profil

Zadania nauczyciela - pedagoga

poleca 84% 1094 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Do szczegółowych zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy:
I.W zakresie zadań ogólnowychowawczych
1.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole
2.Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych
3.Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
4.Koordynowanie prac zespołu dokonującego badań dojrzałości szkolnej dzieci
5.Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci
6.Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
II.W zakresie profilaktyki wychowawczej
1.Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
2.Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
3.Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
4.Stworzenie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych
5.Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
6.Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
III.W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej
1.Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
2.Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia)
3.Organizowanie Różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
IV.W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej
1.Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napiec psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
2.Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
3.Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
4.Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
V.W zakresie pomocy materialnej.
1.Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.
2.Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy lub internacie (półinternacie) uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej
3.Dbadnie o zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne
4.Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sadów dla nieletnich
5.Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
VI. Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego
W celu realizacji zadań zawartych w punkcie I-V pedagog powinien :
1.Posiadac roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska
2.Zapewnic w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców
3.Wspólpracowac na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami,lekarzem szkolnym, Komitetem Rodzicielskim, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych
4.Wspóldziałac z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, poradniami wychowawczo-zawodowymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi
problemami opieki i wychowania
5.Składac okresowa informacje radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły
6.Prowadzic następującą dokumentację :
-dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności
-ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy
korekcyjno-wyrównawczej, kształcenia specjalnego itp.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy