profil

Omów procesy urbanizacyjne i migracyjne w Polsce.

poleca 84% 208 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Migracja ludności ze wsi do miast towarzyszy zmianom struktury zatrudnienia.
Migracje ludności - zmiany miejsca pobytu np. w obrębie jednego kraju (migracje wewnętrzne) lub wyjazdy za lub przyjazdy z zagranicy (migr. zewn.).
Urbanizacja - proces zmian w sieci osadniczej - zwiększa się rola miast w stosunku do wsi poprzez rozbudowę, zakładanie nowych miast, przekształcanie dużych wsi w miasta.
Stopień zurbanizowania kraju jest równy. Najsilniej zurbanizowane jest byłe województwo łódzkie 93%, najsłabiej zamojskie 30% ludności miejskiej. Polska należy do słabo zurbanizowanych krajów Europy. Rozmieszczenie miast w Polsce jest nierównomierne. Najgęściej na terenach związanych z początkami państwa polskiego (Wielkopolska, Kujawy) oraz z uprzemysłowieniem (Górny i Dolny Śląsk). Osiągnięciem ostatnich lat są tzw. aglomeracje - duże miasto i wokół niego kilka lub kilkadziesiąt miast. Do największych aglomeracji należą: warszawska, krakowska, wrocławska. Odmianą aglomeracji jest konurbacja - zespół kilku miast równorzędnych np. konurbacja górnośląska - 47 miast.

Podoba się? Tak Nie