profil

Wykaż pozytywny i negatywny wpływ człowieka na klimat. Lokalnie i głobalnie

poleca 85% 663 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WYKAŻ POZYTYWNY I NEGATYWNY WPŁYW CZŁOWIEKA NA KLIMAT. LOKALNIE I GŁOBALNIE.

Od wielu tysięcy lat człowiek w znaczący, zarówno pozytywny, jak i negatywny, sposób zmienia środowisko, w którym żyje. Wpływ ten zwiększył się szczególnie w ostatnich stuleciach. Wzrasta zanieczyszczenie środowiska naturalnego, głównie za sprawą aktywności człowieka (tzw. antropopresji) jak również w wyniku działalności czynników naturalnych (np. aktywność wulkanów).


Wpływ antropogeniczny (czyli wpływ człowieka) polega głównie na emisji zanieczyszczeń degradujących środowisko naturalne. Niekorzystny wpływ na środowisko mają także awarie, w czasie których dochodzi do uwolnienia znacznych ilości zanieczyszczeń do:
• atmosfery, np. w czasie awarii elektrowni jądrowych: Tree Mile Island w USA w 1979 r. oraz, znacznie groźniejszej, w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r.;
• akwenów wodnych, np. zanieczyszczenie rzeki Ren w związku z gaszeniem pożaru z zakładach chemicznych w Bazylei, czy awarie tankowców przewożących m.in. ropę naftową;
• gruntu, głównie z powodu wycieków płynnych paliw podczas ich przewożenia koleją lub na skutek stosowania w nadmiarze nawozów i herbicydów w rolnictwie.
Postępująca w sposób ciągły od drugiej połowy XX w. industrializacja i urbanizacja spowodowały, że nastąpiła zmiana zakresu przestrzennego zanieczyszczeń z początkowo lokalnego (np. smog w miastach).Poprzez etap regionalny (zanieczyszczenie jednego akwenu morskiego lub rzeki, tak jak w przypadku Renu)

Po zasięg globalny (zanik stratosferycznej warstwy ozonowej, zakwaszenie gleby). Eksperci UNESCO są zgodni, że obecnie do najgroźniejszych czynników zanieczyszczających należy zaliczyć: dwutlenek węgla (CO2), będący jedną z głównych przyczyn tzw. efektu cieplarnianego; tlenek węgla (inaczej zwany czadem, CO); dwutlenek siarki (SO2) i dwutlenek azotu (NO2) powodujące zakwaszenie gleby; wywołujący eutrofizację fosfor; ołów i rtęć, które podlegają akumulacji w organizmach żywych; ropa naftowa; pestycydy, w tym DDT, oraz promieniowanie radioaktywne. Duża część tych zanieczyszczeń znajduje się w najbliższym otoczeniu niemal każdego człowieka (CO2, CO, NOx, lotne związki organiczne, radon, czy związki zawarte w dymie papierosowym), zarówno w powietrzu, jak i w żywności czy wodzie.
Skuteczna ochrona środowiska i zrównoważony rozwój ludzkości w zgodzie z przyrodą wymaga wiedzy o aktualnym stanie środowiska, zachodzących w nim zmianach oraz stopniu jego degradacji.
Człowiek wprawdzie głównie niszczy środowisko naturalne, jednak pewne jego działania mają skutek pozytywny. Aktualnie rośnie troska o przywrócenie stanu środowiska możliwie zbliżonego do naturalnego. W działania te zaangażowanych jest wiele państw. Program ten obejmuje między innymi rekultywację terenów przekształconych m.in. przez zalesianie, wprowadzanie w uprawie stosownych płodozmianów, prowadzących do wzbogacenia i polepszenia struktury gleby, nie wpływających jednocześnie na wysokość plonów. Istotna jest także właściwa gospodarka wodna, czyli m.in. budowa oczyszczalnie ścieków i zapór na zbiornikach wodnych. Podwyższane są także obowiązujące normy czystości emitowanych do atmosfery przez zakłady przemysłowe zanieczyszczeń. Prowadzi to do stosowania nowoczesnych technologii ograniczających emisję substancji szkodliwych, których wprowadzenie zawdzięczamy rozwojowi nauki oraz postępowi cywilizacyjnemu.
Nadzieją na szczęśliwą przyszłość ludzkości jest stan równowagi między działaniami człowieka, a rozwojem przyrody. Stała troska o zmniejszenie negatywnego wpływu naszych działań na środowisko świadczy bowiem o zaangażowaniu w przekazanie naszej planety kolejnym pokoleniom w jak najlepszym stanie.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty