profil

Prace 19
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

poleca55%
Biologia

Fotosynteza faza ciemna

Wytworzony podczas fazy jasnej ATP i zredukowany NADPH zużywane są do asymilacji CO 2 w związki organiczne, w fazie ciemnej fotosyntezy , zwanej cyklem Calvina . Cykl ten obejmuje trzy etapy: karboksylację, redukcję i regenerację , a produktem końcowym jest trójwęglowy aldehyd 3-fosfoglicerynowy. Stanowi on substrat do syntezy heksoz, przede wszystkim glukozy oraz innych związków. Aby mogła powstać l cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego (PGAL), musi nastąpić związanie podczas...poleca85%
Biologia

Fotosynteza - chemizm

CHEMIZM FOTOSYNTEZY Fotosynteza - proces powstawania zwiazków chemicznych u roslin w wyniku wykorzystania energii swiatla. Zachodzi w chloroplastach. FAZA JASNA Fosforylacja fotosyntetyczna - faza jasna fotosyntezy zachodzi w granach...poleca85%
Chemia

Metale ogólne

Elektroliza Jeśli elektrody metaliczne zanurzone w roztworze elektrolitu lub innym przewodniku typu jonowego połączy się z zewnętrznym źródłem prądu stałego o odpowiednim napięciu, zajdą na nich procesy określane ogólnie mianem elektrolizy....poleca85%
Biologia

Fotosynteza cykliczna

Fotosynteza cykliczna zachodzi w fazie ciemnej fotosyntezy. W fazie tej siła asymilacyjna redukuje CO2 i proces ten ma charakter cykliczny – odbywa się na zmianę. KARBOKSYLACJA polega na przyłączeniu CO2 do akceptora = 1-5dwufosforybuloza ( =...poleca84%
Chemia

Mol, prawo Avogadro, Reakcje

Mol - jest to ilość substancji zawierającej 6,02*10do 23. Masa molowa- jest to masa substancji wyrażona w jednostkach g/mol i jest liczbowo równa masie cząsteczkowej. Prawo Avogadro - w równych objętościach różnych gazów, w tych samych...poleca82%
Geografia

Wietrzenie - podział i charakterystyka

Wietrzenie - rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał wskutek działania energii słonecznej, powietrza, wody i organizmów. Zachodzi na powierzchni Ziemi i w jej powierzchniowej strefie zwanej strefą wietrzenia (głębokość od kilku do...poleca84%
Ekonomia

Wszystko o mikroekonomii

Ekonomia-nauka, która gromadzi i porządkuje wiedzę o procesach związanych z działalnością gospodarczą. Nauka o wyborach ekonomicznych, która bada decyzje ludzi o wykorzystywaniu niewystarczających zasobów do różnych celów produkcyjnych i...poleca88%
Biologia

Fotosynteza przebieg - profil ogólny

Fotosynteza jest podstawowym anabolicznym procesem biologicznym, polegającym na wyłapaniu kwantów promieniowania świetlnego przez chlorofil i przekształcenie ich energii w energie chemiczną. Głównym zadaniem fotosyntezy jest „wyprodukowanie”...poleca85%
Chemia

Zasada termodynamiki redoks utlenienie reakcja polówkowa vprawo hessa ukł.zamkniety otwarty izolowany energia aktywacji

Stopień utlenienia:ład.jaki przyjąłby atom gdyby wchodził w skład cząsteczki,w której wystepują wył.wiązania jonowe. Redoks- reakcje w których nastepuje zmiana stopnia utlenienia danego pierwiastka. Utlenienie-WZROST stopnia utlenienia danego...poleca85%
Chemia

Pojęcia chemiczne

BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy Mieszanina jednorodna- to taka, w której poszczególnych składników nie da się odróżnić za pomocą oka lub prostych przyrządów optycznych.( lupa, okulary) Mieszanina niejednorodna- to takie, w których...