profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Izolacja prezygotycznapoleca83%
Biologia

Czynniki ewolucji.

Zmienność genetyczna, rekombinacyjna jest czynnikiem sprawczym ewolucji : a) w genomie organizmu oliploidalnego (dzecka) każdy gen jest reprezentowany przez dwa allele : ojcowski i matczyny, i jeśli one są identyczne, to osobniki pochodne...poleca85%
Biologia

Ewolucja

Zmienność może mieć podłoże genetyczne (cechy wrodzone) lub środowiskowe (cechy nabyte). Dla ewolucji decydujące znaczenie ma zmienność o podłożu genetycznym - zmienność dziedziczna (genetyczna). *Zmienność biologiczna-jest to zmiana w...poleca85%
Biologia

Ewolucja ściąga

Arystoteles - teoria stałości form i dynamiki życia. Teoria Cuviera (koniec XVIII w. - nie był zwolennikiem ewolucji, wprowadził teorię katastrof tłumaczącą istnienie szczątków wymarłych org. Po każdej katastrofie a było ich kilka życie odradzało...poleca89%
Biologia

Genetyka populacji - populacja, prawa hardy’ego – Weinberga, dryf genetyczny, dobór naturalny, izolacja, specjacja, polimorfizm.

Genetyka populacji – zajmuje się badaniem alleli genów w populacji; analizuje wyniki kojarzeń wewnątrz populacji; dowodzi, ze genetyka jest koronnym drzewem; Populacja – zbiór osobników tego samego gat. zamieszkujących określony teren; mogą się...poleca85%
Biologia

Rozwój teorii rewolucji

treść pracy w pełni zawarta w prezentacji multimedialnejpoleca85%
Biologia

Wymień i omów działanie czynników ewolucji.

Współczesna teoria ewolucji wyróżnia 4 zasadnicze czynniki ewolucji : a) zmienność (rekombinacyjną i mutuacyjną) - zmienność rekombinacyjna to zmienność występująca podczas crossing - overpoleca85%
Biologia

Czynniki ewolucji i ich rola w procesie przemian ewolucyjnych.

prowadzi do zmiany częstości alleli w składzie puli genowej populacji większe szanse na przeżycie mają te geny dające lepsze przystosowanie do środowiska( czynniki środowiska eliminują geny niekorzystnepoleca80%
Biologia

Ewolucjonizm,dowody ewolucji,teorie ewolucji,prawidłowości ewolucji,dobór naturalny,inne czynniki ewolucji,drogi powstania gatunków,powstanie wszechświata,powstanie ziemi,powstanie zycia na ziemi,etapy antropogenezy,etapy ewolucji organizmów na kuli

korzystają z dowodów w celu potwierdzenia dróg ewolucji . Dowody ewolucji Dowodami ewolucji nazywamy fakty z różnych dziedzin nauk biologicznych, przemawiające za słusznością ewolucji . Dowody ewolucjipoleca83%
Biologia

Ewolucja- założenia i czynniki.

. Prawidłowości ewolucji Ewolucja charakteryzuje się pewnymi cechami, które nazwano prawidłowościami. Nie można ich traktować na równi z prawami np. fizyki gdyż odnoszą się do procesów mniej regularnych i mają