profil

Przypadki i Przyimki

poleca 84% 541 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1)NOMINATIV(mianownik)
-odpowiada na pytanie wer?was?(kto?co?)
-rodzajniki zachowują swoją formę
Rodzajnik Określony -Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Określonym(przymiotnik z końcówką)
Singular(l.poj.)
r.męski der-e
r.żeński die-e
r.nijaki das-e
Plural(l.mnoga)
wszystkie rodzaje die-en
Rodzajnik Nieokreślony-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Nieokreślonym
Singular
ein-er
eine-e
ein-es
Plural
Rzeczownik w liczbie mnogiej posiada tylko rodzajnik określony.Przymiotniki zaś,gdy nie piszemy rodzajnika przed rzeczownikiem,w tym przypadku maja końcówkę -e
2)GENITIV
-odpowiada na pytanie wessen?(kogo?czego?)
-jest rzadko stosowanym przypadkiem i stosuje się go po poprzedzającym go rzeczowniku z.B(np.)
1)Słucham muzyki mojego przyjaciela-Ich höre ein Music meines Freunden
2)Gdy nie chce mi się iść,jadę samochodem swojego taty-Wenn ich nicht gehen will,fahre mit dem Auto meines Vater
3)Wyprowadzam codziennie psa mojego sąsiada-Ich führe das Hund meiner Nachbarn täglich aus.
Rodzajnik Określony-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Określonym
Singular
des-en
der-en
des-en
Plural
der-en
Rodzajnik Nieokreślony-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Nieokreślonym
Singular
eines-en
einer-en
eines-en
Plural
wszystkie rodzaje z końcówką-er
Podstawowe Przyimki Łączące się z dopełniaczem:
a)anstatt(statt)-zamiast
Zamiast oglądać film,musiałem zrobić zakupy-Anstatt des Film sehen,musste ich einkaufen
b)trotz-mimo
Mimo Nowego Roku nie spotykam się z rodziną-Trotz des neuen Jahr,treffe ich mich mit der Famile nicht
c)während(podczas)
Podczas ciężkiej pracy,musiałem częściej odpoczywać-Während der anstrengenden Arbeit,musste ich mich öfter entspannen
d)wegen-z powodu
Z powodu wielu katastrof,ludzie boją się latać-Wegen der vielen Katastrophen,die Menschen haben Angst zu fliegen
3)DATIV
-odpowiada na pytanie wem?(z kim?z czym?)
-jest stosowany najczęściej i wymaga szczególnej uwagi pod względem gramatycznym
Rodzajnik Określony-Odmiana Przymiotnika w Rodzajniku Określonym
Singular
dem-en
der-en
dem-en
Plural
den-en
Rodzajnik Nieokreślony-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Nieokreślonym
Singular
einem-en
einer-en
einem-en
Plural
wszystkie rodzaje z końcówką-en
-przyimki łaczące sie tylko z celownikiem:
a)aus(z)
Pochodzę z Polski-Ich komme aus Polen
b)bei(u)
Wczoraj byłem u lekarza-Gestern war ich beim Arzt
c)gegenüber(naprzeciwko)
On stoi naprzeciwko mnie-Er steht gegenüber meiner
d)mit(z kimś,z czymś)
Muszę dzisiaj spotkać się z przyjaciółką-Ich muss mich heute mit der Freundin treffen.
e)nach(do,po,według)
Po zakończeniu szkoły podstawowej otrzymałem świadectwo-Nach dem Abschluss der Grundschule habe ich ein Zeugniss bekommen
f)seit(od w znaczeniu czasowym)
Od zeszłego roku nie palę papierosów-Seit letztem Jahr rauche ich nicht die Zigarette
g)von(od,z)
Mój dziadek często opowiada mi o drugiej wojnie światowej-Mein Opa erzählt mir von 2.Weltkrieg oft.
h)zu(do)
Od poniedziałku do piątku trzeba chodzić do pracy-Von Montag bis Freitag darf man zur Arbeit gefen
4)AKKUSATIV
-odpowiada na pytanie wen?(komu?czemu?)
-jest najczęściej używany wraz z celownikiem i tak jak on jest bardzo ważny pod względem gramatycznym
Odmiana Rodzajnika Określonego-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Określonym
Singular
den-en
die-e
das-e
Plural
die-en
Odmiana Rodzajnika Nieokreślonego-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Nieokreślonym
Singular
einen-en
eine-e
ein-es
Plural
wszystkie z końcówką-e
-Przyimki łączące sie tylko z biernikiem:
a)durch(przez)
Rak jest często przez papierosy-Der Krebs ist durch Zigarette oft
b)für(dla)
Interesuję się sportem i podróżami- Ich interessiere mich für Sport und Reise
c)gegen(około,przeciwko)
Wychodzę codziennie z domu około 6:00- Ich gehe aus dem Haus täglich gegen 6Uhr aus
d)ohne(bez)
Nie ma wody bez ognia-Der Wasser hat nicht ohne Feuer
e)um(o)
Ide do swoich rodziców o 18:00-Ich gehe zu meiner Eltern um 18Uhr
f)entlang(wzdłuż)-ten przyimek występuje w bierniku ale tylko wtedy gdy występuje na końcu zdania,lecz jeśli występuje przed rzeczownikiem wówczas rodzajnik wstawiamy w dopełniaczu
Statek płynie wzdłuż rzeki-Der Schiff fährt ein Fluss entlang(Akkusativ)
Statek płynie wzdłuż rzeki-Der Schiff fährt entlang des Flusses(genitiv)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty