profil

Przedstaw sposoby rozwiązywania problemu biedy we współczesnej Polsce. Jakie działania mające na celu zwalczanie biedy powinny być podejmowane przez państwo, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe w dziedzinie polityki społecznej

poleca 83% 722 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W Polsce po roku 1989 doszło do wielu zmian w różnych dziedzinach życia. Największemu przeobrażeniu poddały sie środowiska polityczne , ekonomiczne oraz gospodarcze. Przemiany niejednokrotnie dotyczą nie tylko dziedzin w których sie dokonały, ale też bardzo często pokrewnych obszarów, np spraw społecznych
W Polsce występuje bardzo widoczny podział na grupy i warstwy w społeczeństwie. Uwagę można zwrócić na bardzo wysoki odsetek ludzi żyjących w ubóstwie. Zjawisko to ma wielorakie podłoże: historyczne, geograficzne, polityczne, ekonomiczne, demograficzne i społeczne. Rożne uwarunkowania miały wpływ na to zjawisko, w różnych regionach naszego kraju.
Władze państwowe posiadają liczne instrumenty kształtowania polityki społecznej. Opracowanie całościowej polityki przeciwdziałania będzie na poziomie państwa i koordynacja różnych działań podmiotów pomagających osobom z grup ryzyka socjalnego , jest jednym z przykładów inicjatywy państwa.
Wprowadzenie rozwiązań prawnych tworzących podstawę funkcjonowania instytucji czy organizacji wyspecjalizowanych w dziedzinie świadczeń opieki i pomocy społecznej jest jednym ze sposobów umożliwiających państwu wpływ na rozwiązanie problemu biedy. Należałoby rozwiązać problem ustalania wysokości świadczeń pieniężnych, takich jak emerytury,renty czy zasiłki. Sposób naliczania i waloryzacji powinien zależeć od realnych kosztów utrzymania z uwzględnieniem różnych typów rodzin.
Zestawienie danych z tabeli zaczerpniętej ze strony www.stat.gov.pl oraz liczb umieszczonych na mapie zaczerpniętej z "Gazety Wyborczej" z dnia 20.09.2005r. wskazuje ze biedne są nie tylko rodziny bezrobotnych, dlatego trzeba zwrócić uwagę na ustalenie nowej wysokości pensji minimalnej, ponieważ pensje niektórych osób pracujących są na tyle niskie ze nie pozwalają na utrzymanie rodziny. Rozwiązaniem może być stosowanie prorodzinnych rozwiązań podatkowych, np w postaci ulg czy odliczeń.
Kolejnym sposobem rozwiązania ubóstwa może być pomoc materialna najuboższym uczniom. Stypendia naukowe i socjalne oraz pomoc rodzicom uczniów w zakupie podręczników to bardzo dobre przedsięwzięcie.
Duża odpowiedzialność spoczywa również w rękach władz lokalnych przy walce z problemem biedy w społeczeństwie. Władze województw w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego mogą zaproponować programy służące, np. uzyskaniu nowych lub podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. Władze samorządowe mogą organizować kursy lub szkolenia które ułatwiłyby uczestnikom zdobycie pracy.
Władze samorządowe powinny dążyć do utworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Władze mogą tworzyć ośrodki pomocy społecznej w których wolontariusze będą wspierać osoby ubogie, a również które będą je przygotowywać do podjęcia w przyszłości pracy zarobkowej. Jednak muszą zwrócić uwagę na to, że wiele osób biednych wstydzi sie poprosić o pomoc i wsparcie.
Można organizować akcje dożywiania młodzieży w szkołach przez władze samorządowe. Trzeba jak najszerzej rozprzestrzenić te akcje, ponieważ bardzo często jest to jedyny ciepły posiłek niektórych dzieci w ciągu dnia. Jest to bardziej owocna pomoc niż wydawanie zapomóg pieniężnych których spożytkowane wymyka sie spod kontroli.
Samorządy mogą również organizować bogatszą ofertę kulturalną i sportową dla dzieci i młodzieży w danym regionie. Korzyści z tego typu rozwiązania są obustronne , ponieważ dzieci których nie stać na zakup komputera mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu wraz z kolegami z bogatszych rodzin, którzy uczą się wzajemnej współpracy i życia w społeczeństwie.
W ostatnich czasach ożywiła sie gałąź organizacji pozarządowych . Wiele z nich zajmuje się właśnie pomocą osobą bezrobotny oraz tym z trudna sytuacja materialną. Dobrym przykładem będzie tu organizacja Caritas Polska , która na terenie całej Polski prowadzi jadłodalnie dla ubogich, domy dziennego pobytu dla starszych. Funkcjonowanie tego typu organizacji często zależy od ich sponsorów.
Działalność organizacji pozarządowych powinna zmierzać w kierunku kształtowania podejścia do życia ludzi biednych, budowania ich opinii i samooceny. Powinny one stwarzać programy adaptacyjne uczące przedsiębiorczości oraz radzenia sobie ze stresem i zdenerwowanie.
Bieda w naszym kraju jest poważnym problemem, o którym mówi sie jeszcze za mało. Potrzebne są działania przy udziale struktur rządowych i samorządowych oraz organizacji i stowarzyszeń, które pozwoliłyby zniwelować to zjawisko.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy