profil

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

poleca 83% 712 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2009/2010 przedszkola „xyz” w Majkach
Zagadnienia poddane ewaluacji wewnętrznej:
Badanie efektów edukacji przyrodniczej

Cel ewaluacji:
Przedszkole dostarcza wiedzy o przyrodzie i uczy poprawnych zachowań w środowisku naturalnym.
Kryteria:
• Dziecko rozpoznaje ekosystem: las, łąka, jezioro
• Dziecko zna popularne rośliny i łączy z ekosystemem
• Dziecko zna popularne zwierzęta i łączy z ekosystemem
• Dziecko odróżnia poprawne zachowania od złych w środowisku naturalnym

Dobór próby badawczej:
Badaniem objęta została grupa „Maluchów” przedszkola „xyz” w Majkach, w skład, której wchodzi 18 dzieci.

Wyniki przeprowadzonych badań

• Dziecko rozpoznaje ekosystem: las, łąka, jezioro
Wszystkie dzieci uczęszczające do grupy maluchów prawidłowo wskazały na tablicach demonstracyjnych podane ekosystemy.
• Dziecko zna popularne rośliny i łączy z ekosystemem
16 badanych dzieci umie wskazać, które z przedstawionych im roślin należą do danego ekosystemy: las- mech, muchomor; łąka- trawy, mlecz; Jezioro- grążel żółty, sitowie.
• Dziecko zna popularne zwierzęta i łączy z ekosystemem
17 z pośród 18 dzieci poprawnie nazywa i wskazuje zwierzęta żyjące w podanych ekosystemach: las- Dzik, wiewiórka; łąka- kret, zając: Jezioro- żaba, ryby.
• Dziecko odróżnia poprawne zachowania od złych w środowisku naturalnym
Wszystkie dzieci biorące udział w badaniu wiedzą, że w każdym z ekosystemów nie należy hałasować, śmiecić, rozpalać ognisk, nie niszczyć krzewów i drzew, nie płoszyć zwierząt

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy