profil

Daty

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Zjednoczenie Włoch

1445-wynalezienie druku przez Jana Gutenberga,
1492-Koronacja Jana Olbrachta,
1493-Ukształtowanie się sejmu walnego,
1501-koronacja Aleksandra I ,
1505-Uchwalenie konstytucji nihil novi,
1507-1537-Renesansowa przebudowa walwelu,
1517- Wystąpienie Lutra, początek reformacji ,
1525 - Hołd pruski ; sekularyzacja państwa zakonu krzyżackiego,
1534- Henryk VIII zniósł zwierzchnictwo papieża nad kościołem w anglii,
1536- Jan kalwin ogłosił swoja doktrynę religijną (kalwinizm) ,
1539- Ignacy Loyola założył zakon jezuitów ,
1548 - Koronacja Zygmunta Augusta,
1545-1563- Sobór trydencki ; reforma Kościoła katolickiego , ,
1555- Pokój w Augsburgu;Koniec wojen religijnych w niemczech,
1561- Sekularyzacja Zakonu kawalerów mieczowych ; Inflanty zostały oddane pod opiekę Polsce i Litwie , 1562-1569 - {Przyjęcie ustaw realizujących postulaty ruchu egzekucyjnego ,
1573 - noc św bartłomieja: rzeź hugenotów w paryżu; konfederacja warszawska-akt o tolerancji wyznaniowej szlchty polskiej; pierwszy sejm elekcyjny ,
1574 - koronacja Henryka Walezego ,
1575 -detronizacja Henryka Walezego po ucieczce do francji , 1
1576-Koronacja Stefana Batorego ,
1582 -Rozejm z rosją w Jamie zapolskim;Polska odzyskuje inflanty , 1
1587-Koronacja Zygmunta III wazy ,
1596 -Unia brzeska:powołanie kościoła greckokatolickiego ,
1598- edykt nantejski : zawarcie pokoju religijnego we francji ,
1605 - zwyciestwo nad szwedami w bitwie pod Kircholmem ,
1606-rokosz zebrzydowski ,
1610 - zwyciestwo na rosjanami i szwedami w bitwie pod Kłuszynem ,
1618-1648 - Wojna trzydziestoletnia zakończona pokojem westfalskim,
1620 - kleska w bitwie z turkami po Cecorą ,
1634 - Pokój z rosją w Polanowie ,
1635 - rozejm ze szwedami w sztumskiej wsi ,
1643 - koronacja Króla Francji Ludwika XIV ,
1651- Zwycięstwo nad Kozakami w bitwie pod Bersteczkiem
1652- Pierwsze zerwanie sejmu poprzez liberum Veto
1654- Ugoda kozacko-rosyjska w Perejasławiu; początek wojny polsko- rosyjskiej
1655-166-- Potop Szwedzki
1655- Obrona Jasnej Góry
1660- Powrót Karola II do Angli, koniec republiki/ Pokój ze Szwecją w Oliwie; Polska utraciła większość Inflant
1667- Rozejm z Rosją w Andruszowie
1668- Jan Kazimierz zrzekł się korony i wyjechał do Francji
1669- Koronacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego
1672- Traktat z Turcją w Buczaczu: Polska utraciła podole
1673- Zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Chocimiem
1674 Koronacja Jana Sobieskiego
1683- Zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Wiedniem
1686- Tz.w pokój Grzymutłowskiego
1687-Izaak Newton ogłosił powszechne prawo ciążenia
1689 Parlament angielski uchwalił Deklarację Praw; Anglia stała się monarchią parlamentarną
1697- Koronoacja Augusta II Mocnego
1699- Pokój z Turcją w KArłowicach: Polska odzyskała ziemie utracone w 1672
1700-1721 - Wielka wojna północna zakończona w pokojem w Nystad
1701- Koronacja Fryderyka I Hohenzollerna na króla Prus
1704 Osadzenie na trona polskim Stanisława Leszczyńskieo przez króla szwedzkiego Karola XII
1709- Zwycięstwo Rosjii nad Szwecją/ na tron powrócił August II Mocny/ Na tron powrócił August II mocny
1717- Sejm Niemy
1764-Koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
1773- I rozbiór Polski
1776- Ogłoszenie deklaracji niepodległości stanów zjednoczonych
1787- Ustanowienie Konstytucji Stanów Zjednoczonych
1789- Wybuch rewolucji Francuskiej
1804 - koronacja Napoleona Bonaparte na cesarza Francuzów/ ogłoszenie kodeksu Napoleona
1805-zwycięstwo Napoleona nad Austrią i Rosją pod Austerliz
1807-Utworzenie Księstwa Warszawskiego
1807-1848-Przeprowadzenie reform uwłaszczenie w zaborze pruskim
1809-Wojna z Austrią/Księstwo Warszawskie powiększone o o część Małopolski
1812-nieudana wyprawa Napoleona na Rosję
1813-Porażka Napoleona w bitwie pod Lipskiem
1814-Abdykacja Napoleona/władzę przeją Ludwik XVIII Burbon
1814-1815-Obrady kongresu Wiedeńskiego
1815-Klęską Napoleona pod Waterloo/Święte Przymirze/Z Księstwa Warszawskiego zostają utworzone - Księstwo Polskie,Wielkie Księstwo Poznańskie,Przeczpospolita Krakowska
1830-Rewolucja liopcowa w Paryżu,
1830-1831-Powstanie listopadowe
1846-wybuch powstania krakowskiego/rabacja galicyjska
1848-wiosna ludów w Europie/uwłaszczenie chłopów w Galicji
1852-koronacja Napoleona III na cesarza Francuzów
1853-1856-wojna krymska
1858-1870-zjednoczenie Włoch
1861-1865- wojna secesyjna w Ameryce pół.
1863-1848-powstanie styczniowe/uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim
1864- I miedzynarodówka komunistyczna
1867-galicja uzyskuje autonomię
1869- otwarcie kanału sueskiego
1870-1871-wojna francuzko pruska/klęska Francji i ogłoszenie jej republiką
1871-utworzenie cesarstwa niemieckiego/komuna paryska
1871- kanclerz niemiecki Otto von Bismarck wprowadził antypolskie przepisy w ramach tzw "kulturkampfu"
1882- został założony Proletariat - pierwsza partia robotnicza na ziemiach polskich,
1885-Katol Fryderyk Benz i Gottlieb Daimler skonstruowali samochód spalinowy ,
1892- powstała polska partia Socjalistyczna (PPS)
1893 - Liga polska została przekształcona na ligę narodową , pierwszą partie narodowa na ziemiach polskich ,
1895- założono stronnictwo Ludowe
1904-1905 kleska Rosji w wojnie z Japonią m
1905-1906- wybuch rewolucji w rosji i w zaborze rosyjskim
1914- oddanie do użytkju kanału panamskiego

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: