profil

Na wos sprawdzian 1 wyd pwn.

poleca 85% 245 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Społeczeństwo-zbiorowość ludzi,która stanowi względnie autonomiczną i zamkniętą całość;łączy ją te same pragnienia,cele,narodowość.Człowiek jest istotą społeczną ponieważ jego rozwój jest nierozerwalnie związany ze społeczeństwem(realizuje potrzeby,zdobywa wiedzę,pożywienie itp),oddziałuje na otaczającą go rzeczywistość.socjologia-nauka,której celem jest badanie prawidłowości życia społecznego i jego rozwoju.proces socjalizacji obejmuje:umiejętności niezbędne do życia np.porpzumiewanie się;ideały reguły i normy postępowania;wartości oraz symbole;role społ.fazy socjalizacji:pierwotna-dzieciństwo,wtórna-odbywa się w późniejszym czasie i trwa do końca życia,jednostka kształtuje się pod wpływem instytucji społecznych,na tym etapie człowiek spotyka wielu różnych ludzi.funkcje socjalizacji:jest mechanizmem tworzenia kultury;przejmuje dziedzictwo kulturowe pokoleń, przez co nie musi zaczynać wszystkiego od nowa;zapewnia utrzymanie poprzez wpajanie jednostce obowiązujących norm społecznych.rola społeczna-zespół obow. i praw związanych z pozycją jaką zajmuje jednostka w społ.konflikt ról-wywołany jest odgrywaniem wielu ról jednocześnie i powodują konflikt-sprzeczność zachowań(np.adwokat broni mordercy w sądzie).grupa społeczna- przynajmniej trzy osoby między którymi zachodzą stosunki społeczne(zachodzi interakcja);mają poczucie więzi.grupy społeczne :małe lub duże;pierwotne(członek grupy z braku wyboru) lub wtórne(własny wybór);formalne lub nieformalne;zamknięte lub otwarte.rodzina-mała pierwotna grupa społeczna składająca się z rodziców dzieci,krewnych i powinowatych.funkcje rodziny:zaspokajanie potrzeb członków(pożywienie);reprodukcja gatunku;wychowanie dzieci;ochrona zdrowia i wsparcie emocjonalne;regulacja zachowań seksualnych w społeczeństwie.norma społeczna-uznawana przez większość członków społeczeństwa lub danej grupy zasady która określa społecznie akceptowane i nieakceptowane zachowania w sytuacji,normy społeczne określają zasady sprawiedliwego życia społecznego.mechanizmy norm spł.:prawo,zwyczaje i obyczaje.konformizm-dostosowanie własnego zachowania i myślenia do innych członków grupy.rodzaje zachowań konformistycznych:uleganie,interakcja (utożsamianie),internalizacja(uwewnętrznienie).oportunista-osoba postępująca adekwatnie w danej syt., mając na celu własne korzyści.nonkonfornista-osoba sprzeciwiająca się bezkrytycznemu uleganiu.zmiana społeczna jest skutkiem działań człowieka na wyzwanie ze strony otoczenia.kontrola społeczna-system nakazów,zakazów,sankcji służących do utrzymania ładu społecznego.zmiany społeczne:konformizm,innowacja,wycofanie,bunt,ucieczka.naród w rozumieniu etniczno-kulturowym to wspólnota ludzi związanych wspólną kulturą.nacjonalizm-postawa społeczna i polityczna uznająca naród za najwyższe dobro.szowinizm-głosi solidarność wszystkich grup społ. odnosząc się z pogardą(wrogość) do innych.patriotyzm-postawa szacunku,umiłowania,oddania własnej ojczyźnie.ksenofobia-lęk w stosunku do cudzoziemców.rasizm-przejawianie postawy wyższości jednej rasy od drugiej.kosmopolityzm-pogląd negujący wszystkie podziały kulturowo-polityczne i terytorialne.mniejszości narodowe-grupy społeczne charakteryzujące się odrębną tradycją,zwyczajami i obyczajami.kultura narodowa-ogół norm tradycji , wierzeń uznawanych za własne.mniejszość etniczna-grupa ludzi z poczuciem odrębności kulturowej niedążąca jednak do uzyskania własnej organizacji politycznej(państwa).mniejszość narodowa-grupa mniej liczebna od pozostałej ludności państwa,posiada świadomość narodową.nierówności wspł. społeczeństwa:dochody jednostek;klasy-wyższa,średnia,niższa;posiadanie władzy(formalna-nieformalna);prestiż(autorytet-szacunek)rodzaje ruchliwości:pozioma-ten sam poziom lecz inne uwarunkowania( np.zawodowa-miejsce pracy),pionowa:awans(przemieszczanie się z warstwy niższej do wyższej),degradacja(z warstwy wyższej do niższej)ruchliwość: międzypokoleniowa/wewnątrzpokoleniowa(obejmuje jedno lub wiele pokoleń);wewnątrzgrupowa/międzygrupowa(opuszcznie grupy np. ze wsi do miasta).

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata