profil

Człowiek człowiekowi wiekiem przypadki łamania praw człowieka we współczesnym swiecie, Sposoby ich ochrony

poleca 85% 740 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Każdy człowiek żyjący we współczesnym społeczeństwie ma określone prawa. W jakim stopniu z nich korzysta, i w jakim zakresie są one łamane, zależy od sytuacji i wydarzeń w poszczególnych krajach i na świecie. Wszystkim doskonale wiadomo, że prawa człowieka były powszechnie łamane podczas II wojny światowej w postaci Holocaustu i później przez państwa totalitarne. Innym przykładem może być wiek XIV, w którym to murzynów traktowano jak niewolników. Przyjmuje się również, iż poszanowanie praw człowieka, nie jest sprawą indywidualną określonego państwa, ale powinno stanowić przedmiot troski społeczności międzynarodowej. I istotnie społeczność ta do ochrony praw człowieka przyjmuje wielką wagę.

II
OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

Prawa człowieka stały się problemem międzynarodowym, którym zajęła się głównie Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Rada Europy (specjalnie powołana, aby pilnować by respektowano prawa i wolności).
Dokumenty opracowane, które w sposób częściowy określają prawa człowieka:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – uchwalona 10 grudnia 1948 roku w Paryżu przez ONZ
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych – uchwalone 16 grudnia 1966 roku przez ONZ, a weszły w życie w 1976 roku po ratyfikowaniu przez 35 państw.
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – uchwalona przez Radę Europy w Rzymie w 1950 roku a obowiązującą od 1953 roku. Polska ratyfikowała te konwencję 1 marca 1993

Polska ratyfikowała wszystkie te dokumenty.
Powołane zostały do życia również instytucjonalne systemy ochrony praw człowieka. Poza uniwersalnym, funkcjonującym w oparciu o akty ONZ, współcześnie istnieją jeszcze trzy takie systemy o charakterze regionalnym: Rada Europy. Organizacja Jedności Afrykańskiej oraz Organizacja Państw Amerykańskich. Państwa, które ratyfikowały podstawowe dokumenty z zakresu ochrony praw człowieka, są zobowiązane do ich przestrzegania, bo w przeciwnym wypadku można dochodzić sprawiedliwości przed organami międzynarodowymi. Niektóre prawa, np. prawo do życia czy wolności odnoszą się nie tylko do ludzi dorosłych, ale także i do dzieci. Jednak biorąc pod uwagę trudną sytuację dzieci w różnych krajach świata, ONZ uchwaliła 20 listopada 1989 roku konwencję Praw Dziecka, która w sposób całościowy określa prawa dziecka i tworzy warunki niezbędnego jego prawidłowego rozwoju.
Organizacją międzynarodową której celem jest występowanie w obronie osób , wobec których naruszono prawa człowieka jest Amnesty International, założona w 1961 roku,

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata