profil

Pytania opisowe z działu starożytność.

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1 . Ustrój republiki rzymskiej .
Po obaleniu króla w 509r.p.n.e. rządy w rzymie przejął lud . Władza w państwie należała odtąd do całego społeczeństwa . Nowy ustrój polityczny został nazwany REPUBLIKĄ , od łacińskiego wyrażenia res publica oznaczającego rzecz publiczną , czyli wspólną dla wszystkich Rzymian . Od tej chwili o najważniejszych dla państwa sprawach decydowało zgromadzenie ludowe , w którym brali udział wszyscy obywatele . Ustrój rzymski znacznie jednak różnił się od demokracji ateńskiej . Zgromadzenie nie miało stałych terminów obrad i zbierało się tylko wtedy , gdy zostało zwołane przez uprawnionego do tego urzędnika . Podczas zebrań głosowano nad przygotowanymi wcześniej projektami uchwał . Zgromadzenie decydowało także o tym , którzy z przedstawionych kandydatów obejmą najważniejsze stanowiska państwowe . W rzeczywistości główną rolę w kierowaniu republiką odgrywał trzystuosobowy senat .
2 . Społeczeństwo rzymskie w III w. p.n.e.
Społeczeństwo dzieliło się na patrycjuszy i plebejuszy . Do patrycjuszy zaliczali się nobilowie (szlachetni) – zasiadający w senacie , posiadający wielkie majątki i ekwici – ludzie , którzy mieli tyle pieniędzy , by mogli utrzymac konia ( wielcy przedsiębiorcy i handlowcy rzymscy ) . Drugą grupą byli plebejusze . Do nich należał plebs – ludzie posiadający dom , warsztat pracy , gospodarstwo rolne ; nie są bardzo bogaci , ploretariat – obywatele , którzy nie posiadają własnego warsztatu pracy , żyją z pracy najemnej lub są bezrobotni i niewolnicy „mówiące zwierzęta” .
3 . Architektura antycznego Rzymu .
W Rzymie były kamienne drogi i mosty budowane nawet nad szerokimi rzekami . Inżynierowie projektowali i budowali akwedukty , czyli wodociągi , które doprowadzały wodę do miast . Ciągneły się one czasem przez dziesiątki kilometrów . Rzymianie stosowali różne techniki budowlane i materiały . Z czerwonej oraz żółtej cegły wznoszono kilkupietrowe kamienice , koszary dla wojska i magazyny . Najbardziej reprezentacyjne gmachy tworzono z dużych kamiennych bloków połączonych zaprawą cementową . Z różnokolorowych , polerowanych marmurów sporządzano trzony kolumn . Często konstruowano ogromne kopuły , którymi przykrywano niektóre gmachy (np. kopuła Panteonu) . Jedną z najważniejszą budowli rzymskich jest Koloseum .
4 . Przyczyny prześladowań chrześcijan .
- niezrozumienie ,
- nieoddawanie czci bóstwom opiekunczym miast , cesarstwa , czy rodziny cesarskiej ,
- odmowa służby wojskowej , piastowania urzędów ,
- zbyt szybki rozwój tej wiary.
5 . Konstrukcja domu rzymskiego .
6 . Wędrówka ludów .
7 . Ustrój pryncypatu .
Twórcą ustroju, określanego mianem pryncypatu został Oktawian August. W swoich zamierzeniach nowy ustrój miał być według niego kontynuacją ustroju republikańskiego. Głównie miało się to wyrażać poprzez zachowanie dawnych państwowych instytucji politycznych. W istocie jednak mimo zachowania dawnych urzędów i instytucji republikańskich, August stawiając się w roli przedstawiciela ludu i pełnomocnika narodu rzymskiego – princepsa , przejął de facto władzę w państwie. Skupił w swoim ręku władzę cywilną i wojskową. Władza Oktawiana Augusta miała charakter monarchiczny, mimo że była sprawowana z zachowaniem pozorów ustroju republikańskiego
10 . Wewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa .
Najważniejszą przyczyną był kryzys III w . Obywatele niechętnie zaciągali się armii (spawiły to lata dobrobytu) . Było za dużo cesarzy , co doprowadzało do ciągłych wojen domowych . Kryzys był skutkiem najazdów Gotów , którzy zamieszkali w Imperium . Kolejnymi przyczynami były reformy Dioklecjania i Konstantynopola Wielkiego . Dioklecjan wprowadził nowe zasady pobierania podatków , zlikwidował instytucję republikańskie . Konstantyn natomiast , przeniósł stolicę państwa z Rzymu do Konstantynopola . W 395 r. nastąpił podział cesarstwa rzymskiego przez Teodozjusza Wielkiego . Cesarstwo upadło w 476 r .

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata