profil

Wielka bibliografia PJM (Polskiego Języka Migowego)

poleca 85% 657 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Bibliografia PJM:

1. M. Bandurski, T. Gałkowski, Rozwój rozumowania przez analogię u dzieci głuchych a komunikacja w języku migowym, "Przegląd Psychologiczny", 46 (3) 2003, s. 253-289.
2. M. Bandurski, T. Gałkowski, The development of analogical reasoning in deaf children and their parents' communication mode, "Journal of Deaf Studies and Deaf Education", 9 (2) 2004, s. 153-175.
3. A. Bednarska, M. Dobrowolska, Lekcje dwujęzyczne w szkołach dla dzieci głuchych, "Nauczyciel w Świecie Ciszy", nr 7 2005, s. 23-32.
4. M. Bielak, O języku migowym, "Świat Ciszy", nr 9 2000, s. 25-26.
5. D. Bouvet, Mowa dziecka, Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego, Warszawa 1996.
6. M. Bryndal, Koncepcja bilingwalnego wychowania dzieci niesłyszących, "Audiofonologia", nr 12 1998, s. 83-102.
7. M. Czajkowska-Kisil, Język migowy jako przedmiot nauczania, "Audiofonologia", nr 16 2000, s. 135-143.
8. M. Czajkowska-Kisil, Dwujęzyczność w nauczaniu głuchych, "Nauczyciel w Świecie Ciszy", nr 7 2005, s. 3-9.
9. L. Długołęcka, Pismo migowe czy migi na video? Czekamy na głuchego Gutenberga!, "Świat Ciszy", nr 7/8 2001.
10. L. Długołęcka, Głusi jako mniejszość kulturowa, "Świat Ciszy", 5/6 2002, s. 16-18.
11. L. Długołęcka, SignWriting - pismo migowe, które zachwyca głuchych na całym świecie, "Świat Ciszy", 9 2004, s. 8-11.
12. M. Dobrowolska, J. Gumińska, Wulgaryzmy w Polskim Języku Migowym, "Nauczyciel w Świecie Ciszy", nr 7 2005, s. 19-22.
13. C. Dziemidowicz, Dziecko głuche i język ojczysty, Bydgoszcz 1996.
14. M. Farris, Sign language research and Polish Sign Language, "Lingua Posnaniensis", t. 32 1994, s. 13-36.
15. T. Gałkowski, Niektóre psychologiczne i społeczne problemy osób głuchych, "Kosmos", nr 47 1998, s. 237-242.
16. T. Gałkowski, Przestrzenne i ruchowe komponenty komunikacji z dziećmi głuchymi, Warszawa 1998.
17. L. Geppertowa, Źródła trudności w przyswajaniu języka przez dzieci głuche, Warszawa 1968.
18. I. Grzesiak, Głusi jako mniejszość językowa posługująca się językiem migowym, [w:] red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta, Polska polityka komunikacyjno-językowa wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2005 , s. 335-361.
19. I. Grzesiak, Kilka uwag o kategorii mimiczności w Polskim Języku Migowym, [w:] "Zeszyty Dialektologiczne", Łomża 2003.
20. I. Grzesiak, M. Chrzanowska, O znakach kierunkowych w Polskim Języku Migowym, Język migowy we współczesnym szkolnictwie na świecie i w Polsce, Malbork 2007, s. 46-51. (materiały pokonferencyjne).
21. red. I. Grzesiak, Język migowy w XXI wieku na świecie i w Polsce, Olsztyn 2008 (materiały pokonferencyjne).
22. D. Jakubowska, M. Korczakowska, Możemy wiele nauczyć się od siebie, "Świat Ciszy", nr 9 2000, s. 24.
23. A. Kalata-Zawłocka, Tłumaczenia migowe w polskich sądach, "Nauczyciel w Świecie Ciszy", nr 7 2005, s. 10-18.
24. M. Kamińska, Słyszący w świecie języka migowego, "Nauczyciel w Świecie Ciszy", nr 5 2004, s.25-33.
25. M. Korczakowska, Cisza czy dźwięk? Cisza..., "Świat Ciszy", nr 9 2000, s. 25-27.
26. H. Lane, Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, Warszawa 1996.
27. S. Prillwitz, Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących, Warszawa 1996.
28. O. Sacks, Zobaczyć głos, Warszawa 1990.
29. S. Siła-Nowicki, Komunikacja słuchowa i wzrokowa u głuchych w systemie ich kształcenia, Warszawa 1996.
30. J. Stachyra, Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem, Lublin 2001.
31. I. Szyszkowska-Jachowicz, M. Tywonek, Prezentacja lekcji dwujęzycznej w próbnej klasie innowacyjnej, "Nauczyciel w Świecie Ciszy", nr 7 2005, s. 33-35.
32. M. Świdziński, Bardzo wstępne uwagi o opisie gramatycznym Polskiego Języka Migowego. Część I, "Audiofonologia", t. XII 1998, s. 69-83.
33. M. Świdziński, Uczniowie głusi jako uczestnicy badań nad PJM, "Kosmos", nr 3 1998, s. 242-250.
34. M. Świdziński, M. Czajkowska-Kisil, Czy głuchoniemy jest naprawdę niemy?, "Kosmos", nr 3 1998, s. 242-250.
35. red. M. Świdziński, T. Gałkowski, Studia nad kompetencją językową i komunikacja niesłyszących, Warszawa 2003.
36. P. Tomaszewski, Rozwój emocjonalno-społeczny i kształtowanie się osobowości dziecka głuchego, "Audiofonologia", nr 12 1998, s. 103-126.
37. P. Tomaszewski, Więzi emocjonalne dzieci głuchych z rodzicami słyszącymi i niesłyszącymi, "Forum Psychologiczne", nr 3 1998, s. 70-93.
38. P. Tomaszewski, Depatologizacja głuchoty: droga do dwujęzyczności i dwukulturowości w wychowaniu dziecka głuchego, [w:] red. R. Ossowski, Kształcenie specjalne i integracyjne, Warszawa 1999.
39. P. Tomaszewski, Życie dwujęzyczne i dwukulturowe dziecka głuchego, [w:] red. J. Kobosko, Moje dziecko nie słyszy, Warszawa 1999, s. 295-305.
40. P. Tomaszewski, Rozwój językowy dziecka głuchego: wnioski dla edukacji szkolnej, "Audiofonologia", nr 16 2000, s. 51-85.
41. P. Tomaszewski, Zaburzenia komunikacji a problemy emocjonalne dziecka głuchego, [w:] red. I. Rola, M. Zalewska, Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka, Warszawa 2002.
42. P. Tomaszewski, Sign language development in young deaf children, "Psychology of Language and Communication", nr 5 2001, s. 67-80.
43. P. Tomaszewski, Przyswajanie języka migowego przez dziecko głuche rodziców głuchych, "Przegląd Psychologiczny", 46 (1) 2003.
44. P. Tomaszewski, Polski Język Migowy - mity i fakty, "Poradnik Językowy", nr 6 2004, s. 59-72.
45. P. Tomaszewski, O niektórych elementach morfologii Polskiego Języka Migowego: złożenia (cz. 1), "Poradnik Językowy", nr 2 2005. s. 59-75.
46. P. Tomaszewski, O niektórych elementach morfologii Polskiego Języka Migowego: złożenia (cz. 2), "Poradnik Językowy", nr 3 2005, s. 44-62.
47. P. Tomaszewski, Język dzieci głuchych - wskazówki dla edukacji szkolnej, "Szkoła Specjalna", nr 3 2005, s. 167-181.
48. P. Tomaszewski, Mówić czy migać? Prawo dziecka głuchego do wychowania dwujęzycznego, [w:] red. D. Gorajewska, Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian, Warszawa 2005, s. 113-124.
49. P. Tomaszewski, Polski Język Migowy w nauczaniu dwujęzycznym dzieci głuchych, "Studia Pragmalingwistyczne", nr 3 2005, s. 33-58.
50. P. Tomaszewski, A. Łukaszewicz, T. Gałkowski, Rola gestów i znaków migowych w rozwoju twórczości językowej dziecka głuchego, "Audiofonologia", nr 17 2000, s. 75-86.


Słowniki PJM:
I. Grzesiak, Strukturalna klasyfikacja i systematyzacja znaków polskiego języka migowego dla potrzeb leksykografii dwujęzycznej, Olsztyn 2007.
red. I. Grzesiak, Minirozmówki migowo (PJM)-polskie, polsko-migowe (PJM) ze słowniczkiem, Olsztyn 2008
Multimedialny Słownik Języka Migowego 2004 (Adeg.net)
Komputerowy Słownik Języka Migowego 2005 (Adeg.net)
Multimedialny Słownik Języka Migowego (Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Gliwickie "Effatha")
Słownik Polskiego Języka Migowego, Piotr Gutkowski, Polski Związek Głuchych w Łodzi (http://www.slownikmigowy.pl)

Translator Thetos: projekt badawczy Politechniki Śląskiej (http://thetos.polsl.pl)

Słowniki SJM:
J.K. Hendzel, Słownik polskiego języka miganego, Olsztyn 1986.
B. Szczepankowski, Słownik katechetyczny polskiego języka migowego. Opisy i gestogramy, Warszawa 1991.
B. Szczepankowski, M. Rona, Szkolny słownik języka migowego, Bydgoszcz 1994.
B. Szczepankowski, Słownik liturgiczny języka migowego, Katowice 2000.

Autor: Emilia Olszewska

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Typ pracy