profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Strony procesowe w postępowaniu cywilnym

poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Proces karny i cywilny

Celem procesu sądowego jest orzeczenie o stanie faktycznym oraz dokonanie czynności, które mogą zmniejszyć wyrządzoną krzywdę. W toku przeprowadzenia postępowania procesowego stosuje się następujące zasady. Zasada procesowa Założenia Zasada obiektywizmu Bezstronność sądu wobec osób, uczestniczących w procesie i wydarzeń, które im towarzyszyły. Zasada domniemania niewinności Oskarżony uznawany jest za niewinnego do chwili, kiedy jego wina nie...poleca85%
Prawo cywilne

Postępowanie cywilne

Oznaczenie wartości sporu. 2 Właściwość miejscowa. 2 Właściwość organów egzekucyjnych. 2 Skład organów sądowych. 2 Strony i uczestnicy postępowania. 2 Strony procesowe. 2 Współuczestnictwo w sporze. 2 Zmiany podmiotowe w toku procesu. 2...poleca90%
Prawo karne

Psotępowanie nakazowe

. Strony postępowania nakazowego Oprócz oskarżyciela publicznego i oskarżonego w postępowaniu nakazowym stroną może być powód cywilny . Warunkiem udziału powoda cywilnego w postępowaniu nakazowym jestpoleca85%
Prawo karne

Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym.

czy jeden proces stwarza wobec drugiego stan zawisłości sprawy i czy prawomocne rozstrzygnięcie merytoryczne w jednym z procesów stwarza w stosunku do drugiego skutki wynikające ze stanu rzeczypoleca85%
Prawo karne

Elementy kodeksu postępowania karnego

. Wydział grodzki na potrzeby małego miasteczka jest wydziałem sądu rejonowego. Wydział sadu okręgowego- karny , pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilny , gospodarczy, penitencjarny i wykonawczypoleca85%
Administracja

Francja w okresie monarchii stanowej (1302-1484) i absolutnej (1484-1789)

wprowadził życie nowy kodeks cywilny . Nowy kodeks cywilny był napisany językiem zwięzłym i jasnym, dlatego stawiany jest za wzór, jako najlepiej skodyfikowany akt prawny w dziejach ludzkości. Jest teżpoleca85%
Prawo

Od pojecia prawa do prawa konstytucyjnego

odpowiedzialności 1) kodeks karny - ogólny – kto - szczególny – za co i w jakim zakresie 2) pozakodeksowe przepisy karne a) prawo materialne – prawa i obowiązki (co jest przestępstwem i jakie kary za co