profil

Chemia woda i roztwory wodne - podsumowanie przed sprawdzianem

poleca 84% 2739 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
obieg wody w przyrodzie stany skupienia wody stany skupienia wody

1. Występowanie wody w przyrodzie:
a) woda = 2/3 powierzchni Ziemi; 90% wody słone
b) woda w przyrodzie:
- lodowce
-chmury
-zbiorniki wodne
- organizmy żywe
c) obieg wody w przyrodzie:

Woda w postaci opadów zasila rzeki, morza, oceany, wnika w glebę, jest pobierana przez organizmy żywe; dzięki parowaniu z gleby, zbiorników wodnych i organizmów żywych woda przedostaje się do atmosfery, dzięki czemu obieg się zamyka.

c) woda w 3- ech stanach skupienia:

ciecz – gaz (parowanie)
gaz – ciecz (skraplanie)
ciecz – stały (krzepnięcie)
stały – ciecz (topnienie)
gaz – stały (resublimacja)
stały – gaz (sublimacja)

2. Zmiana objętości i gęstości wody:
- woda największą gęstość ma w temperaturze 4* C
- gęstość wody w 4* C = 1 g/cm3
- w stanie gazowym woda ma gęstość najmniejszą, a objętość największą.

2. Skale temperatur:
a) Celsjusza 1*C
b) Kelwina 1K
c) Fahrenheita 32*F

3. Budowa cząsteczki wody:

Substancje, które rozpuszczają się w :
a) wodzie : cukier, sól, alkohol, atrament, sok, ocet, denaturat;
b) benzynie : plastik, klej, żywica.

Dlaczego woda jest tak ważna na Ziemi?
Ponieważ bez wody nie istniałoby życie.

Wyjaśnij co to znaczy, że H2O ma budowę polarną?
Elektrony przesuwają się w jedną stronę tej cząsteczki, a protony w drugą stronę.

Dlaczego woda nie dla wszystkich substancji jest dobrym rozpuszczalnikiem?
Ponieważ woda ma budowę polarną, a cząsteczka posiadająca taką właśnie budowę może rozpuszczać tylko cząsteczki o takiej samej budowie.

Dlaczego woda raz wrze w temperaturze 95*C, a raz w 100*C?
Gdy ciśnienie zewnętrzna jest inne, zmieniają się temperatury wrzenia i topnienia.

4. Podział substancji ze względu na rozpuszczalność w wodzie:
a) rozpuszczalne: cukier, sól, alkohol, kryształki siarczanu (VI) miedzi (II)
b) nierozpuszczalne: żywica, plastik, piasek

5. Czynniki wpływające na prędkość rozpuszczania substancji:
a) ciecz – ciało stałe ( lub ciecz ) – temperatura, mieszanie, rozdrobnienie, ilość, rodzaj substancji rozpuszczanej, rodzaj rozpuszczalnika;
b) ciecz – gaz – temperatura ( czym wyższa temperatura tym mniejsza rozpuszczalność ), im wyższe ciśnienie tym większa rozpuszczalność.

6. Roztwór – mieszanina co najmniej 2-óch składników, substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika.

Podział roztworów w zależności od rodzaju substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika:
- stałe ( stopy metali: stal, duraluminium, brąz, mosiądz )
- ciekłe ( ocet i woda, alkohol i woda )
- gazowe ( powietrze )

Podział roztworów ze względu na wielkość cząsteczek substancji rozpuszczonej:
- właściwy ( mniejsze niż 10-9m )
- koloid ( od 10-9m do 10-7m )
- zawiesina ( od 10-6 m do 10-5m )

Podział roztwór ze względu na ilość substancji rozpuszczonej:
- nasycony
- nienasycony ( stężony lub rozcieńczony )

Roztwór nasycony – to taki roztwór, w którym nie da się rozpuścić więcej substancji w danej temperaturze.

Roztwór nienasycony – to roztwór, w którym w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić pewną ilość danej substancji.

Rozpuszczalność – to liczba gramów substancji, którą można rozpuścić w 100g rozpuszczalnika w danej temperaturze przy stałym ciśnieniu.

Efekt Tyndala – to rozproszenie światła przechodzącego przez układ koloidalny, w skutek ugięcia się promieni na cząsteczkach fazy rozproszonej.

7. Jak z nasyconego uzyskać r. nienasycony i odwrotnie?

r. nasycony – r. nienasycony : ogrzać, + rozpuszczalnik

r. nienasycony – r. nasycony : odparować rozpuszczalnik, + substancji rozpuszczanej, ochłodzić

8.

5% roztwór = 5g sub - 100g roztworu

0,1% roztwór = 0,1 g syb – 100g roztworu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata