profil

System obronny RP

poleca 77% 772 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Układ pozamilitarny
Ogniwa inf.:
-propagowanie polskich interesów na
świecie
-inf.osłabienie przeciwnika
-umocnienie morali społ.
Ogniwa ochronne:
-ochrona majątku
-ludności cywilnej
-ważnych obiektów
-utrzymanie porządku publ.
Ogniwa gospodarcze:
-materialne podstawy
realizacji zadań obronnych
-przetrwanie ludności cywilnej
-przemysł obronnyPOWINNOŚCI OBYWATELI RP
-obrona ojczyzny:
*służba wojskowa
-od18do50lat mężyźni i kobiety
posiadające odpowiednie kfalifikacje
-ewidencje osób do s.w prowadzą
Wojskowi Komendanci Uzupełnień
-mężczyźnie w wieku19lat i ochotnicy
od 17 stawiaja się na pobór
-odroczenie s.w: wybór na posła,
kandydowanie do Senatu,opieka nad
członkiem rodziny(do16lub pow.75)
nauka wyższa do27,średnia22.Trudna
sytuacja rodzinna,finansowa itp.
-czas trwania:12 miesięcy,lub6
-żołnierze rezerwowi odbywają
okresowe ćwiczenia
-służba zastępcza:w straży poż,
budownictwie, opiece społ.
*uczestnictwo w samoobronie
-obowiazek uczestniczenia w
szkoleniach
z pow.samoobroną
-udział w usuwaniu skótków
katastrof,ochrony budynków
i żywności przed skażeniem
*świadczenie na rzecz obrony
-świadczenia osobiste:prace
doraźne za wynagrodzeniem
-świadczenia rzeczowe:oddanie
magazynów,budynków,pojazdów
do użytkowania
-samorządy musza odplatnie
dostosować pojazdy,budynki do
potrzeb obronny
OBRONA CYWILNA
Iprotokół dodatkowy konwencji genew.’49
Szef O.C Kraju
Wojewodowie,wójtowie
Burmistrzowie,starostwo
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności urzędów wojewódzkich:
Koordynacja prac O.C,planowanie,ocena,
realizacjaszkolenie,system alarmowy
Funkcje w czasie wojny:
-Wykrywanie zagrożeń, ,alarmowanie
-organizownie ewakuacji ludności
-przygotowanie budowli ochronnych
-zaciemnianie i wygaszanie światła
-akcje ratunkowe
-udzielanie opieki medycznej i religijnej
-walka z pożarami
-zaopatrywanie w sprzęt,środki ochrony,
ochrona przed skazeniem
-pomieszczenia zastępcze i zaopatrzenie
ludności poszkodowanej
-odbudowywanie,budowa ujęć wody
-doraźne grzebanie zmarłych
-ochrona żywności
-działalność szkoleniowa z zakresu OC
-zabezpieczanie dokumentacji,dóbr kultury
W czasie pokoju:
-planowanie działań w zakresie ochrony
przed skutkami wojny
-przygotowywanie schronów
-prowadzenie zajeć z OC
-współdziałanie w czasie zagrożeń środ.
klęsk żywiołowychZASADY POLITYKI BEZP.
-bezp.traktowane jest w sposób
komleksowy(uwzgl.czynniki
społ.gosp.ekonom.militarne)
-zgodne z Konstytucją(art.5)
prawami miedzynar.traktatami,
Kartą Narodów Zjednoczonych
-zgodnie z zasadami wolności,
demokracji
-bezp.Pol.wiazane jest z NATO
i UE
-wszelkie konflikty na drodze
pokojowej;siła tylko w obronie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty