profil

Człowiek zmienia świat.

poleca 85% 365 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CZŁOWIEK ZMIENIA ŚWIAT

Człowiek ciągle zmienia świat, który go otacza. Krajobraz zmienia się co prawda także w sposób naturalny, ale wraz z rozwojem cywilizacji coraz większy wpływ na Ziemię ma człowiek.

Człowiek od zarania dziejów ingerował w środowisko przyrodnicze naszej planety. Budował domy, zakładał osady, później budował miasta, wydobywał surowce naturalne, używał nawozów, budował drogi, zakłady przemysłowe, a przede wszystkim karczował lasy.

Wpływ działalności człowieka na krajobraz w ostatnich latach jest bardzo intensywny, co związane jest ze zdobyczami nauki i techniki. Ludzie wędrują ze wsi do miast, budują duże osiedla na małych przestrzeniach, rozwijają przemysł.
Działania te powodują zanikanie naturalnego krajobrazu.

Wieś to teren pozamiejski, mieszkańcy wsi trudnią się głównie pracą na roli.

Na obszarze wsi występują zabudowania mieszkalne i gospodarskie, grunty orne, sady, łąki, pastwiska i lasy. Pola uprawiane są przez rolników. Aby mogło rozwijać się rolnictwo na terenach suchych stosuje się sztuczne nawadnianie i w tym celu zmienia się bieg rzek, co w dużym stopniu sprawiało zmiany w naturalnym krajobrazie. Aby zyskać nowe tereny uprawne rolnicy wycinają i wypalają istniejące lasy.
Często zła gospodarka człowieka zmienia urodzajne gleby w nieużytki a nawet w pustynie.

Na stokach górskich np. w Andach rolnicy stosują tak zwaną uprawę tarasową, co zmienia naturalny górski krajobraz a także zaburza naturalny obieg wody w tych rejonach.

Miasto - duży obszar intensywnie zabudowany, zamieszkany przez ludność wykonującą zawody nierolnicze. Na terenie miast znajduje się wiele budynków. Jest tu rozwinięta komunikacja, jeżdżą autobusy, tramwaje, pociągi, w dużych miastach są porty lotnicze. Jest wiele dróg, placów, duża powierzchnia pokryta jest betonem i asfaltem.

Taka zabudowa niszczy naturalny krajobraz danego miejsca. Przy wielu miastach, gdzie zapotrzebowanie na wodę jest bardzo duże powstały sztuczne zbiorniki wodne.

Tereny miejskie produkują także wiele odpadów, ścieki co wpływa na zanieczyszczenie środowiska w tym miejscu.

Człowiek potrafi także zmieniać wybrzeża morskie. Np. w Holandii osuszane są tereny morskie i wykorzystywane są przez rolnictwo(tworzenie polderów), tworzone są sztuczne wyspy pod budowę hoteli i ośrodków wypoczynkowych.

W ten sposób człowiek zmienia naturalną linię brzegową a także wpływa na przepływ prądów morskich.

Bardzo dużą rolę w zmianie naturalnego krajobrazu odgrywa przemysł.

W celu poszukiwania surowców naturalnych rozkopano wiele terenów, powstały tam zwały ziemi, kopalnie odkrywkowe, liczne fosy, wyrobiska, zniszczono roślinność ,słowem zmieniło się środowisko naturalne.

Konsekwencją wydobycia węgla kamiennego są zaburzenia w warstwach skalnych, prowokujące zapadliska a czasami lekkie trzęsienia ziemi.

Człowiek ma bardzo duży wpływ na otaczające go środowisko, dlatego powinien działać z w sposób rozważny i przemyślany.

PYTANIA:
1.Jak człowiek zmienia krajobraz na wsi?
2.Jak człowiek zmienia krajobraz na terenie zabudowy miejskiej?
3.Człowiek potrafi zmienić linię brzegową morza? Jak?
4.Jakie zmiany w krajobrazie są skutkiem przemysłu?

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata