profil

Demografia

drukuj
poleca 91% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Skutki migracji do krajów wysoko i słabo rozwiniętych

= wysoko rozwinięte:
- zwiększenie przyrostu (młodzieży )naturalnego ludności
- przypływ ludności wykwalifikowanej
- odbieranie pracy ludności rodzimej
- konkurencja rynku pracy

= słabo rozwinięte:
- zmniejszenie wzrostu naturalnego
- zmniejszenie wykwalifikowanej kadry
- spadek bezrobocia
- zwiększenie możliwości wyżywienia.
Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozmieszczenia ludności na świecie.
Przyrodnicze czynniki rozmieszczenia ludności:
- klimat
- odległość od morza
- ukształtowanie powierzchni
- sieć rzeczna (wody)
- gleby(żyzność gle
- surowce mineralne
strefa okołobiegunowa- niedostateczna ilość światła-spadek aktywności organizmów, niemożliwa fotosynteza., wystepowanie niskich temperatur i krótkiego okresu wegetacyjnego-niemożliwa uprawa roli. mieszkańcy tych sterf jeśli nie korzystaja z dostaw żywności to mogą tylko korzystać z zasobów pochodzenia zwierzęcego.
strefa zwrotnikowa-brak wody- główny czynnik słabego zaludnienia.
Rozmieszczenie ludności na powierzchni globu jest bardzo nierównomierne. Dzieje się tak między innymi za sprawą umiejscowienia ujęć wody, surowców mineralnych i gleb. Czynniki przyrodnicze decydują w dużym stopniu o obszarach kuli ziemskiej, na których człowiek może zaspokajać swoje naturalne potrzeby i pracować w celu pozyskania środków na swoje utrzymanie i rozwój. Obszary, które spełniają wyżej wymienione warunki nazywamy ekumeną.
Najwięcej ludności świata, bo około 52%, zamieszkuje tereny usytuowane nie dalej niż 200km od źródeł wody. Tereny, wyłączając Antarktydę, stanowią około 26% lądów.
W rozpatrywaniu rozmieszczenia gatunku ludzkiego na Ziemi ważne jest zagadnienie mówiące o gęstości zaludnienia.
Bariera świetlna- ogranicza warunki życia poprzez deficyt lub nadmiar światła. Deficyt światła występuje w wysokich szer. geograficznych, w których panuje zjawisko dni i nocy polarnych. Ograniczona ilość światła w niektórych porach roku, ma wpływ na samopoczucie człowieka, stan psychiczny, zdolność do koncentracji i wysiłku. W sposób pośredni światło oddziałuje na życie człowieka, poprzez wpływ na rośliny służące jako pożywienie lub surowiec. Wiele roślin uprawnych dostosowało się do rytmu dnia i nocy, do tego stopnia że różnią się rośliny długiego dnia (ziemniaki) i krótkiego dnia (ryż).
Bariera termiczna- jest powiązana z barierą świetlną, gdyż dł. dnia i wys. słońca mają decydujący wpływ na temp powietrza danego obszaru. Organizm człowieka posiada bardzo małą tolerancję termiczną, toteż w warunkach odchylenia temp od normy konieczna jest termoregulacja poprzez odpowiedni pokarm, odzież, mieszkanie. Życie na obszarach polarnych i subpolarnych jest możliwe bądź przy niewielkiej gęstości zaludnienia, bądź przy dostawach żywności i innych artykułów z terenów z terenów rolniczych.

Bariera wodna- stanowi gł. brak wody, bariera deficytu wody pojawia się najsilniej w klimatach gorących, gdzie przy wysokich temp i wysokim parowaniu opady przekraczające prawie dwu, trzykrotnie sumę w innych strefach klimatycznych, nie rekompensują strat wilgoci powstałych w wyniku parowania
Bariera wysokości- spowodowana spadkiem ciśnienia atmosferycznego wraz z wysokością, wywołującym rozrzedzenie powietrza oraz zmniejszenia ilości tlenu. Nachylenie stoków w górach utrudnia dział gospodarczą, poprzez przyspieszoną denudację, ruchy masowe, erozję gleby. Przykładem intensywnej terasowej gospodarki jest kotlina Syczrańska, Korea, Japonia ,Wietnam.

Do obszarów największej koncentracji ludności należa:
- Azja Wsch i Południowa;wsch Chiny, Indie, Japonia, Wietnam
- Europa Zach,Południowa Środkowo Wschodnia po Morze Czarne
- Ameryka Północna Środkowa obszar między Wielkimi Jeziorami, wybrzeżem atlantyckim łącznie obszarów Appalachami i pasmem wybrzeża Pacyfiku. Obszar ten obejmuje ponadto zespół miejski Meksyku.
- Ameryka Południowa- pas wybrzeża Atlantyku z wyraźnie wyróżniającymi się zespołami miejskimi- Rio de Janeiro, Sao Paulo i Buenos Aires.
- Afryka- delta Nilu oraz obszar wzdłuż doliny Nilu po Wyżynę Abisyńską, wybrzeże Zatoki Gwinejskiej, głównie u ujścia nigru.

Państwa o największej gęstości: (Azja) Bangladesz, Korea Południowa, Japonia i Sri Lanka.

Państwa o największej gęstości (Europa) Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Niemcy

Najmniejszą gęstością zaludnienia charakteryzują się obszary, na których m.in. brak wody, istnieje niedostatek ciepła i światła, występują duże wysokości n.p.m. stanowiące bariery do rozwoju osadnictwa.

Podział ludności według wieku:

w wieku poprodukcyjnym - 5,5 mln, [ludzie w wieku emerytalnym]
w wieku produkcyjnym - 23,2 mln [ ludzie pracujący lub zdolni do pracy]
w wieku przedprodukcyjnym - 9,8 mln.[ dzieci i młodzież]

Społeczeństwa:
- młode przechodzące przez druga i trzecia fazę cyklu demograficznego;udział najmłodszych grup wiekowych jeste bardzo duży;kraje o Wysokiem przyroście naturalnym;kraje biedne.
-zastojowe – przechodzenie od 3 do 4 fazy cyklu demograficznego;brak dominacji jakiejkolwiek z grup wiekowych
- stare – 4 faza cyklu, ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi ponad 15%

Struktura zawodowa:

Podstawowe kryterium stanowi praca, według której dzielimy ludzi na:
• aktywnych zawodowo (pracujący i bezrobotni)
• biernych zawodowo.

Struktura zawodowa

Strukturę zawodową ludności rozpatruje się w układzie sektorowym.

SEKTOR I rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, myślistwo i przemysł wydobywczy.

SEKTOR II przemysł przetwórczy i budownictwo.

SEKTOR II handel i usługi.

JĘZYKI. Istnieje ok. 3000 języków
Mimo, że języki są tak różne łączą je pewne podobieństwa.
Ze względu na pochodzenie języki dzielimy na rodziny - grupy językowe/pochodzące z jednego i wspólnego prajęzyka m.in.: rodzina indoeuropejska, kuszycko-semicka, bantu, drawijska, chińsko-tybetańska, atłajska. Rodziny językowe dzielą się na grupy, jak np. rodzina indoeuropejska na grupy języków słowiańskich, germańskich i innych. Z kolei grupy dzielą się już na poszczególne języki.

Najbardziej używanymi językami są: chiński, hindi, angielski, hiszpański, rosyjski, arabski, bengalski, portugalski.

RELIGIE. Słowo \\\"religia\\\" pochodzi od łacińskiego terminu religio, które znaczy tyle co: związywać ze sobą, spajać, wiązać. Religią możemy nazwać stosunek pomiędzy człowiekiem, a światem nadprzyrodzonym. Jest to forma świadomości społecznej dotycząca genezy (zespół warunków i przyczyn, które złożyły się na powstanie i rozwój czegoś), struktury (układ i wzajemne relacje elementów stanowiących całość) i celu istnienia człowieka, ludzkości, świata oraz zasady postępowania moralnego obowiązujące wyznawców: kultu, obrzędów i praktyk.

Religie możemy podzielić na: plemienne, narodowe i światowe.

Wyznania plemienne są to wierzenia istniejące w granicach jednego plemienia, a wspólne kulty, i sanktuaria wzmacniają to wyobrażenie. Obecnie ogólna liczba wyznawców religii plemiennych wynosi prawie 100 milionów, czyli 1,7 % ludności świata. Tą religię wyznają przede wszystkim mieszkańcy Afryki i Azji.

Religie narodowe obejmują już większy obszar. Do nich należą m. in. religie wymarłe takie jak: egipska, grecka i rzymska oraz istniejące współcześnie: judaizm, hinduizm, religie Chin (konfucjanizm, taoizm, chińska odmiana buddyzmu) i sintoizm. Istnieje ponad 900 milionów wyznawców tych religii, co równa się z 17,2 % ludności świata.

W religie światowe (uniwersalistyczne) wchodzą te religie, które obejmują obszar ponadnarodowy i zakładają głoszenie prawd swojej wiary całej ludzkości. Do tej religii należy najbardziej rozprzestrzeniona religia chrześcijanizm (1 mld 860 mln wiernych), islam, buddyzm i bahaizm oraz nieistniejący już manichenizm. Religie te liczą ok. 3,5 miliarda wiernych, inaczej 64,8 % mieszkańców naszego globu. Wszystkie religie światowe pochodzą z Azji.

Religie możemy podzielić jeszcze według wielu kryterium m.in. na monoteistyczne - wyznające wiarę w jednego Boga i politeistyczne - uznające wielobóstwo.

Najszybszy rozwój miast w Polsce nastąpił na przełomie XIX i XX wieku. Po II wojnie światowej wyraźny wzrost ludności miejskiej odznaczał się w latach 1951-1960 oraz w latach 70-tych. U podstaw tego zjawiska stało z jednej strony przeludnienie wsi polskiej, z drugiej szybki rozwój przemysłowy.

Drenaż mózgów (angielskie brain-drain), ściąganie naukowców z krajów uboższych do bogatych. Zjawisko charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych, które oferowały wysokie zarobki i szerokie możliwości badań uczonym europejskim.

• okolnica - wieś placowa, w której zagrody otaczają okrągły plac. Wsie o tym kształcie występują głównie na Pomorzu i w Czechach.
• owalnica - wieś placowo-ulicowa, w której zagrody otaczają owalny plac obrzeżony przez dwie ulice schodzące się ze sobą na końcach wsi. Jest to wczesnofeudalny typ wsi.
• ulicówka - jednodrożna wieś o zwartej zabudowie po obu stronach drogi. Wyglądem przypomina miejską ulicę. Występuje w środkowej, wschodniej i południowej Polsce, oraz we wschodniej Francji.
• wielodrożnica - duża wieś o zwartej zabudowie wzdłuż kilku dróg. Jest to najstarszy typ wsi w europie. Występuje w Niemczech, Francji, Węgrzech, Bułgarii, Rumunii i Polsce.
• łańcuchówka - wieś leśno-łanowa; powstała w średniowieczu. Posiada luźno, nieregularnie rozmieszczone budynki po obu stronach drogi.
• rzędówa - typ wsi nowszego pochodzenia. Charakteryzuje je luźną zabudową wzdłuż drogi, najczęściej z jednej strony.
• funcja polityczna i administracyjna –
• funkcja handlowa i funkcja komunikacyjna
• funcja przemysłowa –
• funkcja turystyczno-wyboczynkowa –
• funcja religijna - funkcje tą pełnią miasta będące miejscami kultu przedstawicieli różnych religii, celami ich pielgrzymek;


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy