profil

Prawo finansowe

poleca 85% 103 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

OPRACOWANIA Z PRAWA FINANSOWEGO:

1. Akty prawne Unii Europejskiej jako źródła prawa podatkowego.
Źródłami międzynarodowego prawa finansowego są: porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji międzynarodowych oraz prawo Wspólnot Europejskich. Katalog źródeł prawa podmiotowego obejmuje on:
-Porozumienia podwójnego opodatkowania
-Porozumienia prawne, zwalniające od uiszczenia podatków organizacje międzynarodowe pracowników i robotników z innego kraju
-Regulacji ulg podatkowych, które przysługują przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym
-Umowy o pomocy prawnej w dziedzinie prawa finansowego.

Umowy i porozumienia z dziedziny miedzy narodowego prawa finansowego mają charakter dwustronny lub wielostronny- konwencje wielostronne to Konwencja z Lome- reguluje współprace miedzy państwami Wspólnoty Europejskiej a ponadto pomiędzy państwami afrykańskimi arabskimi i leżącymi na Pacyfiku nordyckie i wiedeńskie. Konwencje wiedeńskie mają na celu skodyfikowane przepisów prawa podatkowego mają one wielostronny charakter a ich zasady są respektowane również przez państwa które ich nie ratyfikowały Polska respektuje postanowienia konwencji z tym że w przypadku niektórych podatków warunkiem jest przestrzeganie zasady wzajemności.
2. Co odróżnia rezydenta od nierezydenta.
Podstawowym kryterium rozróżnienia kategorii rezydenta i nierezydenta jest miejsce zamieszkania. Rezydentami są osoby fizyczne zamieszkałe w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju a także inne podmioty mające siedzibę w kraju posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów A nierezydentami są os fizyczne mające zamieszkania za granicą. Wyjątek od kryterium miejsca lub siedziby przy zaliczaniu podmiotów do kategorii rezydentów lub nierezydentów jest kryterium statusu dyplomatycznego lub konsularnego. Zgodnie z nim polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystają z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych mimo że mają siedzibę za granicą.
3. Co to jest prowizorium budżetowe.
Jest planem gospodarczym finansów państwa, który posiada nieco inny kształt i charakter niż budżet. Jest planem mniej szczegółowym, uchwalanym na miesiąc lub kwartał, przestaje obowiązywać z chwilą wejścia ustawy budżetowej.
Celem prowizorium jest usunięcie sytuacji, w której gospodarka miałaby być prowadzona przez pewien czas bez żadnego planu.
Prowizorium jest wprowadzane, gdy Rada Ministrów ważnych przyczyn nie mogła przedstawić projektu ustawy budżetowej, we właściwym terminie (3 miesiące). Musi w tym terminie przedstawić prowizorium.

Określa ustawa która zawiera w wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok stosujmy tu przepisy o projekcie ustawy budżetowej.
4. Co zalicza się do wydatków budżetu państwa.
Wydatki budżetowe– wydatkowanie środków pieniężnych przez państwo
w celu zaspokojenia potrzeb publicznych.
Do wydatków budżetu państwa zaliczamy:
a)realizację zadań wykonywanych przez organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz administrację rządową, sądy i trybunały;
b) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;
c) dotacje celowe i zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
d) dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;
e) dotacje na zadania określone ustawami;
f) współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi;
5. Czym różni się zaniechanie poboru od umorzenia zaległości podatkowej.
Przez zaniechanie poboru rozumiemy, że nie pobiera się podatku. Żeby mówić o zaniechaniu poboru musi istnieć zobowiązanie podatkowe, które nie może przekształcić się w zaległość podatkową. Organem uprawnionym do stosowania tej instytucji jest minister właściwy do spraw finansowych w drodze rozporządzenia dla określonej grupy podatników.
Natomiast umorzenie zaległości podatkowej może nastąpić w przypadku uzasadnionych ważnym interesem podatnika bądź interesem publicznym. Kompetencje do podjęcia tych decyzji w stosunku do indywidualnego podatnika ma naczelnik urzędu skarbowego bez ograniczeń kwotowych; minister finansów może dokonać umorzenia grupom podatników, dokonując tego w drodze rozporządzenia.
6. Czym różni się zezwolenie dewizowe od zwolnienia dewizowego.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela w drodze rozporządzenia ogólnego zezwoleń dewizowych. Zezwolenia takie mogą dotyczyć wszystkich lub rodzajowo określonej kategorii podmiotów oraz wszystkich lub rodzajowo określonych czynności. Zezwoleń dewizowych udziela się, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu lub równowadze bilansu płatniczego albo innym podstawowym interesom państwa. W zezwoleniu dewizowym może być ustalony obowiązek spełnienia określonych warunków. Z zezwolenia dewizowego udzielonego na zawarcie umowy mogą korzystać wszystkie jej strony, o ile w zezwoleniu nie zastrzeżono inaczej.
7. Dlaczego postępowanie podatkowe jest szczególnym postępowaniem administracyjnym.
Postępowanie podatkowe stanowi odrębny rodzaj postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy administracji. Etapami postępowania podatkowego są: postępowanie wyjaśniające, ustalenie obowiązku podatkowego, informacja dotycząca zobowiązania podatkowego, postępowanie odwoławcze, postępowanie zabezpieczające.
8. Instytucja obowiązku podatkowego, podaj przykłady określenia w ustawach podatkowych obowiązku podatkowego.
Nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego związku z zaistnieniem pewnego zdarzenia określonego w ustawie. Obowiązek ten to również obowiązek ponoszenia czynności rejestracyjnych, złożenia deklaracji podatkowej, prowadzenia księgi podatkowej.
9. Jak jest realizowana sejmowa kontrola wykonywania budżetu.
Wykonanie budżetu zarówno na bieżąco jak i po każdym roku podatkowym kontroluje Sejm.
Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli w terminie do 31 maja roku następującego o upływie roku budżetowego coroczne sprawozdanie z wykonania budżetu państwa wraz ze:
1.sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego i innymi zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
2.zbiorczą informacje o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3.wraz ze sprawozdaniem Rada Ministrów przedkłada ocenę realizacji założeń makroekonomicznych oraz przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.
10. Jak ustawa prawo bankowe definiuje pojęcie banku.
Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
11. Jaka jest relacja między pojęciami „ środki publiczne” i „ dochody publiczne”:
Środki publiczne to:
a)dochody publiczne
b)środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
c)przychody budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzących:
-Ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych
-Z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego
-ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych
-Z otrzymanych pożyczek i kredytów
d)przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalność oraz pochodzące z innych źródeł
Dochodami publicznymi są:
1.daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.
2.pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:
a)dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału, dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, nie stanowiące przychodów w rozumieniu pkt.3 oraz dochody ze świadczenia usług, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
b)inne dochody uzyskane na podstawie przepisów, o ile są pobierane przez organy finansowe z dochodów publicznych lub przez podległe albo nadzorowane przez te organy jednostki 
12. Jaka jest różnica między bonami skarbowymi a obligacjami skarbowymi:
Bony skarbowe są sprzedawane na przetargach, zapewniają one płynność budżetowi państwa uniezależniając budżet i pozwalając na wydatki bez względu na tępo gromadzenia dochodów. Są emitowane na okres od kilku do dziesięciu lat. Obligacje skarbowe są długoterminowymi lub średnioterminowymi papierami wartościowymi. Emitowane są w celu realizacji długofalowych zadań państwa. Podstawową różnicą między tymi papierami jest okres spłaty pożyczki i wysokość nominałów. 
13. Jakie jest znaczenie klasyfikacji budżetowej i jak ona jest realizowana na szczeblu państwa:
Klasyfikacja budżetowa to sposób grupowania jednorodnych dochodów i wydatków budżetowych według ustalonych kryteriów, z których podstawowymi są podmiotowe i przedmiotowe-funkcjonalne
Kryterium podmiotowe dzieli budżet według liczby organów administracji rządowej. Każda jednostka resortowa odpowiedzialna jest za wykonanie określonej części budżetu.
Klasyfikacja według kryterium przedmiotowo-funkcjonalnego, to podział według źródeł pochodzenia, np. na podatkowe, nie podatkowe, dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątku skarbu państwa.
Symbole stosowane w klasyfikacji budżetowej:
-części (podział podmiotowy na resorty i wydziały)
-działy (podział przedmiotowy np. rolnictwo)
-rozdziały (licea zawodowe, ogólnokształcące)
-paragrafy (podział według źródeł dochodów)
14. Jakie podatki i należności są dochodami budżetu państwa:
Katalog – dochód budżetu państwa :
a) podatki i opłaty, które na mocy odrębnych ustaw nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego , funduszów celowych oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych;
b) cła;
c) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa;
d) dywidendy;
e) wpłaty z zysku Narodowego banku polskiego (NBP);
f) wpłaty nadwyżek środków obrotowych państwowych zakładów budżetowych oraz części zysku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych;
g) dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
h) dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątkowych Skarbu państwa, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
i) opłaty od poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa;
j) odsetki od środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
k) odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa;
l) odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych;
ł) grzywny , mandaty i inne kary pieniężne, o ile na mocy odrębnych przepisów nie stanowią dochodów innych jednostek sektora finansów publicznych;
m) spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa;
n) inne dochody publiczne :obligacje, bony skarbowe, pożyczki.
15. Jakie rodzaje banków funkcjonują w polskim systemie bankowym:
W polskim systemie bankowym, banki mogą być tworzone jako:
a)państwowe,
b)spółdzielcze,
c)banki w formie spółek akcyjnych 
16. Jakie są główne zasady wykonywania budżetu:
Zasady budżetowe to postulaty doktryny kierowane pod adresem budżetu, jak i cechy charakterystyczne gospodarki budżetowej. Do najczęściej wskazywanych zasad budżetowych należy zaliczyć:
-zasadę zupełności
-zasadę szczegółowości
-zasadę jawności
-zasadę równowagi budżetowej
-zasadę przejrzystości 
17. Jakie są sposoby ( źródła) pokrycia deficytu budżetowego:
Deficyt budżetowy może być pokryty:
-przez sprzedaż skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym
-poprzez zaciąganie kredytów w bankach krajowych i zagranicznych
-poprzez pożyczki
-przez prywatyzację majątku Skarbu Państwa
-przez nadwyżki budżetu państwa z ubiegłych lat
18. Kiedy nadpłata podatku powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego:
Z chwilą powstania nadpłaty podatnik, płatnik, inkasent staja się wierzycielem organu podatkowego. Nie ma on jednak swobody dysponowania nadpłatą gdyż w pierwszej kolejności organ podatkowy zobowiązany jest ustalić czy podatnik nie posiada zaległości w innych podatkach, a także czy nie ciążą na nim bieżące zobowiązania podatkowe, ponieważ w pierwszym rzędzie nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem zalicza się z urzędu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W sprawach zaliczenia nadpłaty wydaję się postanowienie, na które służy zażalenie. Dzień wydania postanowienia nie jest dniem zaliczenia nadpłaty, bowiem zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości następuje z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Jedynie w braku zaległych i bieżących zobowiązań nadpłata podlega zwrotowi z urzędu. Podatnik może zrezygnować z bezpośredniego zwrotu i złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. 
19. Na czym polega i w jakiej formie jest udzielane dewizowe zezwolenie indywidualne:
Indywidualne zezwolenie dewizowe jest wymagane na odstąpienie od. ograniczeń lub obowiązku w zakresach których nie udzielono ogólnego zezwolenia dewizowego albo udzielono takiego zezwolenia , ale na innych warunkach niż te na których ma nastąpić odstąpienie. Sprawy związane z udzieleniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są rozstrzygane przez Prezesa NBP w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje Prezesa NBP wydawane w sprawach są ostateczne. Prezes NBP może uchylić udzielone zezwolenie jeżeli korzystanie z niego odbywa się wbrew określonym w tym zezwoleniu warunkom. 
20. Na czym polega zależność między obowiązkiem podatkowym i zobowiązaniem podatkowym:
Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.  
21. Na czym polegają czynności sprawdzające:
Organy podatkowe I instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:
1.sprawdzanie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów,
2. stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów
3.ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. 
22. Narysuj na osi współrzędnych przebieg wykresu stawki progresywnej, degresywnej, regresywnej.

23. Omów funkcje NBP:
Bank emisyjny jest jedyną instytucja mającą wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. NBP określa wielkość emisji oraz moment wprowadzenia pieniądza gotówkowego do obiegu, za którego płynność odpowiada.
Bank banków- NBP organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w między bankowym rynku pieniężnym. NBP jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego - systemu bankowego. Pełniąc funkcje banku banków sprawuje on kontrolę nad działalnością, banków komercyjnych, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego. NBP odgrywa ponadto coraz większą rolę w zakresie nadzoru nad systemem płatności w Polsce.
Centralny bank państwa - NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.
24. Omów instytucję płatnika:
Jest osobą fizyczną, prawną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego jest zobowiązana do obliczenia i pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia go we właściwym terminie na rachunek organu podatkowego. Czynności płatnika związane z obliczeniem i poborem podatku są czynnościami materialno -technicznymi nie wszczynającymi postępowania podatkowego. Płatnik odpowiada:
-Za podatek nie pobrany - całym majątkiem
-Za podatek pobrany, a nie wpłacony w terminie
-Za podatek nie wpłacony w terminie
25. Omów instytucję ulg podatkowych:
Ulgi systemowe charakteryzują się tym, że są wbudowane w dany podatek jako obowiązujące wszystkie podmioty, które spełniają określone ustawą, warunki. Ulgi systemowe są ważnym instrumentem polityki fiskalnej gdyż formułowaniem warunków uzyskania ulgi państwo wywołuje określone reakcje podatników. Podatnicy znają z góry warunki, po spełnieniu, których pojawia się możliwość zmniejszenia ciężarów podatkowych. Ulgi systemowe są więc instrumentem polityki państwa i eliminują woluntaryzm fiskalny państwa.
Ulgi indywidualne wprowadzane są na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta (zaniechanie poboru, umorzenie zaległości podatkowej, zaniechanie ustalenia zobowiązania).
26. Omów instytucję hipoteki przymusowej na gruncie Ordynacji podatkowej:
Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach ( częściach ułamkowych nieruchomości jeżeli stanowią one udział podatnika), z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania oraz z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości.
Oprócz nieruchomości przedmiotem hipoteki może być również:
-użytkowanie wieczyste łącznie z budynkami i innymi urządzeniami na użytkowanym terenie
-stanowiące własność użytkownika wieczystego
-spółdzielcze własnościowe prawo, do lokalu mieszkalnego
-spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
-prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej ( prawo do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka spółdzielni)
-wierzytelność zabezpieczoną hipoteką.
27. Omów instytucję inkasenta:
Inkasentem jest osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego zobowiązana jest do pobrania podatku od podatnika i wpłacenia w odpowiednim terminie na konto organu podatkowego. Stosowanie instytucji inkasenta ograniczone jest wyłączenie do podatków i opłat lokalnych. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 0,1% pobranej kwoty podatku. 
28. Omów instytucję odraczania terminów:
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć termin płatności podatku, odsetek za zwłokę lub innych terminów. Może też rozłożyć te płatności na raty. W razie wydania decyzji nowym terminem płatności jest dzień, w którym zgodnie z decyzją powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub rat. Jeżeli w terminie tym podatnik nie dokonał zapłaty • odroczonych płatności to terminem płatności staje się termin z przed odroczenia. Przepisy odroczeń stosuje się też do płatników i inkasentów 
29. Omów instytucję potrącania zobowiązań podatkowych:
Bieżące zobowiązania podatkowe, jak również zaległości podatkowe można potrącić:
1.z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, jeśli pochodzi z tytułu wymienionego w art.64§1ordynacji i jest:
-Dwustronna czyli wzajemna, bezsporna i wymagalna
-Pochodzi z tytułu odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowy areszt lub zatrzymanie
2. Również mogą być potrącane wierzytelności podatnika wobec państwowej jednostki budżetowej, na rzecz której podatnik wykonywał roboty lub usługi ewentualnie dostarczał towary. Wierzytelność z tego tytułu musi również spełniać te 3 warunki (wzajemna , bezsporna, wymagalna), a oprócz tego osoba, która wykonywała te roboty, usługi, dostawy musiała być wyłoniona w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.
Jednocześnie dodatkowym warunkiem jest to, że wierzytelność ta musi być wyłącznie tego podatnika.

30. Omów instytucje przedawnienia możliwości doręczenia decyzji podatkowej:
Instytucja ta odnosi się wyłącznie do zobowiązań powstających w wyniku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania. Organ podatkowy wskutek przedawnienia traci prawo do ustalenia zobowiązań wydatkowych, pomimo, ze ciążył na podatniku obowiązek podatkowy. Art. 68§1 stanowi, że
nie powstaje "obowiązanie, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Trzy letni okres przedawnienia ulega przedłużeniu o 5 lat w sytuacji, jeśli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa wydatkowego, w złożonej deklaracji nie złożył wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości
obowiązania.
31. Omów instytucje przedawnienia możliwości ściągania podatków.
Jeżeli w trakcie toczącego się postępowania podatkowego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu postępowanie to umarza się w drodze postanowienia. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
-od dnia wydania decyzji do dnia terminu płatności podatku lub zaległości lub rat
-od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku.
Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości, a biegnie on na nowo od dnia uprawomocnienia się wyroku o ukończeniu się postępowania upadłościowego. Bieg terminu zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego po raz pierwszy. Kolejne postępowanie egzekucyjne nie przerywa biegu. Bieg terminu zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie albo wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. 
32. Omów instytucje przedłużania terminów:
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużyć terminy przewidziane w przepisach podatkowych określając grupy podatników; którym przedłużono terminy, rodzaje czynności których termin wykonania został przedłużony oraz dzień upływu przedłużonego terminu. 
33. Omów instytucje przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu państwa lub gminy:
Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz:
-Skarbu państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa
-Gminy, powiatu, województwa — w zamian za zaległe podatki.
Przeniesienie następuje na wniosek podatnika na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej za zgodą urzędu skarbowego między starostą wójtem, burmistrzem, zarządem powiatu lub województwa a podatnikiem. Starosta powiadamia właściwego naczelnika-urzędu skarbowego przesyłając kopie umowy. Wyrażenie lub odmowa zgody następuje w drodze postanowienia. Termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego to dzień przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. 
34. Omów instytucję rozkładania zaległości podatkowej na raty.
Rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami od zaległości, następuje na wniosek podatnika, decyzję wydaje organ podatkowy. Niedotrzymanie terminu 1-ej raty powoduje utratę uprawnienia tylko do tej raty.
35. Omów instytucje stwierdzenia nadpłaty:
Jeżeli podatnik kwestionuje pobranie podatku przez płatnika, może złożyć żądanie stwierdzenia nadpłaty. Uprawnienia te przysługują również podatnikowi wtedy, gdy w deklaracji dotyczących 3 podatków (dochodowego od osób fizycznych, prawnych i akcyzowego) wykazał zobowiązanie nienależne bądź w wysokości większej od należnej, jednocześnie dokonał wpłaty zadeklarowanego podatku. Prawo do zadania stwierdzenia nadpłaty, wygasa po upływie 5 lat od dnia pobrania przez płatnika podatku lub złożenia zeznania rocznego.
36. Omów instytucję udzielania pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:
Właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Występując z żądaniem podatnik, płatnik, lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Zastosowanie się przez podatnika do urzędowej interpretacji prawa podatkowego nie może mu zaszkodzić 
37. Omów instytucję umorzenia zaległości podatkowej z urzędu:
Umorzyć zaległość z urzędu można gdy:
-Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne
-Jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekracza 5- krotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym
-Kwota zaległości podatkowej nie zostanie zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym podatnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości nie podlegające egzekucji
-administracji albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej 3 krotność przeciętnego wynagrodzenia.
38. Omów instytucje umorzenia zaległości podatkowej
Umorzenie zaległości podatkowej odnosi się do zobowiązania, które stało się zaległością podatkowa, W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, może umorzyć w całości lub części zaległość podatkowa lub odsetki za zwłokę.
Zakres umorzenia pozostawiono organowi. Organy uprawnione do zaniechania poboru, ustalania, umarzania:
Minister Finansów w drodze rozporządzenia (rozporządzenie nigdy nie może dotyczyć jednego podatnika lecz całej grupy podatników) Organy podatkowe w drodze decyzji (decyzja dotyczy zawsze jednego podatnika).
Zasada- wniosek składa się do organu podatkowego I instancji i organy l instancji mogą stosować te preferencje bez ograniczenia kwoty.
39. Omów instytucje urzędowej interpretacji dokonywanej przez Ministra Finansów:
Art. 14 ordynacji podatkowej zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego+ urzędowa interpretacja
Przepisów podatkowych w oparciu o wykładnię sadów. Wykładnia ta wiąże jedynie państwowe i samorządowe organy podatkowe. Podatnik nie jest związany ta interpretacja, ale gdy nie zastosuje się do niej może liczyć się z tym, ze organ podatkowy postąpi zgodnie z interpretacja MF. Również NSA nie jest związany interpretacja MF (sąd jest niezawisły, podlega tylko ustawom).
40. Omów instytucję zabezpieczenia na podstawie decyzji organu podatkowego na przybliżoną kwotę zobowiązania.
Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczane na majątku podatnika jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik nie uiszcza zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym i dokonuje czynności, których skutkiem jest utrata własności majątku. Organ podatkowy może wydać decyzje o zabezpieczeniu na podstawie danych co do wysokości podstawy opodatkowania na przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego lub wysokości zwrotu podatku. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa po upływie 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i określającej wysokość zwrotu podatku. 
41. Omów instytucję zastawu skarbowego:
Zastaw skarbowy (dotyczy rzeczy ruchomych). Skarbowi Państwa z tytułu zaległości podatkowych służy zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika rzeczach ruchomych służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu oraz na rzeczach majątkowych zbywalnych związanych z prowadzona działalnością. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych.
Wpis do rejestru zastawów skarbowych dokonywany jest na podstawie decyzji ustalającej wysokość zobowiązań, ewentualnie na podstawie decyzji określającej wysokości zaległości podatkowej. Zastaw jest pomocny przy kupnie samochodu i giełdzie - należy sprawdzić czy w rejestrze na ten samochód nie ma wpisu zastawu .
42. Omów instytucję zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania podatku lub zaliczek na podatek:
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia,, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego obowiązki informacyjne podatników chyba, że podatnik jest zobowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku następuje na wniosek podatnika jeżeli pobranie go zagraża ważnym interesom podatnika a w szczególności jego egzystencji oraz podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy. 
43. Omów instytucję zwolnień podatkowych:
ZWOLNIENIA PODATKOWE polegają, na tym, że państwo w ramach prowadzonej polityki fiskalnej wyłącza pewną grupę podatników lub pewną część przedmiotu opodatkowania z obowiązku zapłacenia podatku. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zwolnieniami podmiotowymi, w drugim zaś ze zwolnieniami przedmiotowymi. 
44. Omów instytucję zwyżek podatkowych:
Zwyżki podatkowe występują wówczas gdy dany podatnik płaci wyższy podatek niż to wynika z powszechnie obowiązujących zasad. Zwyżki stosuje się rzadko.
Zwyżki mogą polegać na :
-podwyższeniu podstawy obliczenia podatku - art.23 Ordynacji podwyższeniu stawek podatkowych
-odwyższeniu obliczonej kwoty zobowiązania — sankcja 30% kwoty zobowiązania. 
45. Omów kompetencje Prezesa NBP:
Jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6-cio letnia kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie NBP, ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje Prezes NBP:
-jest przełożonym wszystkich pracowników NBP,
-przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego oraz reprezentuje NBP na zewnątrz,
-wydaje indywidualne zezwolenia dewizowe,
-reprezentuje interesy RP w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz o ile  Rada Ministrów nie postanowi inaczej w międzynarodowych instytucjach finansowych. Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym
46. Omów kompetencje Zarządu NBP.
Do zakresu działalności Zarządu NBP należy w szczególności:
podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bankom upoważnień do wykopywania czynności obrotu dewizowego,
realizowanie zadań w zakresie polityki kursowej
okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych obrotu dewizowego,
nadzorowanie operacji otwartego rynku,
ocena funkcjonowania systemu bankowego,
uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP,
uchwalenie prowizji opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz ustalenie ich wysokości,
określenie zasad gospodarowania funduszami NBP,
określenie zasad organizacji i podziału zadań NBP,
uchwalenie rocznego sprawozdania z działalności NBP
określenie zasad polityki kadrowej i płacowej NBP,
sporządzanie bilansu NBP oraz rachunku zysku i strat,
opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą obsługa przygotowanie i rozpatrzenie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady Polityki pieniężnej. 
47. Omów konsekwencje doręczenia zobowiązanemu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego:
Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wskazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzje, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik w złożonej deklaracji wykazał zwrot podatku w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzje w której określa wysokość zwrotu podatku.
48. Omów metody szacowania podstaw opodatkowania:
Metody szacowania:
Metoda porównawcza wewnętrzna -polega na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy w których znana jest wysokość obrotów.
Metoda porównawcza zewnętrzna -polega na porównaniu wysokości obrotów w innych przedsiębiorstwach prowadzących działalność o podobnym zakresie i w podobnych warunkach.
Metoda remanentowa - polega na porównaniu wartości majątku przedsiębiorstwa na początku i końcu okresu z uwzględnieniem wskaźnika szybkości obrotu. Wskaźnik rotacji zapasów oznacza szybkość z jaką następuje sprzedaż towarów lub produktów.
Produkcyjna- polegająca na ustaleniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa
Metoda kosztowa -polega na ustaleniu obrotu na podstawie wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem wysokości udziałów tych kosztów w obrocie.
Metoda udziału dochodu w obrocie -polega na ustaleniu dochodów ze sprzedaży określonych towarów i wykonania określonych usług z uwzględnieniem wysokości udziału tej sprzedaży ( wykonanych usług) w całym obrocie. Chodzi o kwotowe określenie marży ze sprzedaży części towarów i usług. 
49. Omów modele funkcjonalne organów administracji podatkowej:
Model oparty o kryterium rodzaju podatków – jest to najstarszy model. W skrajnym wydaniu każdy podatek był pobierany przez inny organ; zaleta - ścisła specjalizacja przedmiotowa; wada — dublowanie struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne podatki i ich działań.
Model oparty na kryterium funkcji -np. pobór podatków, ewidencja podatkowa, kontrola podatkowa, egzekucja należności zaleta - specjalizacja funkcjonalna; wada - trudności zharmonizowania działań podejmowanych przez poszczególne funkcjonalnie zorganizowane i wyspecjalizowane struktury wobec konkretnego podatnika, a także traktowanie w identyczny lub zbliżony sposób podmiotów o bardzo zróżnicowanej charakterystyce gospodarczej.
Model oparty o kryterium rodzaju podatników- oparty jest na założeniu, że poszczególne kategorie podatników mają różną charakterystykę gospodarczą ( siłą ekonomiczną)  oraz. społeczną i wymagającą odrębnego traktowania przez administrację podatkową co wymaga odpowiedniego ukształtowania struktur aparatu; zaleta - ścisła specjalizacja; wada — nierówność w traktowaniu poszczególnych kategorii podatników. 
50. Omów możliwość otrzymywania wynagrodzenia przez płatników i inkasentów:
Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W razie stwierdzenia, że podatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależne lub w wysokości wyższej niż należna to organ podatkowy wydaje decyzje o zwrocie nienależnego wynagrodzenia. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:
szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników, inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków oraz tryb pobierania wynagrodzenia,
- szczegółowe zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w razie pobrania przez płatnika lub inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.
51. Omów należności wynikające z ustawy o cenach:
Należności które są pobierane przez Urzędy Skarbowe na podstawie innych przepisów niż podatkowe:
-na podst. Ustawy o cukrownictwie z 1994 r pobierana przez Urzędy Skarbowe sankcja za przekroczenie limitu produkcji cukru
-należności z tytułu ustawy o cenach z 1982 r ( cena urzędowa cena umowna)98% cen to ceny umowne, 2% cen to ceny urzędowe.
52. Omów odpowiedzialność podatkową płatnika odpowiedzialność inkasenta:
Płatnik odpowiada całym swym majątkiem gdy:
Za podatek nie pobrany
Za podatek pobrany, a nie wpłacony w terminie
Za podatek nie wpłacony w terminie

Płatnikiem jest podmiot prowadzący działalność gospodarcza. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej
płatnika- ma organ podatkowy i wydaje w oparciu o przepisy ordynacji i w tej decyzji określa wysokość pobranego podatku, a nie wpłaconego, , ewentualna wysokość nie pobranego i nie płaconego podatku.
Decyzja ta jest warunkiem koniecznym do podjęcia działań egzekucyjnych w stosunku do
płatnika., bez tej decyzji organowi podatkowemu' nie wolno podjąć jakichkolwiek działań w stosunku do płatnika, gdyż są bezprawne. Płatnik ma obowiązek przechowywać dokumenty związane z poborem przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym był zobowiązany do poboru podatku.
53. Omów odpowiedzialność podatnika za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki:
Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych, podatki. Jest to odpowiedzialność majątkowa o charakterze osobistym w związku z tym organ podatkowy może prowadzić postępowanie egzekucyjne w stosunku do wszystkich rzeczy będących własnością podatnika oraz praw majątkowych przysługujących podatnikowi przy zachowaniu ograniczeń przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym-w postępowaniu administracyjnym. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia lub wyłączenia ustawowej wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań majątkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej przed dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o zniesieniu ustawowej wspólności majątkowej. 
54. Omów pieniężny sposób zapłaty podatków:
Zapłata podatku jest podstawowym obowiązkiem osoby zobowiązanej z tytułu podatku, pozostałe obowiązki podatnika są w zasadzie konsekwencją tego podstawowego obowiązku. Zapłata podatku to czynność techniczna i prawna dokonywana przez zobowiązanego z tytułu posiadania zobowiązania. Techniczny aspekt tej czynności przejawia się w wykonaniu czynności przewidzianych przepisami prawa, takich jak wpłata gotówki- na rachunek organu podatkowego za pośrednictwem banku lub urzędu pocztowego, zlecenie dokonania przelewu z rachunku bankowego, czy też naklejenie na dokumencie znaków opłaty skarbowej. Natomiast aspekt prawny przejawia się tym, że zapłata wywołuje określone skutki prawne w sferze prawa podatkowego: Pieniężna zapłata podatku jest formą dominującą wykonania zobowiązań podatkowych.
55. Omów podatkowe organy samorządowe:
Zaliczają się do nich: .
przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego
w gminie- wójt, burmistrz, prezydent
w powiecie- starosta
woj. samorządowym- marszałek województwa
I instancji -ustalanie i określanie oraz pobór podatków, które są dochodami budżetu gminy (rolny, leśny, za posiadanie psów); wykonanie kontroli podatkowej. Starosta i marszałek wojew. w l instancji - na dzień dzisiejszy nie maja żadnych kompetencji w zakresie ustalania, określania oraz poboru podatku.

II instancji - ustawa o samorządowym kolegium odwoławczym, które orzekają w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. O - skład 3 osobowy; Przewodniczący –etatowy członek SKO reprezentuje władzę
prawnicza, pozostali członkowie składu- członkowie nieetatowi. Orzekanie: nad sprawa debatuje cała 3 osobowa grupa.
56. Omów podobieństwa i różnicę pomiędzy zwolnieniem a ulgą podatkową:
Zwolnienia podatkowe polegają na tym, że państwo w ramach polityki fiskalnej wyłącza pewna grupę podatników lub pewna cześć przedmiotu opodatkowania z obowiązku zapłacenia podatku. Ulga podatkowa to częściowe ograniczenie ciężaru podatkowego. Występują dwa rodzaje ulg:
systemowe i indywidualne.
57. Omów podział wydatków budżetowych:
Wydatki budżetu państwa dzielą się na:
wydatki bieżące
wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa.
Wydatki bieżące:
subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,
subwencje dla partii politycznych,
dotacje,
wynagrodzenia,
zakupy towarów i usług,
wydatki majątkowe
SUBWENCJE - środki przekazane z budżetu państwa na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego bez wskazania celu na jaki mają zostać przeznaczone.
DOTACJE - dofinansowanie z kasy państwa podmiotów innych niż państwowe jednostki budżetowe oraz ich zadań.
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa obejmują w szczególności wydatki budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami.
Wydatki majątkowe :
-wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 
58. Omów pojęcie obrotu dewizowego z zagranicą:
Obrotem dewizowym z zagranicą jest:
zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentami i nierezydentami rozliczeń pieniężnych lub przenoszenie miedzy rezydentem i , nierezydentem własności wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także wykazywanie takich umów lub czynności
zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować przeniesieni między rezydentami własności rzeczy lub prawa, których nabycie nastąpiło w obrocie dewizowym z zagranica, a także wykazywanie takich umów.
Dokonywanie wywozu, przekazywanie oraz wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także dokonywanie ich przewozu-, przekazywanie oraz nadsyłanie z zagranicy do kraju jest to transfer środków dewizowych. 
59. Omów procedurę uchwalania budżetu gminy:
Uchwała budżetowa gminy winna określać planowane dochody i wydatki; rada gminy określa szczegółowość wkładu wykonawczego budżetu; zarząd gminy opracowuje układ wykonawczy budżetu gminy i przekazuje (poszczególnym jednostkom informacje o szczegółowości określonej przez rade gminy; zarząd gminy opracowuje plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku kalendarzowym.
60. Omów procedurę uchwalania budżetu państwa:
ETAP I to opracowanie założeń budżetu. Etap ten kończy się uchwaleniem uchwały przez RM, która stanowi Projekt ustawy budżetowej. Etap ten powinien zakończyć się do końca września roku poprzedzającego rok
Budżetowy. Równolegle z tym projektem RM uchwala prowizorium budżetowe, następnie mają miejsce 4
miesięczne prace parlamentarne.
ETAP II polega na podpisaniu ustawy przez prezydenta. Wyjątkowość tej ustawy polega na tym, ze prezydent nie może jej
zawetować, może jedynie skierować ją do TK w celu zbadania jej zgodności z konstytucja.
61. Omów procedurę zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:
Interpretacje, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego (lub stanowisko podatnika w
przypadku braku odpowiedzi organów podatkowych w ciągu 3 miesięcy) mogą zostać uchylone lub zmienione
przez dyrektora izby skarbowej jedynie w następujących sytuacjach:
(a) na wniosek -gdy podatnik złożył zażalenie na postanowienie w zakresie interpretacji lub
(b) z urzędu - gdy dyrektor izby skarbowej stwierdzi, ze interpretacja rażąco narusza prawo lub orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem
zmiany przepisów. Rażące naruszenie prawa jest pojęciem nieostrym. Uznaje się jednak, że naruszenia prawa jest "rażące", gdy:
interpretacja jest oczywiście błędna (sprzeczna z treścią konkretnego przepisu).
ustawa nie określa terminu, w jakim interpretacja może zostać uchylona w ramach procedury, o której mowa
Uchylenie lub zmiana interpretacji wywiera skutki od miesiąca następującego po miesiącu doręczenia decyzji dyrektora izby skarbowej ( jeżeli dotyczy ona podatków deklarowanych w zeznaniach miesięcznych) lub począwszy od rozliczenia podatku
za rok następujący po roku, w którym decyzję doręczono (w przypadku 'podatków rozliczanych za rok podatkowy). Podatnikowi przysługuje prawo złożenia skargi od decyzji dyrektora izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wykonanie decyzji uchylającej (zmieniającej) wydana interpretacje podlega wstrzymaniu o upływu terminu na złożenie skargi (30 dni) -jeśli skargi nie złożono, lub do zakończenia postępowania sadowego- w razie złożenia skargi.

62. Omów przypadek wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych w drodze decyzji:
z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych
z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu
zawiadamia podatnika, płatnika, inkasenta, następcę prawnego lub osobę trzecia. W prawie wykreślenia wydaje się decyzję.
63. Omów przypadki nie naliczania odsetek za zwłokę:
1.za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne , w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub praw zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych.
2. za okres od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w ordynacji do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy
3.za okres od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w ordynacji do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie została wydana w terminie o którym mowa w ordynacji
4.w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania
5.od zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej.
6.za okres od dnia wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie która była przedmiotem kontroli podatkowej, jeżeli postępowanie podatkowe nie zostało wszczęte w terminie 3-ch miesięcy od dnia zakończenia kontroli za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji, organu I instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3-ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - w przypadku skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach. 
64. Omów przypadki przerwania biegu przedawnienia:
1) Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany w skutek zastosowania środka egzekucyjnego o którym podatnik został powiadomiony:
egzekucja pieniędzy; -egzekucja z wynagrodzenia za prace;
egzekucja ze środków emerytalnych lub rentowych; - egzekucja z rachunku bankowego
egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych; - egzekucja z weksla
egzekucja z praw papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych
egzekucja z papierów wartościowych nie zapisanych na rachunku papierów wartościowych
egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowych
egzekucja z udziałów w spółce z.o.o. .; - egzekucja z pozostałych praw majątkowych
egzekucja z ruchomości i nieruchomości.
Zastosowanie któregokolwiek ze środków egzekucyjnych., powoduje przerwanie biegu przedawnienia i trwa do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego, które kończy się w momencie wykonania decyzji egzekucji, realizacji tytułu wykonawczego bądź jego umorzenia. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo, z tym, ze kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu.
2) Ogłoszenie upadłości - bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości.
65. Omów przypadki w których organ podatkowy może ustalić podstawę opodatkowania drodze szacunku:
Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze szacunku jeżeli:
- brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia,
- dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania
podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania. 
66. Omów przypadki zawieszenia biegu przedawnienia:
Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem:
- wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,
- wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawnie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie. Na nowo biegnie też od dnia następującego po dniu doręczenia organom podatkowym orzeczenia sądu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem.
Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu, jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego wynika z umów o unikanie podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, a ustalenie lub określenie przez organ podatkowy wysokości tego, zobowiązania uzależnione jest od uzyskania odpowiednich informacji od organów innego państwa. 
67. Omów rodzaje decyzji które mogą być podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej:
a) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego
b) określająca wysokość zobowiązania podatkowego
c) określająca wysokość odsetek za zwłokę
d) o odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika lub inkasenta
e) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej
f) o odpowiedzialności spadkobiercy
g) określająca wysokość zwrotu podatku
68. Omów rodzaje decyzji które mogą być podstawą wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawu skarbowego:
Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych.
Wpis zastawu skarbowego do rejestru dokonywany jest na podstawie decyzji:
- ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego 
- określającej wysokość zobowiązania podatkowego 
-  określającej wysokość odsetek za zwłokę
- o odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika lub inkasenta   
- o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej
- o odpowiedzialności spadkobiercy
- określającej wysokość zwrotu podatku.
69. Omów rodzaje dokumentów które mogą być podstawą wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych:
Podstawę wpisu zastawu skarbowego stanowi również deklaracja, jeżeli wykazane w niej zobowiązanie podatkowe zostało wykonane. Wpis zastawu skarbowego nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 14 dni od upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego. 
70. Omów rodzaje stawek podatkowych:
stawki kwotowe (akcyza) - określa bezpośrednio wielkość należnego władzy publicznej
stawki procentowe - określa jaka cześć podstawy opodatkowania stanowi zobowiązanie podatkowe. Stawki procentowe występują w dwóch odmianach(postaciach):
stawki stale (liniowe) - wysokość podatku rośnie w takim samym tempie co podstawa opodatkowania stawki zmienne - charakteryzują się tym, że wysokość podatku zmienia się wraz ze zmiana podstawy opodatkowania. W ramach stawek zmiennych wyróżnia się stawki:
progresywne
regresywne
degresywne
podatek obliczony według stawki progresywnej rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania, wg stawki regresywnej występuje zjawisko odwrotne, stawka podatku maleje wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania wg stawki degresywnej stawka podatku rośnie do pewnego momentu(pułapu) po osiągnięciu, którego przechodzi w stawkę stałą.
71. Omów sposoby wygasania zobowiązań:
Zobowiązania podatkowe wygasają przez:
zapłatę
potrącenie
pobranie zaliczki przez płatnika lub inkasenta
przejęcie majątku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
przedawnienie zaległości
umorzenie zaległości
72. Omów sposoby zapłaty podatków:
Wyróżniamy następujące sposoby zapłaty podatku:
1. zapłata pieniężna,
2.zapłata znakami skarbowymi akcyzy,
3.zapłata znakami opłaty skarbowej,
4.zapłata papierami wartościowymi,
5. zapłata urzędowymi blankietami wekslowymi. 

73. Omów sposób powoływania Prezesa NBP i Rady Polityki Pieniężnej:
Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6-cio letnia kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie NBP, ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.
Rada Polityki Pieniężnej składa się z 10 osób: Prezes NBP jako przewodniczący oraz po 3 osoby powołane przez prezydenta RP, Sejm i Senat wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów. Kadencja trwa 6 lat. Powołanie nowych członków rady powinno nastąpić do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich członków rady.

74. Omów sposób powstawania zobowiązań podatkowych z mocy prawa:
Powstawanie zobowiązań podatkowych jest kluczowym" zagadnieniem prawa podatkowego ze względu na konsekwencje prawne i ekonomiczne dla podatnika. Ordynacja podatkowa przewiduje dwie zasadnicze metody powstawania zobowiązań podatkowych:
1. z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania
2. z dniem zaistnienia zdarzenia z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.
Konsekwencja przyjęcia przez ordynację dwóch sposobów powstania zobowiązania podatkowego jest dwa rodzaje decyzji wydanych przez organy podatkowe w tych sprawach:
- decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego ( decyzje konstytutywne)
- decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego wydawane w sytuacji gdy podatnik nie wykonał zobowiązania powstałego z mocy prawa ( decyzje deklaratoryjne).
75. Omów sposóby powstawania zobowiązań podatkowych:
Zobowiązania podatkowe powstają z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania. konsekwencją powstania zobowiązania:
podatnik nabył prawo do zapłaty po otrzymaniu decyzji; od dnia następnego po doręczeniu decyzji biegnie termin 14 dniowy płatności podatku, decyzja ustalająca ma charakter konstytutywny, tworzy nowy stan prawny (w podatku: rolnym, od nieruchomości, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). Odnosi się
do wszystkich zobowiązań sanacyjnych ,

z dniem zaistnienia tego zdarzenia z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania ( samo opodatkowanie lub samo obliczenie). samo opodatkowanie - udział podatnika wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Za każdym razem rozstrzyga to ustawa podatkowa, która wskazuje który sposób powstania zobowiązania ma zastosowanie.

76. Omów właściwość miejscową i rzeczową naczelnika urzędu skarbowego do obsługi dużych podatników (naczelnik urzędu skarbowego wyspecjalizowanego):

URZĘDY SKARBOWE WYSPECJALIZOWANE:
podatkowe grupy kapitałowe
banki
zakłady ubezpieczeń
jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami
wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach
inwestycyjnych  (tylko spółka)
jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych
oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.
Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej które:
a)w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług co najmniej o równowartości 5 mil euro według kursu średniego NBP - na koniec roku podatkowego, albo
b)b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo,
c)c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nie rezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nie rezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
d)d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.
77. Omów właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego:
Właściwość miejscowa - po pierwsze odpowiada na pytanie na jakim terytorium dany organ może aktywnie działać, po drugie jakie podmioty w zależności od swojego miejsca położenia w terenie podlegają pod właściwość danego organu. zasada generalna co do właściwości miejscowej -jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscowa organu podatkowego ustala się według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, płatnika lub inkasenta.
78. Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej:
Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności
rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby
rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej
ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym
przez Ministra Finansów.
79. Omów właściwość rzeczową naczelnika urzędu skarbowego:
Właściwość rzeczowa -odpowiada na pytanie jakimi sprawami może zajmować się dany organ- zdolność prawna organu do rozstrzygania konkretnej sprawy.
Ustalenie i określenie oraz pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych i innych należności i podstawie odrębnych przepisów
rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych wykonywanie kontroli podatkowej
podział i przekazywanie na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych miedzy budżetem państwa i budżetami gmin
prowadzenie dochodzeń karno-skarbowych i rozstrzyganie w l instancji w sprawach karnych skarbowych
wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, kar majątkowych w zakresie określonym w przepisach kodeksu karnego
skarbowego i wykonawczego
wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach

80. Omów zadania Rady Polityki Pieniężnej:
Rada Polityki Pieniężnej:
- ustala coroczne założenia polityki pieniężnej, przedkłada je do wiadomości sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
- składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5-ciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
- ustala wysokość stóp procentowych NBP
- ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,
- określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP
pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
- zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP ,
- przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP, określa zasady operacji otwartego rynku
Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości NBP.
81. Omów zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej:
Ordynacja Podatkowa - ustawa z dnia 29.08.97r. normuje kwestie:
zobowiązań podatkowych; informacji podatkowych; postępowania podatkowego; czynności sprawdzających;
tajemnicy skarbowej.
Przepisy Ordynacji stosuje się również do: .
podatków, opłat oraz innych nie podatkowych należności budżetu Państwa, do których ustalania lub określania uprawnione są organy
podatkowe; podatków stanowiących dochody budżetów gmin; opłaty skarbowej oraz spłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych; innych spraw z zakresu prawa podatkowego należących do właściwości organów podatkowych.
82. Omów zasadę jawności finansów publicznych:
Zasada jedności —ma dwa aspekty: formalny i materialny. Respektowanie tej zasady od strony formalnej oznacza, że wszystkie dochody i wydatki są ujęte w jednym akapicie prawnym np. ustawie budżetowej. Zasada jedności merytorycznej (materialnej) zwana też „zasadą wspólnego kotła" to rozwiązanie prawne polegające na tym, że środki publiczne wpływające do budżetu stanowią w nim jeden wspólny fundusz przeznaczony na różne wydatki publiczne.
83. Omów zasadę równowagi budżetowej:
Zasada równowagi budżetowej - to postulat dostosowania wielkości wydatków budżetowych państwa do poziomu jego dochodów. Teoretycznie zasada ta będzie naruszona zarówno gdy budżet zostanie uchwalony z nadwyżką (wydatki niższe od dochodów) jak i z deficytem ( wydatki wyższe od dochodów). Dopuszcza się uchwalenie budżetu z deficytem tzn. bezpiecznym , ściśle kontrolowanym. Jego poziom powinien być ustalony w sposób bezpieczny dla gospodarki.  
84. Omów zasadę szczegółowości budżetu:
Zasada szczegółowości - zasada ta ma istotne znaczenie ze względu na zapewnienie racjonalnej gospodarki budżetowej jak i ze względu na kontrolę procesu rozdysponowania środków publicznych. Szczegółowość budżetu ma wyraz w klasyfikacji budżetowej czyli prawnie ustalone zasady grupowania a także podziału dochodów i wydatków budżetowych. Może ona opierać się na kryteriach:
podmiotowych (wykonawcy budżetu)
przedmiotowych ( rodzaje dochodów i przeznaczeń wydatków związanych przedmiotową realizacją różnych funkcji w ramach gospodarki budżetowej)
kombinacje wskazanych kryteriów.      
86. Omów zasady pobierania odsetek za zwłokę:
Od zaległości podatkowych pobierane są odsetki za zwłokę w wysokości 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalonego
przez Prezesa NBP. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik lub inkasent i wpłaca je bez wezwania na rachunek organu podatkowego. Od tej
zasady są trzy wyjątki: organ podatkowy nalicza odsetki za zwłokę w przypadku wydania decyzji:
w sprawie określenia wysokości zaległości podatkowej
w sprawie określenia wysokości nienależnie pobranego wynagrodzenia
w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta
88. Omów zasady wystawiania rachunków na podstawie Ordynacji podatkowej:
Regulacja znajduje się w dziale III rozdziale 12 Ordynacji podatkowej. Wystawiany jest na żądanie kupującego w celu potwierdzenia sprzedaży lub wykonania usługi. Obowiązek ten ograniczony jest w stosunku do rolników, którzy sprzedają produkty roślinne i zwierzęca pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek wystawić rachunek jeżeli żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone przed wydaniem towaru lub wykonania usługi . Rachunek wystawia się w ciągu 7 dni od wydania towaru lub wykonania usługi, przy czym po upływie 3- miesięcy jest to dobra wola podatnika gdyż nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie złożono po upływie 3- miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Obowiązek ich kolejnego numerowania i przechowywania do czasu upływu okresu przedawnienia.   
89. Omów źródła powstawania nadpłat:
Błędy rachunkowe po obydwu stronach
kwoty nadpłaconego podatku -gdy podatnik jest zobowiązany do zapłacenia określonej kwoty podatku, faktycznie dokonał jego wpłaty w
wysokości wyższej niż należna
świadczenie podatku uiszczone nienależnie " gdy podatnik dokonuje zapłaty określonego podatku mimo, że nie ciąży na nim w tym zakresie
obowiązek podatkowy
błędne działanie podatników, płatnika, organów podatkowych - np. przekazanie przez podatnika na rachunek organu podatkowego kwoty wyższej od zadeklarowanej lub całkowicie nienależnej
zasady konstrukcji danego podatku i reguły jego rozliczenia -jeżeli ustawa przewiduje płatność zaliczek na podatek w ciągu okresu podatkowego, a po jego upływie następuje ostateczne rozliczenie, to nadpłata wystąpi w sytuacji, gdy zapłacone zaliczki będą wyższe.
90. Omów źródła prawa bankowego:
Konstytucja RP
Ustawa o NBP
Ustawa Prawo Bankowe

91. Omów źródła prawa budżetowego:
Konstytucja RP
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
92. Omów źródła prawa dewizowego:
Podstawowym źródłem prawa dewizowego jest ustawa z 27.07.2002r. Prawo Dewizowe, pozostałe źródła to rozporządzenia wykonawcze do tej
ustawy.
93. Omówić czynności kontrolne dokonywane przez organy podatkowe:
W celu zebrania niezbędnych informacji w czasie prowadzenia kontroli inspektor ma prawo:
- badać dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli tzn.: sprawdzać ich rzetelność i zgodność z przepisami prawa,
- zabezpieczać zebrane dowody
- zarządzać inwentaryzację wraz z rozliczeniem jej wyniku, dokonywać oględzin
- wstępu na grunt oraz do budynków , lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego
- wstępu do lokali mieszkalnych ( w przypadku gdy prowadzona jest w nich działalność gospodarcza),
legitymować osoby w celu ustalenia tożsamości jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
- zasięgać opinii biegłych, zbierać inne niezbędne dokumenty w zakresie objętym kontrolą
- przesłuchiwanie świadków,
     przesłuchiwanie kontrolowanego w charakterze strony, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.
94. Omówić tryb postępowania u kontrolowanego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej:
Do obowiązków inspektora kontroli skarbowej należy:
pisemne zawiadomienie kontrolowanego o wszczęciu postępowania, określenie zakresu, czasu i miejsca prowadzenie kontroli
okazanie kontrolowanemu ( przed przystąpieniem do czynności kontrolnych) legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
zapoznanie kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami w trakcie wszczęcia postępowania kontrolnego
zapoznanie kontrolowanego z treścią dokumentów i ustaleniami kontroli
terminowe wydanie decyzji w rozumieniu Ordynacji gdy ustalenia dotyczą podatków lub innych należności budżetowych, których określenie
lub ustalenie należy do właściwości urzędów skarbowych lub wydanie wyniku kontroli, gdy jej ustalenia dotyczą innych nieprawidłowości albo gdy ich nie stwierdzono
przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego.
95. Omów zakres podmiotowy kontroli skarbowej:
Kontroli skarbowej podlegają:
zobowiązani do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych wydatkujący środki z budżetu państwa, płatnicy
i inkasenci podatków i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych .
96. Omówić zakres przedmiotowy kontroli skarbowej:
Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje:
kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa
ujawnienie i kontrolę nie zgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
kontrolę celowości i zgodności z prawem, gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa środkami państwowych jednostek
budżetowych i państwowych jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz środkami państwowych funduszy celowych (np. PFRON) zarówno u przekazujących jak i otrzymujących te środki ( - Badanie celowości i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawniania niedoborów i
innych szkód w tym mieniu)
kontrolę źródeł pochodzenia majątku w przypadku nie zgłoszenia do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
wykonywanie szczegółowo nadzoru podatkowego
badanie prawidłowości stosowania cen urzędowych, a także cen umownych w zakresie objętym ograniczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu
badanie prawidłowości obrotu dewizowego
97. Opłata prolongacyjna, wysokość, zasady jej naliczania:
W przypadku wydania decyzji o odroczenie terminu płatności lub rozłożeniu na raty podatku, który stanowi dochód budżetu państwa organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjna- stawka wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę.
Oplata prolongacyjna naliczana jest w razie wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu na raty od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku; w razie wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej od następnego dnia po dniu w którym złożono podanie w tej sprawie. Oplata prolongacyjna jest naliczana od każdej raty przypadającej do zapłaty. Organ podatkowy może odstąpić od ustalenia tej opłaty, jeżeli wydanie decyzji o rozłożenie na raty lub odroczeniu terminu płatności podatków następuje w związku z bankowym postępowaniem ugodowym lub postępowaniem układowym. Nie ustala się opłaty, gdy przyczyna wydania tych decyzji były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.
98. Podaj definicję zaległości podatkowej:
Zaległością podatkową jest niezapłacony w terminie płatności podatek oraz nie zapłacona w terminie zaliczka na podatek, rata podatku lub zaliczka określona w drodze szacowania. Na równi z zaległością podatkową traktowane są również nienależnie pobrane wynagrodzenie, oraz zwrot podatku, jeśli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.
99. Podaj definicje zobowiązania podatkowego:
Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika, do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. Ordynacja podatkowa przewiduje 2 zasadnicze sposoby powstania zobowiązania podatkowego:
przez wydanie i doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
bez wydawania i doręczania decyzji, lecz na skutek zaistnienia okoliczności z którymi ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.
Wysokość podatku wynika bezpośrednio z przepisów prawa wyliczeń płatnika lub wyliczeń samego podatnika.
100. Podaj definicje budżetu państwa:
Budżet państwa to plan finansowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki państwa w-danym roku kalendarzowym. Budżet państwa ma charakter dyrektywy, uchwalany jest na z góry określony okres w specjalnym trybie. Z jednej strony, zawiera wielkości i tytuły bezzwrotnych z zasady dochodów państwa , z drugiej strony wielkości i tytuły także bezzwrotnych wydatków na cele publiczne realizowane przez państwo.
101. Podaj definicję deficytu budżetowego i wymień źródła jego finansowania:
Deficytem budżetowym jest różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Powstaje w momencie gdy wydatki przerastają dochody.
Może być on finansowany z następujących źródeł:
kredyty bankowe
kredyty zagraniczne
pożyczki
emisja bonów skarbowych
102. Podaj definicję funduszu celowego:
Funduszem celowym -jest fundusz którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finansowy. 
103. Podaj definicję gospodarstwa pomocniczego:
Gospodarstwo pomocnicze -jest wyodrębnione z jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym części jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.
104. Podaj definicję jednostki budżetowej:
Jednostki budżetowe —to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
105. Podaj definicję krajowych środków płatniczych:
Waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej.
Walutą polską są znaki pieniężne ( banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie.
106. Podaj definicję księgi podatkowej:
Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, których prowadzenia, do celów
podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy lub inkasenci; rejestrują operacje określone w przepisach nakładających
obowiązek ich prowadzenia, maja znaczenie z punktu widzenia prawa podatkowego. Ich celem jest dokumentowanie zdarzeń podatkowo twórczych;
a w konsekwencji umożliwienie ustalenia podstawy/opodatkowania.
107. Podaj definicję nadpłaty i omów sposób postępowania z nadpłatami:
Za nadpłatę uważa się kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości
większej od należnej.
Przyczyny powstania nadpłaty są różne. Źródłem powstania nadpłaty są
najczęściej błędne działania, płatników jak i organów podatkowych. Szczególnym źródłem powstania nadpłaty są prawomocne orzeczenia TK
Stwierdzające niezgodność ustawy z konstytucją lub stwierdzające niezgodność przepisów prawa przez centralne organy państwowe z konstytucją oraz
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, nadpłata wynika nieraz z konstrukcji danego podatku i reguł jego rozliczania.
108. Podaj definicję nadwyżki budżetowej:
Dodatnia różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych.
109. Podaj definicję nierzetelności ksiąg podatkowych:
Kategoria nierzetelności jest kategorią obiektywną, oznacza to, że dla oceny rzetelności księgi nie mają znaczenia wyniki subiektywne towarzyszące dokonywania w niej zapisów. Za nierzetelną zostanie uznana zarówno księga w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia dokonanej czynności, jak też księga w której przez pomyłkę dokonano błędnego zapisu.
110. Podaj definicję podatku, omów różnice pomiędzy opłatą a podatkiem:
Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podobnie jak podatki są świadczeniami przymusowymi, bezzwrotnymi i ogólnymi. Są z założenia świadczeniami o charakterze odpłatnym i ekwiwalentnym, tzn. że z opłatą związane jest konkretne wzajemne orzeczenie ze strony państwa na rzecz podmiotu. Maja na celu rekompensatę kosztów ponoszonych przez organy w związku z wykonywaniem przez nie czynności, na rzecz podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty. Opłaty można podzielić na dwie grupy:
opłaty uiszczane z tytułu wykonywania czynności urzędowych przez poszczególne organy (np. oplata skarbowa, opłaty konsularne)
opłaty pobierane z tytułu świadczenia usług o charakterze nieprodukcyjnym (np. pobieranie opłat w związku z rejestracją znaków towarowych czy patentów).

111. Podaj definicję podstawy opodatkowania:
Podstawą opodatkowania jest z reguły przedmiot opodatkowania określony wartościowo. Czasami jednak podstawę opodatkowania wyraża się w jednostkach . fizycznych. Przykładem jest podatek od psów.
112. Podaj definicję skali podatkowej:
Skala podatkowa informuje o tym, jaką stawkę należy zastosować do podstawy opodatkowania. Jak łatwo zauważyć stawka podatkowa może być jedna dla całej podstawy opodatkowania oraz może też występować kilka stawek w zależności od tego czy stawka rośnie szybciej czy wolniej niż podstawa opodatkowania. 
113. Podaj definicję środka specjalnego:
To działalność uboczna lub cześć działalności podstawowej, państwowej lub komunalnej jednostki organizacyjnej nie wyodrębnionej z tej jednostki.
Działalność ta jest finansowana z dochodów uzyskanych z tej działalności. Nie zachodzi tutaj wyodrębnienie organizacyjne czy instytucjonalne, dzieje się to wszystko w ramach instytucji.
114.. Podaj definicje wadliwości ksiąg podatkowych:
Wadliwość ta sprowadza się do oceny ksiąg z punktu widzenia zgodności ich prowadzenia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady prowadzenia księgi danego rodzaju
115. Podaj definicje zagranicznych środków płatniczych:
waluty obce - znaki pieniężne będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, ale podlegające wymianie na równi z tymi walutami traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne, stosowane w rozliczeniach międzynarodowych a w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR)
Dewizy, papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego, wystawione w walutach obcych.
116. Podaj definicje zakładu budżetowego:
To taka jednostka sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje swoje zadania, pokrywa koszt swojej działalności z przychodów własnych. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze mają swoje rozporządzenia. W tych aktach uregulowane są
zasady funkcjonowania tych podmiotów. Jednostka budżetowa finansowana z budżetu państwa może prowadzić działalność gospodarczą poprzez gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne, jednostki organizacyjne mające formę gospodarki finansowej; wtedy płacą podatek


117. Podaj funkcje budżetu państwa:
polityczna - związana z tym, że w porządku prawnym współczesnych państw przyjęto konstytucyjną zasadę, że zgoda organów przedstawicielskich na pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków przez rząd jest ograniczona do roku i musi być corocznie powtarzana
ekonomiczna - celem budżetu jest zgromadzenie zasobów pieniężnych niezbędnych do finansowania zadań państwa.
118. Podaj jakie należności na podstawie Ordynacji podatkowej traktuje się na równi z zaległością podatkowa:
Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:
nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych;
zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba ze podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy;
wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej;
oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.
119. Podaj pojęcie nierezydenta:
Nierezydentami są:
osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą a także inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów.
120. Podaj pojęcie obrotu dewizowego:
Obrót dewizowy oznacza.: czynność prawną lub inne zdarzenie powodujące lub mogące powodować płatności środkami stanowiącymi wartości dewizowe bądź przeniesienie własności wartości dewizowych albo przeniesienie prawa majątkowego którego przedmiotem są wartości dewizowe; płatność krajowymi środkami płatniczymi lub przeniesienie wartości własności tych środków o ile zdarzenia te mają miejsce między rezydentem a
nierezydentem; transfer wartości dewizowych lub krajowych środków pieniężnych.
121. Podaj pojecie rezydenta:
Rezydent oznacza osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (np. koło gospodyń wiejskich), polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne.
122. Podaj pojecie transferu:
Transfer to wywóz, przywóz, wysłanie i inne dopuszczalne przemieszczanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granice RP.
123. Podaj pojecie wartości dewizowych:
Wartości dewizowe:
zagraniczne środki płatnicze ( waluty obce -pieniądze nie będące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozliczeniowe KURO; dewizy-to pełniące funkcje płatniczą weksle, czeki, polecenia przelewów),
złoto i platyna w stanie nie przerobionym, złoto i platyna dewizowa
emitowane w walutach obcych papiery wartościowe.

125. Podaj terminy zwrotu nadpłat:
Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:
30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji:
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
określającej wysokość zobowiązania podatkowego
o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy,
30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę;
30 dni od dnia doręczenia organowi podatkowemu orzeczenia sadu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem, uchylającego decyzje organu podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzającego jej nieważność
3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji,(zeznania rocznego, deklaracji podatku akcyzowego, deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy)
2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją)

126. Podaj wzory na naliczanie odsetek za zwłokę:

Lz  S
Kz = 
365

Kz - kwota zaległości,
Lz- Liczba dni zwłoki
S - stawka
127. Ustawa jako źródło prawa podatkowego:
ustawy merytoryczne, kształtujące poszczególne rodzaje podatków:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - ust. z dn. 26.07.1991
- podatek dochodowy od osób prawnych – ust. z dn. 15.02.1992
- podatek dochodowy – ust. z dn. 20.11.1998 – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- podatek obrotowy – ust. z dn. 08.01.1993 o podatku od towarów usług VAT oraz o podatku akcyzowym
- podatek majątkowy
- podatek od spadków i darowizn – ust. z dn. 28.07.1983
- podatek rolny – ust. z dn. 15.11.1984
- podatek o las (rozdział 9 o podatku leśnym) – ust. z dn. 28.09.1991
- podatek od gier losowych i o zakładach wzajemnych – ust. z dn. 29.07.1992
- ustawa o opłatach lokalnych ust. z dn. 12.01.1991
- opłaty skarbowe – ust. z dn. 31.01.1989
128. W czym przejawia się zasada szczegółowości budżetu:
Ma istotne znaczenie ze względu na zapewnienie racjonalnej gospodarki budżetowej oraz kontrole procesu rozdysponowania środków publicznych.
Szczegółowość budżetu ma wyraz w klasyfikacji budżetowej. czyli prawnie ustalone zasady grupowania dochodów i wydatków budżetowych. Ta klasyfikacja może opierać się na
kryteriach:
podmiotowych (wykonawcy budżetu)
przedmiotowych (rodzaje dochodów i przeznaczenie wydatków) związanych z realizacją różnych funkcji w ramach gospodarki budżetowej.
129. Wskaż różnice między budżetem państwa a ustawą budżetową:
Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej. Ustawa budżetowa zawiera także między innymi:
- zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych,
- planów przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych,
zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa.
130. Wymień źródła prawa podatkowego:
Konstytucja RP
Umowy międzynarodowe
Akty prawne Unii Europejskiej
Ustawy podatkowe
Rozporządzenia Rady Ministrów
Rozporządzenia Ministra Finansów
Prawo miejscowe
131. Wymień dochody budżetu gminy:
Do dochodów gminy zaliczamy:
Podatek: od nieruchomości, środków transportu, od psów, leśny, rolny,
Opłaty: skarbowe i administracyjne, targowe, miejscowe,
Subwencje ogólne
Dotacje celowe
132. Wymień dochody budżetu państwa:
Do dochodów budżetu państwa zaliczamy:
podatki i opłaty o charakterze państwowym czyli takie, które przechodzą na rzecz budżetu państwa czyli podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od gier, opodatkowanie w formie zryczałtowanej od przychodów zewidencjonowanych
cła; dywidendy wpłaty z zysku NBP; wpłaty od przedsiębiorstw państwowych; grzywny mandaty ,inne
133. Wymień dochody budżetu powiatu:
podatki, opłaty oraz inne nie podatkowe należności budżetowe, pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pobierane przez urzędy skarbowe na ich rzecz
dochody własne l% udziału w podatkach od osób fizycznych
subwencje ogólne i dotacje wykorzystane na realizacje zadań zleconych przez organy adm. rządowej jak tez przez powiatowe straże, służby i inspekcje
134. Wymień dochody budżetu województwa samorządowego:
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości określonych odrębną ustawą
dochody z majątku województwa
spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa
dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
inne dochody własne uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (1,5% udziału w podatku od osób fizycznych, 0,5% od osób prawnych)
Ponadto dochodami mogą być:
subwencja wyrównawcza z budżetu państwa, dotacje celowe
135. Wymień dochody publiczne:
daniny publiczne (podatki oraz inne świadczenia pieniężne)
pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:
-opłaty,
-dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału;
- dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, oraz dochody ze świadczenia usług, .
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów, o ile są pobierane przez organy finansowane z dochodów publicznych lub przez podlegle albo nadzorowane przez te organy jednostki
136. Wymień elementy składowe protokołu z kontroli:
Organ podatkowy sporządza protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Protokół powinien zawierać:
wskazanie kontrolowanego i kontrolujących
określenie zakresu przedmiotu kontroli
Spis dokonanych ustaleń
przedstawienie dowodów
pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień
termin przeprowadzenia kontroli, datę, podpisy kontrolowanych i kontrolujących
Protokół jest sporządzany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach- jeden z nich doręczą się kontrolowanemu.
137. Wymień elementy techniki podatkowej:
podmiot opodatkowania
przedmiot podatku
podstawa opodatkowania
stawka podatkowa
skala podatkowa
zwolnienia podatkowe
ulgi podatkowe
zwyżki podatkowe
138. Wymień formy organizacyjno prawne sektora finansów publicznych:
organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego
i ich organy oraz związki
jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i ich gospodarstwa pomocnicze
fundusze celowe
państwowe szkoły wyższe
jednostki badawczo-rozwojowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
państwowe lub samorządowe instytucje kultury
ZUS, KRUS, NFZ, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego
139. Wymień funkcje finansów publicznych:
Rozdzielcza - czyli redystrybucja dotycząca budżetu państwa i gminy- polega na dzieleniu wypracowywanego w danym roku dochodu narodowego
stymulacyjna - za pomocą finansów publicznych stymuluje się powstawanie, rozwijanie, hamowanie określonych zjawisk gospodarczych i społecznych
kontrolna -. za pomocą działalności finansowej, państwo kontroluje działalność finansową podmiotów gospodarczych
fiskalna
140. Wymień grupy podmiotów, które podlegają mogą być podatnikami:
Podatnik to osoba fizyczna, prawna., jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.
osoby fizyczne
osoby prawne:
spółki z .o.o. i akcyjna
przedsiębiorstwa państwowe
spółdzielnie (pracy, rolnicza, produkcyjna, kółek rolniczych, mieszkaniowa, banki spółdzielcze)
organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe)
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:
państwowe (Jednostki i zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze)
niepaństwowe (gminne jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze, komitety np. budowy wodociągów, kanalizacji, spółka cywilna, spółka jawna i komandytowa)
142. Wymień jakie inne akty administracyjne oprócz decyzji podatkowych mogą być podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej:
l) doręczone decyzje
2) tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawione, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji (deklaracja z pouczeniem) Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd rejonowy na wniosek organu podatkowego.
143. Wymień jakie podatki i należności są dochodami gmin:
Podatki stanowiące dochód gminy:
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportu
podatek od posiadania psów
podatek rolny
podatek leśny
Opłaty:
targowa
miejscowa
administracyjna
melioracyjna
elektryfikacyjna
skarbowa
Inne dochody:
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody z majątku gminy
144. Wymień organy NBP:
Prezes NBP
Rada Polityki Pieniężnej 10 członków (3 Sejm, 3 Senat, 3 Prezydent, prezes)
Zarząd
145. Wymień organy podatkowe i omów ich właściwość rzeczową:
Naczelnik Urzędu Skarbowego , Naczelnik Urzędu Celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta powiatu, marszałek województwa jako organ I instancji.
Dyrektor Izby Skarbowej, Dyrektor Izby Celnej jako: 
organ odwoławczy odpowiednio do decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego.
organ I instancji na podstawie odrębnych przepisów
organ odwoławczy od decyzji wydanej przez izbę skarbową lub celną w I instancji. 
Samorządowe kolegium odwoławcze —jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza, (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.
Minister Finansów jest organem podatkowym jako:
organ I instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia z urzędu.
organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach o których mowa wyżej Właściwość rzeczowa to kompetencja organu do rozstrzygania spraw określonego rodzaju, jest ustalana stosownie do przepisów określających zakres działalności organu podatkowego.
146. Wymień podstawowe pojęcia dotyczące finansów publicznych określone w ustawie o finansach publicznych:
Środki publiczne w tym dochody i przychody publiczne, wydatki i rozchody publiczne, deficyt i nadwyżka sektora finansów oraz państwowego długu publicznego.
Zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych
Formy organizacyjno- prawne jednostek należących do sektora finansów publicznych
Zasady planowania środków publicznych oraz dysponowanie nimi
Zasady kontroli finansowej
Zasady zarządzania państwowym długiem publicznym
Sposób finansowania deficytu
Zasady opracowania projektów
Zasady uchwalania budżetów i tryb ich wykonywania.
147. Wymień podstawowe zadania Ministra Finansów:
Opracowuje projekt ustawy budżetowej
Opracowuje bilans płatniczy państwa
Sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych
Dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej dokonując w szczególności jego urzędowej interpretacji przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego.
149. Wymień zasady budżetowe:
Pod pojęciem zasad budżetowych należy rozumieć postulaty, które po spełnieniu mają zapewnić prawidłowe wykonanie budżetu ( państwa, województwa, gminy, powiatów). Do zasad budżetowych zaliczamy:
Zasada zupełności- oznacza, że w budżecie powinny znaleźć się wszystkie dochody i wydatki państwa związane z jego zadaniami
Zasada jawności- polega na obowiązku publikacji budżetu, dzięki czemu każdy może dowiedzieć się o jego treści
Zasada szczegółowości- oznacza jak szczegółowo mają być określone wydatki
Zasada równowagi budżetowej- musi być zachowana równowaga między dochodami a wydatkami
Zasada roczności budżetu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 79 minut