profil

Opis środków poetyckich

poleca 81% 112 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
epitet

1. Anafora – celowe powtórzenie wyrazu na początku strofy lub wersu; podkreślenie znaczenia powtarzanego słowa
2. Epifora - powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu następujących po sobie wersów, strof, zdań
3. Paralelizm składniowy – powtórzenie tego samego zdania na końcu strofy lub utworu; podkreśla znaczenie powtarzanego słowa
4. Apostrofa – bezpośredni, często uroczysty zwrot do osoby, pojęcia, przedmiotu; wskazuje adresata wypowiedzi
5. Animizacja – na nadawaniu przedmiotom martwym lub zjawiskom przyrody cech istot żywych; ożywia martwy przedmiot
6. personifikacja – polegający na przedstawianiu przedmiotów martwych, zjawisk natury i kosmosu, zwierząt, roślin, a w szczególności pojęć abstrakcyjnych jako postaci ludzkich; ożywienie martwych przedmiotów i wyróżnienie im ludzkich cech.
7. Inwokacja – rozwinięta, apostrofa, umieszczona na początku utworu, najczęściej epopei, Zawiera z reguły prośbę autora skierowaną do istoty nadprzyrodzonej; podkreślenie uczuć wobec adresata wypowiedzi, prośba o natchnienie
8. Oksymoron – wyrażenie złożone z dwóch przeciwstawnym znaczeniu; nadanie wyrazowi nowemu znaczenia np. „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” Bóg się rodzi, moc troleje, pan nie biosów obnażony ogień krzepnie
9. Onomatopeja – dźwiękonaśladowcze, naśladowanie zjawisk pozajęzykowych np. stuk, pukanie; naśladowanie dźwięków przyrody
10. Instrumentacja głoskowa – zestawienie tych samych głosek w wersach i strofach np. SZ; oddanie za pomocy konkretnych dźwięków przyrody, otoczenia
11. Peryfraza – omówienie, polegające na zastąpieniu zwykłego, prostego określenia innym, szerszym, rozbudowanym, często o charakterze metaforycznym np. kula ognista = słońce, sen twardy = śmierć; nadanie wyrazom nowego znaczenia
12. Porównanie – opis danego zjawiska, przedmiotu poprzez zestawie go z innych zjawiskiem przedmiotem za pomocą słów np. drzemiesz w małym kinie ja list miłosny w kopercie; porównanie cech opisywanego zjawiska poprzez zestawienie go z innym zjawiskiem.
13. Przerzutnia – polega na przełożeniu części, części zdania z jednego wersu do drugiego; podkreślenie innej wypowiedzi
14. Puenta – dowcipne celne sformułowanie stanowiące podsumowanie całości wiersza
15. Pytanie retoryczne – zdanie zakończone znakiem zapytania; pytanie pozorne które nie wymaga odpowiedzi; nakłonienie do refleksji
16. Wykrzyknienie zdanie oznajmujące zakończone wykrzyknikiem; wyrażenie emocji
17. Epitet przymiotnik określający rzeczownik; działa na wyobraźnie i pozwala przenieść na obraz
18. Metafora właściwa (przenośnia) – polega na połączeniu by nabrały nowego poetyckiego znaczenia np. Fale (morze) zbóż (pole); nadanie słowom nowego znaczenia
19. Archaizm – wyraz przestarzały który wyszedł z użycia; pozwala określić z jakiej epoki pochodzi utwór i w tekstach współczesnych stylizuje tekst i upodabnia go do dawnych czasów.
20. Neologizm – wyraz utworzony specjalnie dla potrzeb wiersza, nie znajdziemy go w żadnym słowniku np. mojo, przegwieżdża; podkreślenie wyjątkowości danej rzeczy lub zjawiska
21. Hiperbola – wyolbrzymienie przesadne opisanie czegoś; wskazanie na wielką lub małą ilość czegoś np. rozumu
22. Odmiany metafor
a. Uosobienie (personifikacja)
b. Ożywienie (animizacja)
c. peryfraza (omówienie)
d. oksymoron
e. metafora właściwa (przenośnia)

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty