencje uszkodzenia słuchu:
-zablokowane lub ograniczone możliwości komunikowania się jezykiem fonicznym.zahamowanie naturalnego rozwoju mowy dziecka,rozwoju słownictwa,myśenia słowno-pojęciowego.
Zaburzenia mowy(mowa najczęściej zbyt powolna,brak intonacji).Wady słuchu powodują odcięcie lub ograniczenie źródeł powszechnej informacji..ujemnie wpływają na rozwój mowy ,jezyka i myslenia abstrakcyjnego.mechanizmy kompensacyjne:
Rolę kompensacyjnego myślenia stanowi zmysł wzroku,i zmysł abstrakcyjny.
Psychospołeczne konsekwencje uszkodzenia wzroku:
Zaburzone poczucie własnej wolności,
Stereotypy i postawy widzących,
Ograniczona możliwość poznawania nowych osób
Zaburzenia orientacji przestrzennej
Utrudniona samoobsługa
Mechanizmy kompensacyjne rozwijają się poprzez inne zmysły, zwłaszcza poprzez dotyk,węch,słuch.istotą mechanizmu kompensacyjnego odbywa się na zasadzie strukturalnego połączenia dotyku,zmysłu kinestycznego ze słuchem oraz węchem.
Konsekwencje niepełnosprawności intelektualnej
Ograniczenia w myśleniu abstrakcyjnym,
Obniżenie ciekawości,dociekliwości,
Trudności w uczeniu się,
Potrzeba częstego wzmocnienie poprzez pochwałę ,zachętę.
Niedorozwoj uczuć ,mniejsza wrazliwosc i powinność moralna .
Nieczułość emocjonalna,impulsywność,agresywność,niepokoj.
Stopnie upośl.umysłowego:
Uposledzenie uysłowe w stopniu umiarkowanym
Uposledzenie umysłowe w stopniu znacznym
Uposledzenie umysłowe w stopniu głębokim
Zaburzenia autystyczne (Triada)
Objawy:
Niezdolność do interakcji społecznych,
Powtarzające się czynności,
Brak mowy lub mowa niekomunikatywna
Brak wyobrażni
Uposledzenie w rozwoju języka
a)zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym,zaburzenia więzi międzyludzkich,
b)zaburzenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
c)sztywność w zachowaniu, zainteresowaniach,uporczywe zajmowanie się tymi samymi przedmiotami,rzeczami.
Niedostosowanie społeczne:
Osobowościowe zaburzenie w sferze emocjonalnej,motywacyjnej,i aksjonormatywnej, są zachowania naruszające normy społeczne.
Typy:
Zachowanie wrogie
Zachowanie zahamowane,
Wycofanie się,depresja,
Zachowanie niekonsekwentne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy