profil

Ściąga: hydrosfera i gleba

poleca 85% 107 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
stany skupienia wody stany skupienia wody

Hydrosfera wodna powłoka Ziemi, przestrzeń w której na Ziemi występuje woda we wszystkich stanach skupienia
Kondensacja gaz w ciecz, zachodzi kiedy powietrze osiąga wilgotność 100% Resublimacja gaz w ciało stałe, powietrze osiąga wilgotność 100%, i zachodzi to w ujemnej temperaturze Parowanie ciecz w gaz, zmiana stanu skupienia wody w wyniku której przyjmuje ona postać lotną
Sublimacja ciało stałe w gaz, parowanie z powierzchni lodu lub śniegu Retencja chwilowe zatrzymanie wody w obiegu Opady krople wody wypadające z chmur
Osady np. para wodna kondensująca na powierzchni Ziemi
Wody reliktowe wody wsiąknięte i uwięzione
Bilans wodny zestawienie przychodu w postaci opadów i rozchodu w postaci parowania
Wody podziemne wody znajdujące się w przestrzeniach skał poniżej powierzchni Ziemi
Porowatość procentowy udział wolnych przestrzeni w stosunku do całkowitej objętości skały
Wody podziemne znajdują się w warstwach wodonośnych, Podział: wody zaskórne bardzo płytko, silnie zanieczyszczone, dobowe zmiany temperatury, wody gruntowe mniej zanieczyszczone, roczne zmiany temperatur, wody głębinowe głęboko pod powierzchnia ziemi, stała temperatura
Cieplice, Termy wody głębinowe mające wyższą temp od średniej temperatury powietrza w danej miejscowości
Wody Gorące, Termalne cieplice których temp przekracza 36,6OC Wszechocean zwarty obszar obejmujący wszystkie oceany wraz z połączonymi z nimi morzami
Morza mniejsze części wszechoceanu, Podział: przybrzeżne, śródlądowe, międzywyspowe
Zatoka część morza z dwóch stron otoczona wodą
Zalew zatoka znacznie oddzielona od morza
Falowanie wiatrowe ruch wody wzbudzony poziomym ruchem powietrza(wiatrem)
Prądy morskie ich przyczyną są stałe wiatry(passaty) które wzbudzają stały ruch wody
Pływy rodzaj fali powstającej w wyniku grawitacyjnego oddziaływania bliskich ciał niebieskich takich jak Księżyc i Słońce na hydrosferę
Przypływ stan w którym woda osiąga najwyższy poziom
Odpływ stan w którym woda osiąga najniższy poziom
Źródło naturalny wypływ wody z warstw wodonośnych, Typy: warstwowe wypływają na stoku wzniesienia z nachylonej warstwy skalnej nasyconej wodą, dolinne znajdują się na dnie rozcięcia erozyjnego przecinającego warstwę wodonośną, szczelinowe wypływają ze szczeliny w litych skałach dwa typy: zstępujące(woda wypływa z powodu siły ciśnienia), wstępujące(woda pod ciśnieniem hydrostatycznym jest wypychana z warstwy wodonośnej
Ciek każda powierzchniowa struga wody płynąca własnym, naturalnym korytem Rzeka każdy większy ciek mający własną nazwę Rzeka główna rzeka wpływająca bezpośrednio do morza lub obszaru bezodpływowego
System rzeczny rzeka główna wraz z dopływami
Dorzecze obszar po którym płynie rzeka główna
Zlewisko zespół dorzeczy
Ustrój rzeki sposób zorganizowania rzeki, wynikający z jej zasilania i określający zmienność przepływów, Typy: lodowcowe okresy wezbrań latem, śnieżne okresy wezbrań wiosną podczas roztopów, deszczowe okresy wezbrań w porze deszczowej
Delta zbiornik wodny przy ujściu rzeki o słabych ruchach wody i niewielkim nachyleniu dna
Jezioro akwen, którego wody nie podlegają wymianie z wodami wszechoceanu, Podział: pochodzenia kosmicznego(kratery po meteorytach), wulkaniczne(kratery wygasłych wulkanów), deltowe(delta jeziora), krasowe(zapadliska powstałe w wyniku rozpuszczenia przez wodę podłoża skalnego), bagienne, polodowcowe(w zagłębieniach polodowcowych, typy: cyrkowe, morenowe, rynnowe, oczka), antropogeniczne(sztuczne)
Lodowce znaczne i trwałe nagromadzenie lodu powstałego w wyniku przeobrażenia śniegu, Podział: pokrywy i czapy lodowe(pokrywają zwykle duże i zwarte obszary, przemieszczają się w wielu kierunkach), górskie i dolinne(wypełniają doliny, są ściśle ukierunkowane), lodowce przedgórskie(spływające jęzory łączą się, tworząc pokrywę lodową)
Gleba biologicznie czynny twór przyrody, powstały pod wpływem tak zwanych czynników glebotwórczych
Czynniki glebotwórcze podłoże skalne, rzeźba terenu, woda, klimat, roślinność i zwierzęta, działalność człowieka, czas
Gleby strefowe, arktyczne i tundrowe(wieloletnia zmarzlina), bielicoziemne(bielicowe(jasna barwa, luźne piaski, lasy iglaste), rdzawe(substancje ilaste), płowe(pod lasami liściastymi)), czarnoziemne(najżyźniejsze gleby świata), brązowe(duża zawartość próchnicy), czerwone(najpopularniejsze, zwietrzelina)
Gleby astrefowe, bagienne(różne strefy klimatyczne, dominujący składnik to materia organiczna), mady(osady rzeczne, doliny, delty rzek), słone(obszary o wysokiej temperaturze), wulkaniczne(związki mineralne, żyzne), antropogeniczne(silnie przekształcone prze człowieka, utworzone)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty