profil

Historia Napoleona

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wybuch rewolucji 1787-Ludwik XVI zwołał Zgromadzenie Notabli- organ opiniodawczy, wybierał na niego przeds. 1 i 2 stanu.Prosił ich o zgode na powszechny podatek druntowy (mieli wszyscy placic).Ni wyrazono zgody,rozwiązał. Kasy nadal mało,więc zwrocił się do Stanów Gen,jednak bez wpływu na skład( 300,300,600),5 maj 89-król zwołuje St.Gen.Spory-stan3 chce zasady 1osoba-1głos, a nie na stany. Szlachta nie zgodziła się i stan 3 na wniosek Emanuela Sieyes w czerw ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym; 9 lip-połączenie w Zgr. Konstytucyjne tj. Konstytuantę,cel:oprac zasad nowego ustroju i spisania konstytucji. Król koncentracja wojsk Paryż,Wersal; mieszczanie uderzają: walki-14 VII-Bastylia;powst.gwardii narod-De La Fayette;


Przek.polit i spol wypedzano urzedniko, chlopiatak dwoy równość klasztory. ZK łagodząc syt.wprowadza z 4/5 sierp1789 równość wszystkich wobec prawa, niesione przywileje,duchowni rezygnacja z dziesiecin; 26 VIII-Deklar.praw człowiek.i obywat (La Feyette).;paźdz-atak na Wersal,króla do Paryża chcą spowadzić; rewol przejeli władze, ale z powodu braku kasy nie zapewnieja funk.państwa,dlatego przejmują na własność państwa majątek kościelny. Aby pokryć długi państwa-asygnaty;walka z samym kościołem-krytyka slubów zakonnych;lipiec 1790-konstytucja cywilna kleru-biskup i probosz wybierani przed parafianów,pensje dla duch, warunek wypeł.obowiązków kapł-zlożenie przyciesi na kons.ale zabronił papież Pius VI(50nie/zaprzysięzocnych50); 91 czerw-nieud.próba ucieczki króla;


3 września 1791-uchwalenie konstyt-Francja monarchią kont na zasadzie 3podziału władz. Wyk:król(dziedzicznie) i 6ministów,krol brak odpowiedz, jednak dok króla musiał mieć kontrasygnatę właściwego minis.odpow.przed parlamantem, Ustawodawcza:jednoizbowy parlament – Zgrom.Prawodawcze (Legislatywa) na 2 lata 745,kobiety bez praw wyborczych, męzyczyźni zasiadali. Niezgodne z Deklaracja:pełne prawa tylko bogaci płacący wys.podatki;niewolnictwo w koloniach;Mulaci bez praw poli;robotnicy pod prawem Le Chapeliera-zaraz tworzenia organizacji broniących ich praw. Jednak to korzystne dla burżuazji. Samorządy duzy zakres władzy,ich rady i organy wyk.wyłaniane w woborach,w których prawa wyborcze obywateli były uzależnione od ich cenzusu majątkowego. Kluby polit-przynaleznosc nie formalna.

Stowarzyszenie Roku1789-na czele La Fayette-za monarch.konstyt; Stowarzysz.Przyjaciół Konstyt tj.Stow Jakobinów– Robespierre,naj.radykalne,republ; odłączeni od nich Brissot; Stowarz.przyjac.praw człow.i obywat tj.kordelierzy Danton iMarat; j oraz k = góralne


Działalność władzy ustaw – Legislatywy. Prawa str przeciwnicy dalszych zmian – La Fayette, lewa str zwolennicy-posłownie z depart.Gironde,czoło:Bissont czyli żyrondyści(samorząd naj najw.uprawnień,rew na kolejne kraje), jakobini i Kordyliery(centralizacja władzy,pow prawo wyb bez ograniczenia przez cenzus majatkowy).Centrala część Sali: brak wyraźnych pogladów poli,zwano ich bagnem. 1792 kwiec-Austra zagraża Fr, wiec wojna- żyrondyści i Ludwik za. Arm Fr. Niezdyscyplinowana złamała się. Zołnierze nie chcieli walczyć,Maria Antonia zdradzała plany ofensywy Fr, Aurs.miała pomoc Prusaków.Fr powołuja do woj nowe jedn ochotnicze, napływ ich do Paryża wzmacnia siła anykról. W sierp-areszt króla zamku Temple; Zawieszenie króla i zwołanie nowego parl wybierani w wyb.powsz. Nowe zgrom. Konwent Narodowy ogłasza Fr.republiką. Fr zwyciężają pod Valmy.

Fr republiką prawica:żyrondyści,lewica:gorale-poparcie drobnom.i biedoty-osądzenie Ludwika Xvi i ściecie 21 stycz 93;fakt ten oburzył państwa i I antyfr koalicja(Prusy,Austria,Holandia,Rosja,Włochy,hiszp);konwent ust przymusowy nabór do arm.Niezadowolenie ludzi,zamieszki;stłumienie powstania w Wandei;górale+sankiuloci uważali ze terror uratuje rew.ścięli żyrond.i Brissota;


Czas dyktatury 22wrzes1972-era repu.Wprow dekady,nazwy mies.i św inne.1973-nowa konstytucja:prawo do oświaty,pracy,socj.Pow.prawo wyborcze,zat uchwał parl przez referendum lud.Nienar mienia,wolność os,rel,sł.Nie wpr.w życie,fikcja.;lipiec-jakobini z Robespierrem wprowadzają dyktaturę;komitet ocalenia publ>Danton>Robesp;rządził pol.zagr, zwalczal kontrew, mianował urz i gen,władza wyk,a na serio parl.posluszny Komitet.Zawiesz prawa kons.terror,każdy miał ks.lojalnosci=pozytyw.stos do rew.Odpow zbiorowa np.w Wandei all kill;
regul cen i gospodar;94 marzec-Danton(koniec terroru,pokój) +Robespierre (polityka taka jak jest) vs kordelierzy/herberyści(Herbert-zmiany);kwiecień-Danton rip;dyktatura,terror;;27 lipca(9 therm roku 2)-przewrót thermidoriański,obalenie Robespierra>burżuazja;95-nowa konstyt;przywrócono cenzus majątk;2-izbwy parlam(rada starszych,rada 500);5-os.Dyrektoriat;

Republ-9 XI 99r.>Napol dowódcą woj;3 konsulów:Napoleon,Ducos,Sieyes;w XII konstyt roku 7,władzę przejął Bonap;

Francja-01r.-konkordat; 04r.-kodeks cyw[zniesienie stanów;nietykal,wolność];

II koalicja>zw pod Marengo i Hohenlinden w 00r. z Aus;01r.-pok w Luneville z Aus;pokój z Ros w Paryżu;02r.-pokój z Ang w Amiens;

Cesarz:plebisc w 00(potw konsul) 02(dożywotni) 04-wybór na cesarza;2 XII 04-korona;

III koalicja >atak Ang na flotę Fra;sojusz Fra i Hisz;05-bit.mors pod Trafalgarem(klęska);sojusz Ang,Ros i Aus;05-zw pod Ulm,Wiedeniem;2 XII-pod Austerlitz;pokój w Preszburgu-likwidacja Rzeszy,06-Związek reński;

IV koalicja:Ang,Pru,Ros;14 X 06-zw:Napoleon>Jena;Davout>Auerstedt; blokada kontyn Ang;07-zw pod Iławą Pruską i Frytlandem,zdobycie Gdańska;Pokój w Tylży:Prusy straciły 1/2 ziemi,Gdańsk woln miaste;z ziem II i III zaboru prus utw Ks.War;

Hiszp:07-zającie Port,08-zającie Hisz;Jóżef,brat napol na tronie,bunt Hisz. i Port;08-zaęcie Madrytu;partyz do 18;

V koalicja:Aus i Ang w 09r.atakuje Zw.Reński;IV-bitwa pod Raszynem;5 VII 09-zw pod Wagram;pokój w Schonbrunn-Fra zdobyła Karyntię, Triest,Istrię,Ks.War Galicję i okr.zamoj;

Moskwa>12r.-Napol z 600 tys.woj,I bitwa-Smoleńsk;odwrót Rosjan;7 IX-bitwa pod Borodino(Kutuzow) spalenie Moskwy przez Rosjan;przeprawa 40 tys.wojska przez Berezynę(Studzianka);

VI koalicja:[Ros,Szwe,Pru,AusAng];13-16 X 13r.bitwa pod Lipskiem;ks.War pod okupacją,rozpad zw.Reńs;strata Hisz.,Port i Hola;III 14r.-padł Paryż;6 IV-abdykacja,zesłanie na Elbę;przywr rządy Burbonów,granice z 1792r.;

Sto dni:1 III 15-przybycie do Fra,wprowadz demokr konst;atak na wojska Ang i Prus pod Ligny;18 VI 15r.-klęska pod Waterloo(gen.Wellington);zesł wysp św.Heleny;pokój w Paryżu:granice z 1790r.;RIP-5 V 1821;

Legion:I 1797-umowa Lombardia a Dąbrow walki z II koalicją;rozpad pod Trebbią;odbud:Kniaziewicz-Naddunajska;Dąbrowski-Włoska;walki na Haiti(straty);

Księstwo:22 VII 07-konstyt-monar z Augustem III Sasem;

Kongres-16 pństw(1814-15);Aus-Metternich;Ang-Castlereagh,Wellington;Pru;Ros;Fra-Talleyrand;1)legitymizm; 2)restauracja;3)równowaga:-Fra-granice z 1790;Ang kolonie(Cejlon,Maltę);

Aus>Lombardia; Wenecja; Pru>Wlkp, Toruń;Gdańsk,Saksonia, Nadrenia; Ros-ks.war,Finl,Besarabia;zw.niem(Aus)-34 państwa,4 wolne miasta;papież>Państwo kościelne;Neapol+ Sycylia>ks.obojga Sycylii; Belgia+Hol>Zjedn Król Niderlandów;Polska-ks.war>król Pol.;Wlkp>Wielkie Ks.Poznań(Pru);Kraków>wolne miasto;Św.przym-Paryż-1815r

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut