profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Etylobenzenpoleca84%
Chemia

Węglowodory aromatyczne (areny)- benzen

BENZEN Do węglowodorów aromatycznych (arenów) zalicza się benzen i jego homologi – metylobenzen (toulen), etylobenzen, propylobenzen i ich izomery oraz związki aromatyczne wielopierścieniowe, np. naftalen, antracen. Nazwa ,,aromatyczne”...poleca82%
Chemia

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne 1. Ogólne widomości Areny czyli węglowodory aromatyczna zawierają charakterystyczny pierścień aromatyczny, ewentualnie układ kilku połączonych ze sobą pierścieni opoleca85%
Chemia

Węglowodory

w łańcuchu. Alkiny tak jak alkeny są węglowodorami nienasyconymi co oznacza że też ulegają reakcji addycji ale w przeciwieństwie do alkenów mają wiązanie potrójne w łańcuchu. Węglowodory aromatycznepoleca85%
Chemia

Związki aromatyczne

Inną grupą węglowodorów są węglowodory aromatyczne ( areny ), zawierające w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny (lub układ skondensowanych pierścieni aromatycznych), do którego mogą byćpoleca81%
Chemia

Węglowodory właściwe

koksowniczy - zawiera m.in. H2, O2, N2, CO2, NH3, H2S, węglowodory nasycone (głównie metan a także etan, propan i butan), nienasycone (etylen, acetylen), aromatyczne ( benzen , toluen). Jest on cennym surowcempoleca81%
Chemia

Benzen, toluen, ksylen

chlorkiem alkilowym wobec kwasu Lewisa (np. AlCI3) jako katalizatora. Ogólne równania tych reakcji wyglądają następująco: Węglowodory aromatyczne są nierozpuszczalnymi w wodzie cieczami ( benzen