profil

Czy zgadzasz się z poglądem austriackiego filozofa Karla Raimunda Poppera: Zrozumiałem (...), że wolność jest ważniejsza od równości, że próbując wprowadzić równość stwarzamy zagrożenie dla wolności, że jeśli wolność została

poleca 83% 729 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat: Czy zgadzasz się z poglądem austriackiego filozofa Karla Raimunda Poppera: Zrozumiałem (...), że wolność jest ważniejsza od równości, że próbując wprowadzić równość stwarzamy zagrożenie dla wolności, że jeśli wolność została utracona, nie może być także i równości wśród nie-wolnych ludzi. Wypowiedź uzasadnij podając po pięć argumentów historyczno-politycznych i społeczno-ekonomicznych popartych przykładami. Wykorzystaj zamieszczone w arkuszu materiały źródłowe.

W pełni zgadzam się z poglądem Karla Poppera, który twierdzi, że na pierwszym miejscu pośród wartości powinniśmy umieszczać wolność. Równie ważna jest także równość, lecz narzucanie jej niszczy wolność. By uzasadnić takie stanowisko postaram się przedstawić kilka argumentów społeczno-ekonomicznych i historyczno-politycznych.
Przykładem społecznym może być równouprawnienie kobiet. Obecnie kobiety, choć posiadają niemal takie same prawa jak mężczyźni, walczą ze stereotypami, według których role społeczne jakie powinny spełniać to rola matki i żony. Takie dziedziny jak gospodarka czy polityka wciąż zdominowane są przez płeć przeciwną. Ponadto kobietom dużo trudniej znaleźć pracę, a ich zarobki są niższe. Pomimo iż są wolne, wciąż nie są równe mężczyzną. W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się kobiety w krajach muzułmańskich. Pozbawione są całkowicie swoich praw i podstawowych wolność. Nie mogą decydować o swoim losie. Kobiety podejrzewane o cudzołóstwo spotykają surowe kary z rąk męża i rodziny – wciąż częste są przypadki ukamienowania czy oblania kwasem. W niektórych krajach istnieje przepis, że w parlamencie musi zasiadać równa liczba kobiet i mężczyzn. Jest pogwałceniem wolności i demokracji.
Często także religia ogranicza wolność człowieka zakazując na przykład małżeństw z osobami o innym wyznaniu. Zmiana religii też nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż taka osoba może być wykluczona z rodziny, uważa się ją za gorszą. Poprzez różne nakazy, zwłaszcza w krajach arabskich religia wyznacza postępowanie człowieka. Bywa też wykorzystywana przez ludzi do hamowania wolności innych.
Argument ekonomiczny to choćby ustalanie płacy minimalnej, czego dokonuje się z zamysłem ustalenia równego poziomu zarobków dla uboższych, jest oczywistym pogwałceniem wolności gospodarczej, praw rynku, w myśl których można kogoś zatrudnić, gdy występuje obustronna zgoda na charakter, długość, jakość pracy i wynagrodzenie za nią - choćby wynosiło złotówkę.
Poprawność polityczna także jest formą ograniczania wolności. Zwłaszcza dziś jest bardzo ważnym aspektem życia publicznego. Głównie dziennikarze piszący artykuły czy przygotowujący audycje radiowe muszą uważać na treść swoich wypowiedzi. Pomimo iż istnieje wolność słowa, istnieją rzeczy, których wypowiadać nie należy. Nie powiemy o człowieku, że jest „ślepy”, czy „kuleje”, lecz że jest „niewidomy” i „niepełnosprawny”. Oczywiście w ten sposób wprowadza się równość obywateli i poczucie poszanowania, ale jednocześnie ogranicza się wolność słowa i sumienia.
Także nietolerancja zagraża wolności, ale i równości. Najlepiej widać to na przykładzie homoseksualistów. W Polsce, jak i wielu innych krajach władze i społeczeństwa walczą z takimi ludźmi. Choć konstytucje gwarantują im takie same prawa jak innym, to w praktyce homoseksualiści nie mogą zawierać formalnych małżeństw, czy adoptować dzieci. Są traktowani gorzej, poniżani. Nie są więc ani równi ani wolni.
Odpowiednim argumentem historyczno-politycznym jest ideologia komunistyczna. Bolszewicy w rewolucji lutowej i październikowej w 1917r. głosili hasła walki z caratem i burżuazją w celu zrównania wszystkich klas społecznych. Bogatym odbierano majątki, by rozdzielać je równe pomiędzy ubogich. Planowano równy podział dóbr i środków w społeczeństwie. W praktyce odbierano ludziom majątki, których wcale nie rozdzielano pomiędzy chłopów i robotników. Zagarniała je nowa, bolszewicka elita rządząca. Próba wprowadzenia równości zakończyła się fiaskiem.
Kolejnym przykładem będzie Polska z czasów PRL-u, gdy państwo borykało się z ogromnym trudnościami zaopatrzenia rynku w podstawowe artykułu żywnościowe. Rozpoczęto reglamentację wprowadzając tzw. kartki, np. na mięso czy cukier. Z założenia Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem, w którym wszyscy obywatele byli równi. Nie można jednak mówić o równości w sytuacji, kiedy większa część społeczeństwa stała w długich kolejkach przed sklepami, a członkowie PZPR pławili się w luksusach.
Z kolei demokracja szlachecka w Rzeczpospolitej jest potwierdzeniem całkowitego brakuje równości ludzi, przy zachowaniu pozorów wolności. Przywileje począwszy od koszyckiego z 1374 aż do konstytucji Nihil novi z 1505 wprowadziły swobodę sumienia, wolność słowa, ulgi podatkowe, zniosły wiele obciążeń na rzecz państwa. Jednak dotyczyły tylko stanu szlacheckiego. Szczególne uprzywilejowanie tej grupy odbyło się kosztem praw mieszczan i chłopów. Teoretycznie stan chłopski i mieszczański były wolne, lecz zupełnie pozbawione praw i podległe szlachcie.
Najgorszą formą zniewolenia człowieka przez człowieka jest niewolnictwo. Istniało ono już od starożytności, posłużę się jednak przykładem niewolników amerykańskich z okresu wojny secesyjnej. W stanach południowych dominowała gospodarka nastawiona na rolnictwo i eksport towarów do Europy. Dlatego też tamtejsi plantatorzy dążyli do utrzymania niewolnictwa, które było tanią siłą roboczą, gwarantowało więc zyski. Czarnoskórzy niewolnicy byli traktowani jak narzędzia do pracy, nie posiadali żadnych praw, nie otrzymywali wynagrodzenia za pracę. Wojna secesyjna (1861-1865) i wydanie w 1863r. dekretu o zniesieniu niewolnictwa zmieniły sytuacji ludności czarnej. Dopiero w 1870r. przyznano im prawa wyborcze. Niewolnictwo w Ameryce Północnej było szczególnym obrazem braku wolności i równości między ludźmi z powodu odmiennego koloru skóry.
W czasach PRL-u formalnie istniała wolność. Konstytucja gwarantowała swobody obywatelskiego. Ale w rzeczywistości wszystkie dziedziny życia były kontrolowane przez aparat państwowy. Wszechobecna cenzura nie pozwalała na krytykę władz i ustroju – groziło to różnorakimi konsekwencjami, np. więzieniem. Wiele czasopism, książek czy filmów nie mogło pojawić się na rynku ze względu na ich antypaństwową wymowę. Tak naprawdę była to wolność abstrakcyjna, nieistniejąca.
Wolność i równość mają istotne znaczenie w życiu każde społeczeństwa. Jednak pełne osiągnięcie jednej i drugiej jest niemożliwe. Przymusowe zrównywanie ludzi odbiera im wolność decydowania o sobie. Z kolei wolność zawsze rodzi z się z występujących nierówności. Jedyna równość, jaka ma i zawsze powinna mieć rację bytu, jest równość wobec prawa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Typ pracy