profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Powstawanie gatunku

poleca64%
Biologia

Powstawanie gatunku

Gdy różnicowanie się puli genowej populacji wewnątrz gatunku stanie się dostatecznie duże, może nastąpić przekształcenie populacji w niezależne gatunki. W obrębie gatunku występuje w zasadzie swobodna wymiana genów. Stąd gatunek to zbiór osobników, które posiadają wspólną pulę genową. Dlatego też brak przepływu genów między populacjami prowadzi do specjacji , czyli powstania gatunku. Warunkiem specjacji, obok zróżnicowania genetycznego gatunku, uwarunkowanego powstawaniem mutacji...

poleca77%
Biologia

Mechanizmy i prawidłowości ewolucji

Procesowi ewolucji ulega nie pojedynczy organizm, który żyje określony czas, ale cała populacja. Osobniki tworzące populacje danego gatunku mogą się ze sobą swobodnie krzyżować, dzięki czemu występuje przepływ genów. Suma wszystkich genów osobników należących dodanej populacji tworzy jej pulę genową . Stan populacji, w którym częstość występowania genów utrzymuje się bez zmian z pokolenia na pokolenie, opisuje prawo Hardy’ego-Weinberga . Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są...poleca85%
Biologia

Mechanizm powstawania gatunków.

gatunku w naturalnych warunkach swobodnie się krzyżują i wydają płodne potomstwo, przekazują mu charakterystyczne cechy dziedziczne. 1.Drogi powstawania gatunków(specjacji): I- specjacjapoleca85%
Biologia

Powstawanie nowych gatunków

. u roślin. Powstawanie nowego gatunku zależy od wielu czynników, m.in.: - Bariery zewnętrzne - Wielkość populacji - Warunki środowiskowe - Częstość i charakter zmian genetycznych. Czynniki te mająpoleca85%
Biologia

Fizyczne czynniki mutagenne i ich wpływ na powstawanie mutacji (na skutek promieniowania)

Japonii w 1945r. Wszystkie żywe organizmy narażone są na promieniowanie jonizujące w naturalnym środowisku biologicznym. Promieniowanie jonizujące odgrywa istotną rolę w procesach ewolucji gatunku , apoleca85%
Biologia

Wyjaśnij stwierdzenie „Tempo ewolucji jest zmienne”. Podaj przykłady potwierdzające tą prawidłowość.

Tempo ewolucji jest to szybkość przebiegu ewolucji. Czas przekształcania się jednego gatunku w drugi lub w wyższe jednostki systematyczne, a więc prędkość, z jaką zachodzą zmianypoleca85%
Biologia

Mechanizmy specjacji

Specjacja – proces powstawania nowego gatunku . Gdy w wyniku działania czynników ewolucji i kumulowania się drobnych zmian w czystościach genów osobniki danej populacji nie będą mogły się